s 0 ... metria, atzar i mesura. matem tiques 4. murals (taula pitag rica, unitats de me - sura,...

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2021

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Índex

  Els nombres de fins a quatre xifres ................................................... 10

  Els nombres de fins a quatre xifres ................................................... 25

  1

  1

  Peça a peça ................................................................................................................... 4 Materials per a l’etapa .................................................................................. 8 Proposta didàctica

  Recursos

  DEMODEMO

  DEMODEMO

 • Un projecte basat en l’aprenentatge

  competencial

  4

  Peça a peça oferix, amb el contrastat rigor curricular d’Anaya, un projecte en el qual el professorat i l’alumnat cobren el màxim protagonisme gràcies a la me- todologia competencial. Aquesta con- necta amb la realitat personal i social pròxima a l’alumnat de manera que ge- nera curiositat i planteja activitats i tas- ques emocionants que suposen reptes motivadors en què destaquen dos ele- ments bàsics: la investigació i aprendre fent. Tot això, des d’una seqüenciació de continguts coherent i coordinada entre totes les àrees al llarg de l’etapa.

  Des d’aquest enfocament, i de manera flexible, el projecte brinda la possibilitat d’incorporar metodologies actives, estra- tègies cooperatives i habilitats personals i socials per a la gestió de les emocions i per al desenvolupament de l’emprene- doria, alhora que aposta per la igualtat i la inclusió. Així mateix, és prioritari pro- posar metodologies que generen estra- tègies de pensament en l’alumnat per- què memoritze, recorde, analitze i valore els aprenentatges propis.

  La competència en comunicació lin- güística és primordial per a accedir al coneixement que permet comprendre el món que ens envolta i desenvolu- par habilitats de convivència. Per això, Peça a peça incorpora un Pla lingüístic organitzat i seqüenciat en el qual par- ticipen totes les àrees de manera coor- dinada i que facilita l’adquisició de les

  P E Ç A P E Ç A

  A

 • 5

  destreses de comprensió i d’expressió oral i escrita.

  En relació amb l’avaluació, i més enllà de la qualifica ció, és essencial que l’alumnat desenvolupe estratègies d’autoavaluació per a reflexionar sobre el que van apre- nent i per a analitzar, valorar i evidenciar els seus avanços, els assoliments i les di- ficultats.

  De forma transversal, en totes les àrees i cursos de l’etapa, la clau TIC afavorix l’adquisició de competències relaciona- des amb la planificació, la gestió i l’elabo- ració de treballs, la comunicació i la col- laboració en la xarxa i l’ús responsable de les tecnologies, comptant sempre amb la col·laboració de la família.

  Peça a peça és un projecte flexible, en el qual el professorat i l’alumnat tenen un au- tèntic protagonisme que posa en joc les estratègies més adequades per a aconse- guir aprenentatges competencials.

  Peça a peça El projecte on tot encaixa

 • Aquests són els pilars del projecte:

  Sobre aquests pilars es construïxen 8 peces clau, que encaixen, de manera flexible,

  en totes les àrees de tots els cursos de Primària.

  Motivació

  Inclusió

  Igualtat

  FamíliaFlexibilitat

  Rigor curricular

  Aprenentatge competencial

  Tasques emocionants

  Metodologies actives

  Projecte coordinat i cohesionat

  6

  P E Ç A P E Ç A

  A

 • Les peces clau

  L’aprenentatge basat en Reptes és una de les metodologies més mo- tivadores. Es fonamenta en l’apre- nentatge competencial i dóna un sentit pràctic als coneixements adquirits perquè els vincule amb l’àmbit personal, familiar i social de l’alumnat.

  Metodologia

  Organitzat, seqüenciat i integrat en totes les àrees, contribuïx al des- envolupament d’habilitats orals i escrites i a l’aprenentatge dels di- ferents aspectes relacionats amb l’ús del llenguatge.

  Pla lingüístic

  Promou les diferents habilitats d’emprenedoria en les tres dimen- sions: personal, social i productiva; de manera transversal en totes les àrees i a través d’una seqüència progressiva d’activitats al llarg de tota l’etapa.

  Cultura emprenedora

  Les estratègies de pensament fo- menten la competència d’apren- dre a aprendre; contribuïxen que l’alumnat prenga consciència dels processos mentals i que actue de forma reflexiva i crítica.

  Desenvolupament del pensament

  Integra l’ús de les TIC com a recurs per a obtindre informació, seleccionar-la i usar-la amb una finalitat concreta: desenvolupar la ciutadania digital i les competències de planificació, gestió i elaboració de treballs. Passa a tindre, doncs, un ús per a l’aprenen- tatge i el coneixement (TAC).

  TIC

  Incorpora estratègies que per- meten que l’alumnat participe en l’avaluació del seu aprenentatge analitzant «què ha aprés» i «com ha aprés» i acompanyant aquesta anàlisi amb l’ús del dossier d’apre- nentatge i d’altres instruments que faciliten una valoració objectiva.

  Avaluació

  Oferix situacions d’aprenentatge seqüenciades en totes les àrees que atenen el creixement personal i so- cial de l’alumnat, perquè siga cons- cient de les seues emocions i de les dels altres i puga comprendre-les, controlar-les i modificar-les.

  Educació emocional

  L’aplicació de tècniques coopera- tives afavorix l’aprenentatge, in- crementa la participació i el sentit de responsabilitat de l’alumnat i genera capacitats de comunicació i cooperació.

  Aprenentatge cooperatiu

  7

 • Primer trimestre 3 3

  Matemàtiques Primària

  P E Ç A P E Ç A

  A

  Primer trimestre

  5

  Matemàtiques Primària

  C. Valenciana

  P E Ç A P E Ç A

  A

  5

  12 1

  2

  5 6

  7

  48

  10

  11

  9 3

  Primaria

  4Matem àtiques

  Primària

  C. Valenciana

  P E Ç A P E Ç A

  A

  6Mate màtiques

  Primària

  C. Valenciana

  P E Ç A P E Ç A

  A

  8

  Materials per a l’etapa

  Material per a l’alumnat

  Les claus del projecte Presenta, de manera senzilla i pràctica, cada una de les claus didàctiques del projecte, els seus objectius, la fonamentació, la seqüencia- ció al llarg de l’etapa, les tècniques o les estruc- tures associades, etc.

  Propostes didàctiques Oferixen un recurs valuós per a guiar els pro- cessos d’ensenyament-aprenentatge. Repro- duïxen les pàgines del llibre de l’alumnat per a fer-ne més pràctica l’aplicació, així com també les solucions de les activitats proposades, els suggeriments d’aplicació de les peces clau del projecte i els recursos complementaris.

  Recursos Presenten, per a cada unitat, fitxes fotocopiables per a l’atenció a la diversitat i proves d’avaluació. A més, en la web d’Anaya, www.anayaeducacion.es, s’oferixen més recursos complementaris impri- mibles.

  Material per al professorat

  Llibres Un llibre per curs amb un enfocament compe- tencial per a aprendre mentre s’aplica el que s’ha estudiat. Els llibres estan organitzats en dotze unitats i es presenten en volums trimestrals. S’hi inclou material manipulatiu encunyat (monedes, bitllets, rellotge, etc.).

  Per a cada curs

  Per a cada curs

 • 6Quadern 1

  P E Ç A P E Ç A

  A

  Matemàtiques Primària

  C. Valenciana

  Quadern 1

  P E Ç A P E Ç A

  A

  Matemàtiques Primària

  5C. Valenciana12 1 2

  5 67

  48

  10

  11

  9 3

  4Quadern 1

  P E Ç A P E Ç A

  A

  Matemàt iques

  Primària

  C. Valen ciana

  3Quadern 3

  P E Ç A P E Ç A

  A

  Matemàtiques Primària

  C. Valenciana

  Material d’aula Matemàtiques 1. Peces manipulatives d’unitats i desenes, pissarra amb taula 10, fitxes per a comptar, rectes numèri- ques del 0 al 99, mural numèric del 0 al 99, creu d’operaci- ons i segell amb tinta. Matemàtiques 2. Peces manipulatives d’unitats, desenes i centenes; set de daus; recta numèrica del 0 al 999; cintes mètriques; murals (numèric de l’1 al 100, taules de multipli- car, taula pitagòrica de multiplicar) i segell amb tinta. Matemàtiques 3. Murals (taules de multiplicar; calenda- ri; mesures de longitud, capacitat i massa; figures planes); rellotges digital i analògic; monedes i bitllets; sets de geo- metria, atzar i mesura. Matemàtiques 4. Murals (taula pitagòrica, unitats de me- sura, rectes i angles, figures planes), set de fraccions, rellot- ge d’agulles, monedes i bitllets, cossos geomètrics, cinta mètrica, got per a mesures de volum, tangram i set de daus. Matemàtiques 5. Murals (fraccions i operacions amb frac- cions, canvis d’unitats, figures planes, càlcul d’àrees), set d’operacions (taules, nombres i signes), dòmino de càlcul, rellotge, mur de fraccions, sets de decimals i de represen- tació gràfica (diagrama de barres). Matemàtiques 6. Murals (unitats de mesura, àrees i perí- metres; cossos geomètrics: àrees i volums; garbell d’Eratò- stenes; nombres positius i nombres negatius; operacions amb fraccions), taula de fraccions i geoplà.

  Pr

  oj ec

  te d

  ig ita

  l Web de l’alum

View more