model didàctic i unitats

of 12 /12
Model didàctic i unitats Màster de formació del professorat de ESO i batxillerat de Biologia i Geologia UPF-UOC. 2009/20 Aprenentatge i ensenyament de la biologia i geologia Ramon Grau Enfocaments globalitzadors i interactius

Upload: ramon-grau

Post on 03-Jun-2015

2.890 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relació entre model didàctic i unitat didàctica

TRANSCRIPT

Page 1: Model Didàctic I Unitats

Model didàctic i unitats

Màster de formació del professorat de ESO i batxillerat de Biologia i Geologia UPF-UOC. 2009/2010. Aprenentatge i ensenyament de la biologia i geologia

Ramon Grau

Enfocaments globalitzadors i

interactius

Page 2: Model Didàctic I Unitats

unitat didàctica

unitat de programació

objectius continguts activitats recursos durada

d’aprenentatge d’avaluació

Finalitats que es volen aconseguir

Coneixements,procediments,actituds, valorsque es volen ensenyar

Situacions quepromouen l’aprenentatge

Audiovisuals, TIC,laboratori,sortides

6-10 hores

és

consta de requereix té una

Criteris de realització Criteris d’avaluació

Específics de la matèria

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Page 3: Model Didàctic I Unitats

Com afavorir el treball de les competències?

a. incorporar la informació o coneixement; b. usar o aplicar el coneixement; c. saber quan i per a què és útil un coneixement.

Quin equilibri entre els diferents tipus de continguts?

a. aprendre ciència (èmfasi en els coneixements)b. fer ciència (èmfasi en els procediments)c. aprendre sobre la ciència (èmfasi en els valors)

a. Enfocament formal dels continguts;b. Enfocament aplicat en problemes o

situacions reals o versemblants.

a. exposar lògicamentb. problematitzar

Com seleccionar objectius i continguts orientats a competències específiques de la matèria i a competències transversals?

(p. ex.)

Quins són els conceptes?En quin context els situarem?

Page 4: Model Didàctic I Unitats

a. mètodes expositius (exposició oral, lectures dirigides …);

b. mètodes interactius (treball en grup, treball cooperatiu).

Quines estratègies didàctiques usarem?

a. gestió centralitzada en el professorat (treball individual,

treball en grup ocasional);

b. gestió autònoma.

Quina gestió d’aula?

Page 5: Model Didàctic I Unitats

contingutsestratègies

d’ensenyamentestratègies

d’aprenentatge avaluaciógestió de

l’aula

enfocamentformal

enfocamentaplicat

metodologiesexpositives

metodologiesinteractives

retenirinformació

coneixementestratègic

usar elconeixement

avaluaciópsicomètrica

avaluació formadora

gestiócentralitzada(treball individual,treball en grup)

gestió autònoma

MODEL DIDÀCTIC

Page 6: Model Didàctic I Unitats

Estratègies d’ensenyament

Metodologiesexpositives

Metodologiesinteractives

Centrats en l’activitat del professorat, es basen en la transmissió del coneixement.

El professorat ha de proporcionar una informació directa, estructurada i organitzada que facilita la incorporació de conceptes.

Explicacions, lectures, interaccions verbals (tampoc massa), exercicis, pràctiques, treballs individuals escrits.

Centrats en la feina individual, la interacció entre alumnes en el grup de treball i amb el professorat

Èmfasi en el paper que exerceix la persona que aprèn i l’entorn social en que ho fa. L’alumnat aprèn a través de la interacció amb companys i companyes i amb el docent.

No s’exclouen les explicacions, lectures, interaccions verbals, els moments de feina personal ..., però es fonamenten en el treball en grup i cooperatiu

Page 7: Model Didàctic I Unitats

Estratègies d’ensenyament

Metodologiesexpositives

Metodologiesinteractives

Centrats en l’activitat del professorat, es basen en la transmissió del coneixement.

El professorat ha de proporcionar una informació directa, estructurada i organitzada que facilita la incorporació de conceptes.

Explicacions, lectures, interaccions verbals (tampoc massa), exercicis, pràctiques, treballs individuals escrits.

Centrats en la feina individual, la interacció entre alumnes en el grup de treball i amb el professorat

Èmfasi en el paper que exerceix la persona que aprèn i l’entorn social en que ho fa. L’alumnat aprèn a través de la interacció amb companys i companyes i amb el docent.

No s’exclouen les explicacions, lectures, interaccions verbals, els moments de feina personal ..., però es fonamenten en el treball en grup i cooperatiu (aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats)

Page 8: Model Didàctic I Unitats

ContingutsEnfocament

formal Enfocament

contextualitzat

Organització de la matèria, segons la lògica disciplinar. Els temes s’organitzen com una “miniatura” dels estudis superiors..

Selecció de continguts feta des de la matèria, des de la importància d’un contingut en la xarxa de conjunt de continguts disciplinaris.

Presentació en un context formal, on es destaquen les relacions de significat amb la resta de continguts (determinats continguts no es poden treballar si prèviament no n’hem fet d’altres).

Organització dels continguts segons importància, presència i utilitat en la vida present i futura de l’alumnat (considerant el pensament propi de qui aprèn, del novell que té molt pocs coneixements previs sobre el tema).

Selecció de continguts a partir d’interessos personals i socials, de la seva presència en la vida present i futura de l’alumnat i de la seva importància en la formació dels ciutadans.

Presentació en un context aplicat, a partir de situacions reals o versemblants (el continguts apareixen “tal qual” en la vida de les persones, cal construir significats explicatius a partir de les experiències i coneixement previ).

Aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats, que requereixen treball cooperatiu.

Page 9: Model Didàctic I Unitats

ContingutsEnfocament

formal Enfocament

contextualitzat

Organització de la matèria, segons la lògica disciplinar. Els temes s’organitzen com una “miniatura” dels estudis superiors..

Selecció de continguts feta des de la matèria, des de la importància d’un contingut en la xarxa de conjunt de continguts disciplinaris.

Presentació en un context formal, on es destaquen les relacions de significat amb la resta de continguts (determinats continguts no es poden treballar si prèviament no n’hem fet d’altres).

Organització dels continguts segons importància, presència i utilitat en la vida present i futura de l’alumnat (considerant el pensament propi de qui aprèn, del novell que té molt pocs coneixements previs sobre el tema).

Selecció de continguts a partir d’interessos personals i socials, de la seva presència en la vida present i futura de l’alumnat i de la seva importància en la formació dels ciutadans.

Presentació en un context aplicat, a partir de situacions reals o versemblants (el continguts apareixen “tal qual” en la vida de les persones, cal construir significats explicatius a partir de les experiències i coneixement previ).

Page 10: Model Didàctic I Unitats

Gestió de l’aulaGestió centralitzada(Ensenyament centrat en el professor)

Gestió autònoma(Ensenyament centrat en l’activitat de l’alumne)

La major part de la feina se centra en activitats dirigides a tot el grup (explicacions, exemplificacions, ...) i en el treball individual (lectures, exercicis...)

El treball en grup és esporàdic i acostuma a ser de curta durada, normalment per aplicar aprenentatges anteriors.

L’aprenentatge d’un individu és independent del de la resta d’alumnes, el dispositiu pedagògic s’orienta cap a l’aprenentatge individual

El treball s’estructura en grups de 3 a 5 alumnes que s’organitzen per resoldre individual i conjuntament les tasques que es proposen.

Es treballa en el context de grup (col·laboratiu, cooperatiu). Les explicacions generals són puntuals, la interacció amb el docent es fa en el marc del grup de treball

S’alterna el treball individual amb el col·lectiu. Sempre hi ha una fase de comunicació on es promou la interacció i l’aprenentatge dels companys del grup

La classe és fonamentalment magistral, se centra en l’activitat del professor que controla contingut, tasques, espai i temps.

Aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats, que requereixen treball cooperatiu. En aquestes tasques els grups decideixen sobre els recursos, els espais, les accions, ...

Page 11: Model Didàctic I Unitats

unitat didàctica

unitat de programació

objectius continguts activitats recursos durada

d’aprenentatge d’avaluació

Finalitats que es volen aconseguir

Coneixements,procediments,actituds, valorsque es volen ensenyar

Situacions quepromouen l’aprenentatge

Audiovisuals, TIC,laboratori,sortides

6-10 hores

és

consta de requereix té una

competències

Criteris de realització Criteris d’avaluació

Quines estratègies didàctiques usarem?

Quina gestió d’aula?

Com avaluarem els aprenentatges

Com seleccionar objectius i continguts orientats a competències específiques de la matèria i a competències transversals?Com treballar per competències?

MODEL DIDÀCTIC

Page 12: Model Didàctic I Unitats

contingutsestratègies

d’ensenyamentestratègies

d’aprenentatge avaluaciógestió de

l’aula

enfocamentformal

enfocamentaplicat

metodologiesexpositives

metodologiesinteractives

retenirinformació

coneixementestratègic

usar elconeixement

avaluaciópsicomètrica

avaluació formadora

gestiócentralitzada(treball individual,treball en grup)

gestió autònoma

MODEL DIDÀCTICORIENTAT A COMPETÈNCIES

QUINS VALORS PER A CADA COMPONENT?