unitats didÀctiques socials2

of 43 /43
Coneixement del Medi Natural i Social

Upload: oarce3

Post on 27-Oct-2014

36 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

Coneixement del Medi

Natural i Social

Page 2: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

A. UNITATS DIDÀCTIQUESA.1. Continguts

Unitat Didàctica Continguts Treballats

U1: L’ESCOLA 1. L’entorn i la seva conservació

2. Persones, cultures, societat

U2:LA TARDOR 1. L’entorn i la seva conservació

U3: EL DIA I LA NIT 1. L’entorn i la seva conservació

U4: L’HIVERN 1. L’entorn i la seva conservació

U5: ELS ANIMALS 2. El món dels éssers vius

U6: LES PLANTES 2. El món dels éssers vius

U7: EL COS HUMÀ 3. Les persones i la salut

U8: LA PRIMAVERA 4. Canvis i continuïtats en el temps

U9: ELS MITJANS DE TRANSPORT

5. Persones, cultures, societat

U10: ELS OFICIS 5. Persones, cultures, societat

U11: L’ESTIU 1. L’entorn i la seva conservació

U12: AQUÍ I ALLÀ 4. Canvis i continuïtats en el temps

A.2. Competències bàsiques

Competències Bàsiques

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U 10

U 11

U 12

Page 3: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

1. Comp. comunicativa lingüística i audiovisual

x x x x x x x x x x x x

2. Comp. artística i cultural

x x x

3. Tractament de la informació i comp. Digital

x x x

4. Comp. matemàtica x

5. Comp. d’aprendre a aprendre

x x x x x x x x x x x x

6. Comp. d’autonomia i iniciativa personal

x x x x x x x x x x x x

7. Comp. de coneixement i interacció amb el món físic

x x x x x x x x x x x x

8. Comp. social i ciutadana

x x

Page 4: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

1. L’ESCOLA

Àrea:

Coneixement del medi.

Temporalització:

11 sessions

1r trimestre

CONTINGUTS OBJECTIUS

1. La nostra escola: espais i activitats.

2. Les persones de l’escola.

3. Els arbres del pati de l’escola: les acàcies.

1. Reconèixer i descriure els espais de l’escola.

2. Conèixer les persones de l’escola.

3. Identificar les activitats que es realitzen a l’escola.

4. Valorar les normes de comportament a l’escola.

5. Identificar algunes característiques dels arbres de l’escola.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Page 5: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

6. Reconèixer i descriure els espais de l’escola.

7. Conèixer les persones de l’escola.

8. Identificar les activitats que es realitzen a l’escola.

9. Valorar les normes de comportament a l’escola.

Identificar algunes característiques dels arbres de l’escola.

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS ESPAI DISTRIBUCIÓ

SESSIONS

1. Què sabem?

Coneixements previs

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Què aprenem em aquest tema? Quin és el nom de la nostra escola? Com és? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema?

2. L’escola

Obj. 1,2,3 i 4

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Què és l’escola? Per què hi ha nens i nenes? Qui hi treballa? Quantes vegades al dia hi vas? Què hi ha a la nostra escola? Parlem de cadascuna de les parts de l’escola: ubicació, utilitat, persones que l’utilitzen,... Fem un recorregut per l’escola. Una vegada a l’aula tornem a parlar de les classes,... És com havíem dit al principi? Què és igual? Què canvia?

3. El pati de l’escola

Obj. 1,3 i 5

Aula i pati de l’escola

Gran grup i individual

2 sessions

Sessió 1: Com és el pati? Com està dividit? Baixem al pati, l’observem si és com havíem dit i dibuixem el pati i la façana de l’escola.

Sessió 2: Hi ha plantes al pati? Quines? Com es diuen els

Page 6: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

arbres del pati? Tornem a baixar al pati. Proposem als alumnes que passegin pel pati i observin com són els arbres, quines parts tenen, de quin color és l’escorça, les flors,... Els demanem que comptin quants n’hi ha. Quin nom tenen?

Donem una fitxa on hi ha dibuixat una acàcia, és a dir, in dels arbres del pati. Han d’escriure el nom de cadascuna de les parts i pintar-les. Posada en comú.

4. La nostra clase

Obj. 1,3 i 4

Aula Gran grup 2 sessions

Sessió 1: Com és la nostra classe? Què hem de fer a la classe? Quin nom ens agradaria que tingués?, ... Demanem als alumnes que pensin com els agradaria que es digués la classe.

Fem una fitxa on han d’assenyalar cada part de la classe amb el seu nom. Posada en comú dels resultats.

Sessió 2: Dibuixem la nostra classe.

5. El nom de la classe

Obj. 1

Aula Gran grup i individual.

3 sessions

Sessió 1: Parlem dels noms de les classes que van tenir a infantil. Per què serveix tenir un nom a la classe? Només és suficient el nom o cal també assenyalar el curs? Per què?,...

Preguntem als alumnes si han pensat el nom de la classe. Fem un llistat amb totes les propostes i demanem als alumnes que votin quin nom volen de tots els que apareixen al llistat.

Escrivim el nom a l’agenda de la classe demanat que portin informació sobre el tema.

Sessió 2: Què sabem del nom de la nostra classe? Què volem saber?,... Comentem la informació que han portat els alumnes.

Sessió 3 i 4: Decorem la porta d ela classe.

Al llarg del curs continuem fent activitats relacionades amb el nom de la classe. La informació se l’emportaran

Page 7: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

a final de curs.

6. Què hem après?

Obj. 1,2,3 i 5

Aula Petits grups. 2 sessions

Sessió 1: Recordem tot el que hem après a la unitat. Juguem per equips per repassar el que sabem.

Sessió 2: Fitxa avaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes. Posada en comú dels resultats.

Atenció a la Diversitat

- El treball en grup facilita l’atenció a la diversitat.

- Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, adaptats (més temps per realitzar les tasques, reforç amb la mestra d’EE).

- L’activitat final la realitza amb el suport del mestre.

Reforç: Fitxes poti-poti de reforç.

Ampliació: Fitxes de poti-poti d’ampliació.

Recursos didàctics: Fitxes.

Avaluació

És global i contínua. Hi ha una avaluació inicial per conèixer quins són els coneixements previs dels alumnes. Cada vegada que introduïm un concepte nou es fa una avaluació oral. L’avaluació de cada nen/nena es basa en la seva feina. El mestre pren notes del desenvolupament de cada alumne en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permet valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne atenent a la diversitat. Al

Page 8: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació per valorar la consecució dels objectius proposats. Amés, demanem als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 9: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

2. LA TARDOR

Àrea:

Coneixement del medi

Temporalització:

17 sessions i 1 dia

1r trimestre

CONTINGUTS OBJECTIUS

- Les estacions de l’any: la tardor.

- La natura a la tardor: animals, plantes,...

1. Conèixer i diferenciar una estació de l’any: la tardor.

2. Identificar les característiques de la natura a la tardor.

3. Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

4. Conèixer i diferenciar una estació de l’any: la tardor.

5. Identificar les característiques de la natura a la tardor.

a. Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.

Page 10: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

Activitats i objectius relacionats Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què fem?

Coneixements previs

Aula Individual i gran grup.

1 sessió

Què aprenem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema.

Fitxa per avaluar els coneixements previs de cadascun dels alumnes. Posada en comú dels resultats. Demanem als alumnes que portin informació sobre el tema.

2. La tardor

Obj. 1,2 i 3

Aula Petit grup i gran grup

1 sessió

Expliquem, en petit grup, com és la tardor aquí i com és a altres llocs. Quines característiques té? Quins aliments són típics a la tardor? Quines festes celebrem?,... Posada en comú.

Observem una fulla de castanyer i una castanya. Demanem als alumnes que pintin una fulla de castanyer. Aquesta firxa servirà com a portada del tema d ela tardor.

3. Vocabulari de la tardor

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Quines paraules coneixem? Paraules relacionades amb la tardor,...

Demanem als alumnes que observin els arbres del carrer quan marxin cap a casa. Fitxa de vocabulari.

Page 11: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

4. Els arbres a la tardor

Obj. 1,2 i 3

Aula Petit grup i individual

1 sessió

Com estan els arbres a la tardor? Tots els que heu vist estant igual? A tos els arbres els cauen les fulles?,... Què són els arbres de fulla caduca? Hi ha aliment que caduqui? Què vol dir?, Què són els arbres de fulles perennes?,... Fitxa arbres de la tardor.

5. Les aus migratòries

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Què són les aus migratòries? Quines coneixem?, ... Fitxa aus migratòries.

6. Els fruits de la tardor

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Sessió 1: Recordem els fruits de la tardor: magrana, castanya,... Donem una fitxa amb una sopa de lletres i han de trobar el nom de diferents fruits a la tardor. Posada en comú de resultats.

Donem també la fitxa del traç: el vent.

Sessió 2: Diferències entre fruits secs i fruits carnosos. Quina diferència hi ha? Quins deuen ser carnosos? I fruits secs? Per què?,...

Demanem als alumnes que portin una fulla de tardor.

7. Dita de tardor

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Què és una dita? Coneixem alguna? Què voldrà dir a la tardor ni fred ni calor?,... Donem una fitxa on hi ha escrita la dita, la decoraran amb la fulla que

Page 12: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

els havíem demanat. L’escriuen a l’agenda.

1. Mots encreuats

Obj. 1 i 2

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Mots encreuats AMB paraules relacionades AMB la tardor. Posada en comú de resultats.

1. Vocabulari tardor

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Joc per repassar tot el vocabulario que hem après.

1. La vinya

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Què és la vinya? Com és? Quin fruit dóna? Què és la verema?,…

Assenyala les parts de la vinya.

1. Altres animals

Obj. 1 i 2

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Recordem què eren les aus migratòries i les aus que coneixem. Pensem en altres animals: ós,… Què fan a la tardor? On viuen?,…

1. Poema i endivinalla de la tardor

Obj. 1 i 3

Aula Parelles 1 sessió

Proposem endevinalles relacionades AMB la tardor. Què són les castanyes? I les castan yeres?,…

Aprenem un poema sobre la tardor: els fruits secs. Autora Núria Albo.

1. Dòmino tardor Aula Gran grup i individual

2 sessions

Page 13: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

Obj. 1 i 2

Els alumnes individulament elaboren un dòmino de tardor. A cadascuna de les fitxes HI ha una imatge i una paraula relacionada amb el tema.

Aquesta activitat la realitzem tot el chicle durant la semana de la castañeada.

1. Les parts del bolet

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Què són els bolets? Com són? Quins coneixem? Tots es mengen?,… Quines parts té?

Parlem de l’excursió al bosc. Què farem si trobem bolets?,… Normes de comportament.

1. Excursió

Obj. 1, 2 i 3.

Bosc i aula

Gran grup i individual

Tot el dia 1 sessió

Sessió 1: Sortida AMB tots els alumnes del chicle al Parc del Montnegre per observar la natura i especialnent els bolets.

Sessió 2: Llegim i comentem el dossier que ens van donar a l’excursió.

Què hem après? Jocs per repassar tot el que hem après.

1. Què hem après?

Obj. 1 i 2

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Fitxa evaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes. Posada en comú dels resultats.

Atenció a la Diversitat

Page 14: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

El treball en grup facilita l’atenció a la diversitat.

- Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, adaptats (més temps per realitzar les tasques, reforç amb la mestra d’EE).

- L’activitat final la realitza amb el suport del mestre.

Reforç: Fitxes poti-poti de reforç de lectura.

Ampliació: cercar informació sobre un arbre de fulla caduca i un altre de fulla perenne.

Recursos didàctics:

Avaluació

És global i contínua. Hi ha una avaluació inicial per conèixer quins són els coneixements previs dels alumnes. Cada vegada que introduïm un concepte nou es fa una avaluació oral. L’avaluació de cada nen/nena es basa en la seva feina. El mestre pren notes del desenvolupament de cada alumne en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permet valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació per valorar la consecució dels objectius proposats. Amés, demanem als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 15: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2
Page 16: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

3. EL DIA I LA NIT

Àreaaaaa:

Coneixement del medi

Temporalització:

11 sessions

1r trimestre

Continguts Objectius

1. Identificació dels diferents astres: sol, estrelles.

2. Observació de la Terra i la Lluna.

3. Coneixement dels dies de la semana.

4. Identificació de les divisions del dia: segons el recorregut del sol i segons els àpats.

1. Determinar els diferents astres que identifiquem durant el dia i els que identifiquem durant la nit.

2. Observar la Terra i la Lluna.

3. Conèixer els dies de la semana.

4. Identificar les divisions del dia a través del recorregut del sol i dels àpats.

5. Identificar i diferenciar les activitas que es fan entre semana i les que es fan el cap de semana.

6. Identificar planetes, estrelles i satèl·lits.

7. Conèixer els mesos de l’any.

8. Identificar i conèixer la representación de l’any al calendari.

9. Identificar dates senyalades.

Page 17: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

10. Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastan i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.

Criteris d’Avaluació

Determinar els diferents astres que identifiquem durant el dia i els que identifiquem durant la nit.

Conèixer els dies de la semana.

Identificar les divisions del dia a través del recorregut del sol i dels àpats.

Identificar i diferenciar les activitas que es fan entre semana i les que es fan el cap de semana.

Identificar plantes, estrelles i satèl·lits.

Conèixer els dies de l’any.

Identificar i conèixer la representación de l’any en el calendari.

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què sabem?

Coneixements previs

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Page 18: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

Què aprenem en Hackett tema? Preguntem als alumnes de què tractarà Hackett nou tema: Quines parts del dia coneixem? Fitxa per avaluar els coneixements previs de cadascun dels alumnes.

Posada en comú dels resultats. Demanem als alumnes que portin informació sobre el tema.

2. El matí

Obj: 2,4 i 5

Aula i terrassa

Gran grup i individual

1 sessió

Què fem al matí? Com sabem què és al mati? Com està el cel? Sempre està igual?,… Fem les mateixes coses cada matí? Algunes són semblants? Per què?,… Observem el termps a la terrassa de la classe. Observem el calendario de l’aula on tenim escrit el temps que ha fet cada dia. Fitxa: al matí.

3. El vespre

Obj: 2, 4 i 5

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Què fem al vespre? Com sabem què és al vespre? Com està el cel? Sempre està igual?,… Fem les mateixes coses al vespre del cap de semana que entre setmana? Per què?,… Quines fem?,…

Aula Gran grup i individual

5 sessions

Aula Parelles i gran grup

1 sessió

Aula Petit grup 2 sessions

Aula Gran grup, individual i petit grup

1 sessió

Page 19: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

Aula Individual 1 sessió

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Ampliació: Qui són els astrònoms? Què fan? T’agradaria ser-ho? I els astronautes?

Avaluació

Page 20: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 21: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

4. L’HIVERN

Àrea:

Coneixement del Medi

Temporalització:

9 sessions

Continguts Objectius

1. Característiques de l’hivern.

2. La roba d’abric

3. Causes de la neu.

4. Diferències entre la tardor i l’hivern.

1. Conéixer les característiques pròpies de l’hivern.

2. Conéixer el nom i la utilitat de la roba d’abric.

3. Conéixer i saber explicar les variables que han de donar-se per a que nevi.

4. Establir diferències essencials entre la tardor i l’hivern.

Criteris d’Avaluació

1. Conèixer les característiques pròpies de l’hivern.

2. Conèixer el nom i la utilitat de la roba d’abric.

Page 22: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

3. Conèixer i saber explicar les variables que han de donar-se per a que nevi.

4. Establir diferències essencials entre la tardor i l’hivern.

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què en sabem?

Coneixemnets previs

Aula Individual i gran grup.

1 sessió

Què aprenem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema.

Fitxa per avaluar els coneixemnts previs de cadascun dels alumnes.

Posada en comú dels resultats. Demanem als alumnes que portin informació sobre el tema.

4. L’hivern

Obj. 1 i 4

Aula Gran grup i individual

1 sessió

A quina estació estàvem quan menjavem castanyes? Per què ara `portem abric?,… Quin temps fa a l’hivern? Com estan les plantes?, Quines activitas fem? Quina roba portem?, A totes les cultures es vesteix igual?, etc.

Proposem als alumnes fer un dibuix refernt a la tardor i un altre referente a l’hivern.

5. Vocabulari d’hivern

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Quines paraules coneixem? Paraules relacionades AMB l’hivern,…

Demanem als alumnes que observin els arbres del carrer quan marxin cap a casa.

Relacionem AMB la lectura del llibre de català, pàg. 48 i 49, els dracs de la Xina. Lectura i comentari sobre l’hivern, la neu,…

Page 23: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

6. La natura a l’hivern

Obj. 1 i 3

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Com estan els arbres a l’hivern? Tots els que heu vist estant igual?, Com estarà als llocs on sempre neva? I als que no?, Què passarà AMB les plantes?, I AMB els animals? Recordem les aus migratòries tornen ara? Quins són els fruits de l’hivern?, etc.

7. Dita d’hivern

Obj. 1

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Recordem què era una dita? Quines dites coneixem? Què voldrà DIR: pel febrer treu flor l’ametller.

8. Mots encreutas

Obj. 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Mots encreuats amb paraules relacionades amb l’hivern. Posada en comú de resultats.

9. Poema i endevinalles de l’hivern

Obj. 1, 2 i 4

Aula Parelles 1 sessió

Proposem endevinalles relacionades.

Repassem el que hem après. AMBAdaptació l’hivern. Aprenem un poema sobre l’hivern. Autor: Toni Giménez ()10. Què hem après?

Obj. 1, 2 i 4.

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Fitxa avaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes. Posada en comú dels resultats.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els

Page 24: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 25: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

5. ELS ANIMALS

Àrea: Coneixement del Medi Temporalització: 9 Sessions

Continguts Objectius

1. Animals domèstics i animals salvatges.

2. Mamífers, aus, peixos, rèptils, amfibis.

3. Característiques físiques dels diferents tipus d’animals.

4. Funcions vitals: alimentació i reproducció.

5. Infantesa, joventut, maduresa, vellesa.

1. Reconèixer i saber identificar els diferents tipus d’animals.

2. Definir les característiques dels diferents tipus d’animals.

3. Comprendre la necessitat de les funcions vitals i ésser capaç de caracteritzar l’alimentació i la reproducció.

4. Reconèixer la vida com a procés.

5. Definir i identificar característiques dels diferents estats de la vida.

6. Valorar adequadament de l’etapa de maduresa i de la de vellesa.

Criteris d’Avaluació

1. Reconèixer i saber identificar els diferents tipus d’animals.

Page 26: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

2. Definir les característiques dels diferents tipus d’animals.

3. Comprendre la necessitat de les funcions vitals i ésser capaç de caracteritzar l’alimentació i la reproducció.

4. Reconèixer la vida com a procés.

5. Definir i identificar característiques dels diferents estats de la vida.

6. Mostrar respecte per l’edat madura i la vellesa.

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què sabem?

Coneixements previs

Aula Individual i gran grup

1 sessió

2. Animals domèstics i animals salvatges. Aula Individual i petit grup

1 sessió

Què són els animals domèstics? I els salvatges? Algú té un animal salvatge a casa? Per què? On viuen? Els animals de granja són domèstics? Per què?Llegim la fitxa i apuntem a la pissarra les característiques d’un i altra grup. Per grups pensem animals dels dos grups. Posada en comú i anotació a la pissarra.3. Anem al zoo. Zoo

Visita al zoo de Barcelona. Realitzem l’activitat.

4. Al zoo hem vist... Aula Gran Grup 1 sessió

Repassem els continguts que hem après al zoo.Mamífers, peixos, aus, rèptils i amfibis. Utilitzem els mateixos exemples.5. Dissenyem animals! Aula Petit grup i

gran grup-2 sessions

Retallem diferents peces de parts d’animals: plomes, potes, becs, aletes, ales..., però també parts que poden pertànyer a tots o molts d’ells (ulls, boques, orelles...). Juguem a inventar animals nous. Haurem de dir per què els hem fet així, què mengen, on viuen...6. Menjar per créixer.

Page 27: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

7. Animals grans i petits. 2 sessions

Parlem de la reproducció. Mamífers, ovípars. Veiem la reproducció de les tortugues en un vídeo amb el projector. La comentem. Fem la fitxa de la reproducció.8. Els animals més grans. 1

Què defineix els avis? Què fan els avis? Què creieu que fan els animals més grans? Són importants? Per què? En podem aprendre alguna cosa?Què hem après?

Obj.

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Fitxa avaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes. Posada en comú dels

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les

Page 28: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 29: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

B. ANNEX

Cicle inicial. CRITERIS D’AVALUACIÓ: Decret 142/2007, de 26 de juny.

1. Observar l'entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals.

2. Valorar la importància de respectar i protegir el medi.3. Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició,

relació, reproducció) d'animals i plantes propers, amb la seva identificació com a éssers vius.

4. Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l'entorn i identificar algunes relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els instruments adequats i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel material.

5. Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i amb els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. Identificar semblances i diferències entre les persones i valorar la seva diversitat física.

6. Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l'alimentació variada i equilibrada, l'exercici físic i el descans.

7. Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica, especialment aplicats a l'escola, i la necessitat de respectar les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes.

8. Reconèixer, identificar i posar d'exemples de les responsabilitats i de les tasques que desenvolupen les persones a l'entorn, superant els estereotips sexistes.

9. Identificar els grups de pertinença dins l'entorn i les seves relacions.10. Reconèixer algunes manifestacions culturals presents en l'àmbit escolar, local,

mostrant empatia, valorar la seva riquesa i respectar la seva diversitat.11. Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i

familiar. Ordenar temporalment alguns fets rellevants.12. Descriure altres fets quotidians i elements patrimonials aplicant nocions

temporals bàsiques.13. Observar i identificar les propietats d'alguns materials i relacionarles amb els

seus usos, fent-se preguntes que permetin obtener informacions rellevants.

Page 30: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

14. Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills i joguines, diferenciar els diferents components, manipulant-los amb precaució i descriure algunes característiques del seu funcionament.

15. Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.

UNITATS DIDÀCTIQUES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

U1 x x x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

U5 x x x

U6 x x

U7 x x x

U8 x x

U9 x x x

U10 x x x

U11 x x

U12 x x

Page 31: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

C. AVALUACIÓ

NOTES AVALUACIÓ

INICIAL FORMATIVA FINAL

EXCEL·LENT Alumnes amb la totalitat

d’aportacions fetes a la conversa inicial

de començament de la unitat.

Alumnes que resolen al 100% o al 90% els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen al 100% o al 90%:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

NOTABLE Alumnes amb el 70% o 80%

d’aportacions fetes a la conversa inicial

de començament de la unitat.

Alumnes que resolen al 80% o al 70% els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen al 80% o al 70%:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

Page 32: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

BÉ Alumnes amb el 60% d’aportacions fetes a la conversa

inicial de començament de la

unitat.

Alumnes que resolen al 60% els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen al 60%:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

SUFICIENT Alumnes amb el 50% d’aportacions fetes a la conversa

inicial de començament de la

unitat.

Alumnes que resolen al 50% els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen al 50%:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

Page 33: UNITATS DIDÀCTIQUES SOCIALS2

INSUFICIENT Alumnes amb poques, molt poques o cap

aportació feta a la conversa inicial de

començament de la unitat.

Alumnes que resolen en un percentatge del 40% o inferior els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen en un percentatge del 40% o inferior:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.