unitats didÀctiques i cicle

of 26 /26
UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE D'E. PRIMÀRIA

Upload: javinaber

Post on 18-Nov-2014

1.477 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

UNITATS DIDÀCTIQUES

I CICLE D'E. PRIMÀRIA

Page 2: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

UNITAT DIDÀCTICA: I ESQUEMA I IMATGE CORPORALEDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE 1r

DURACIÓ: 12 sessions

OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT:1.1.- Reconéixer les diferents parts del seu cos i el dels altres.1.2.- Descobrir les possibilitats de moviment de l'eix corporal i dels segments.1.3.- Utilitzar les seues capacitats físiques i el funcionament corporal en el control de moviments adaptats a diferents circumstàncies.2.1.- Consolidar hàbits de neteja personal de forma autònoma, relacionant-los amb els seus efectes sobre la salut.2.3.- Adoptar normes bàsiques de seguretat.4.1.- Resoldre problemes que exigisquen domini i destreses motores en entorns coneguts.

CONTINGUTS:PROCEDIMENTS:1.2.1.- Utilitzar i moure les principals parts del cos.1.2.2.- Lateralitat: afermar i utilitzar els membres dominants. Mà i vaig piular.1.2.3.- Situar-se amb relació a objectes, llocs, ... (Prop-lluny, davant-darrere, dins-fora, damunt-davall, ...)2.2.1.- Adoptar hàbits de neteja (llavar-se, canviar-se de roba, lligar-se la sabatilla).2.2.3.- Utilitzar roba i calçat adequat a l'activitat física.3.2.10.- Aplicar les habilitats i destreses en els jocs.

ACTITUDS I VALORS1.3.1.- Acceptació de la pròpia realitat corporal.1.3.2.- Respecte cap al propi cos.1.3.3.- Confiança en si mateix.2.3.1.- Reconeixement dels propis límits i restricció dels desitjos quan impliquen un risc per damunt de les seues possibilitats.3.3.2.- Autonomia i confiança en les seues pròpies habilitats motores.

CONCEPTES:1.1.1.- Parts del cos: coneixements, identificació, interiorització, utilització i representació.1.1.2.- Lateralitat: esquerra i dreta respecte a si mateix.1.1.3.- Orientació i nocions topològiques bàsiques.2.1.1.- Neteja personal i alimentació en l'exercici físic.2.1.2.- Roba i calçat en l'exercici físic.2.1.3.- Mesures de seguretat i prevenció d'accidents.3.1.4.- Qualitats físiques bàsiques: flexibilitat.

Page 3: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

METODOLOGIA:1.- Tasques d'ensenyança:

El procés d'ensenyança-aprenentatge es dissenyaria per mitjà de tasques definides i resolució de problemes.2.- Organització del grup de classe:

- La classe pot organitzar-se en gran grup quan estem indicant el material a deprendre: Parts del cos humà.

-Es reunirien per parelles per a localitzar en l'altre company les parts que indiquem.

- Actuaran per equips per a realitzar tasques de resolució de problemes.3.- Tècniques d'ensenyança:

- L'estratègia ha de ser “global”.- La principals tècnica són: comandament directe, Reproducció

de models, descobriment guiat, resolució de problemes, ensenyança recíproca, ensenyança individualCRITERIS D'AVALUACIÓ:1.1.- Identificar l'exercici físic com afavoridor de la salut.1.2.- Identificar i anomenar les diferents parts i articulacions del cos.1.3.- Grau de confiança aconseguit en si mateix.1.4.- Grau d'autonomia personal.1.5.- Utilitzar els membres dominants mà i vaig piular. Afermar la seua lateralitat.1.6.- Complir les normes higienicosanitàries i portar roba i calçat adequat en les activitats físiques.1.7.- Usar correctament els espais i materials. RECURSOS MATERIALS:Instal·lacions:

1.1.- Pati de recreació.1.2.- Pista poliesportiva.1.3.- Interior ampli i gimnàs.

Material:2.2. Balons. 2.18 Cartolina2.3. Bancs. 2.20 Clarions2.4. Cércols. 2.21 Pilotes xicotetes

2.14. Paper continu. 2.22 Mocadors

2.15. -te-les. 2.88 Peus de Cartolina

2.17. Periòdics.

PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE- Test psicomètric al principi de curs mesuren i comproven les seues mesures anotant-les en els seus quaderns. - Jocs d'anomenar parts del cos tant en nosaltres com en el company.- Mobilitat segmentària del cos per articulacions principals i ús

Page 4: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

diferents moviments.- Descobrir eixos corporals, la simetria.- Exercicis d'observar la dominació en els membres que té cada un.- Joc de l'espill, desplaçaments per l'espai seguint consignes de dreta-esquerra respecte a si mateix i respecte als objectes i companys.

Page 5: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

UNITAT DIDÀCTICA: II.- LA PERCEPCIÓEDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE 1r

DURACIÓ: 7 sessions.

OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT:4.1.- Resoldre problemes que exigisquen domini i destresa motores en entorns coneguts.4.3.- Consolidar les relacions topològiques bàsiques.4.5.- Adaptar els moviments a estímuls visuals i auditius.5.2.- Consolidar els conceptes topològics bàsics, en si mateix i sobre els altres.5.3.- Adequar formes i possibilitats de moviment a diferents situacions conegudes.6.1.- Canalitzar la necessitat de l'activitat física per mitjà de la participació de forma habitual en jocs acceptant les normes.6.2.- No rebutjar als seus companys en els jocs.7.3.- Utilitzar adequadament els espais on es realitzen les activitats físiques.8.1.- Adequar el moviment del cos a ritmes senzills.8.3.- Executar ritmes i balls de forma espontània i natural.

CONTINGUTS:PROCEDIMENTS:1.2.3.- Situar-se amb relació a objectes, llocs, ... (Prop-lluny, davant-darrere, dins-fora, damunt-davall, ...)1.2.4.- Identificar distàncies, direccions, sentit, ...1.2.6.- Reconéixer i adaptar el moviment a diferents intensitats i duracions.1.2.7.- Reconéixer i reproduir freqüències distintes i adaptar a elles els moviments del cos.4.2.3.- Execució de ritmes i balls inventats explorant les qualitats del moviment.

ACTITUDS I VALORS1.3.1.- Acceptació a la pròpia realitat corporal.1.3.2.- Respecte cap al propi cos.1.3.3.- Confiança en si mateix.4.3.2.- Desinhibició i espontaneïtat.

CONCEPTES:1.1.3.- Orientació i nocions topològiques bàsiques. 1.1.4.- Distància, sentit i direcció.1.1.5.- Intensitat, duració.1.1.6.- Elements funcionals: to relaxació i respiració.4.1.4.- El gest com a moviment natural.

Page 6: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

METODOLOGIA:1.- Tasques d'ensenyança: Els efectuem principalment per mitjà del descobriment guiat i la recerca creativa i inductiva perquè prenguen consciència del que fan.2.- Organització del grup de classe: Fomentarem la participació i la camaraderia a través del treball en equip. També hi haurà exercicis que efectuar de forma individualitzada.3.- Técniques d'ensenyança: c) Descobriment guiat.

h) Recerca.CRITERIS D'AVALUACIÓ:2.1.- Coneixement, adaptació i adequació a l'espai.2.2.- Conéixer els distints canvis de direcció.2.3.- Nivell d'ajust de ritme de desplaçament a estímul sonor.2.4.- Ajust de la velocitat de desplaçament de distints objectes.2.5.- S'agrupen o dispersa per l'espai segons les característiques de l'activitat.RECURSOS MATERIALS:- Instal·lacions:

1.1.- Pati de recreació.- Material:

2.1.- Corda.2.2.- Balons.2.3.- Bancs.2.4.- Cércols.2.5.- Pandero.2.6.- Cascavells.2.7.- Flauta.2.12.- Matalafets.2.17.- Periòdics.2.18.- Cartolina.2.20.- Clarions.

PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE- Realitzar activitats de calfament amb una orientació global.- Realitzar activitats que afavorisquen un condicionament de tipus general de resistència, velocitat i flexibilitat.- Desplaçar-se per l'espai evolucionant de diferents formes.- Col·laborar en tasques compartides.- Circuits amb obstacles, per a passar de diverses formes.- Seguir amb ulls embenats l'origen d'un so produït per cascavells.- Amagatalls de so.- A través de cançons populars i cadències rítmiques seguir-les amb el cos imitant els ritmes, amb instruments.

Page 7: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

UNITAT DIDÀCTICA: III.- EQUILIBRI, DESEQUILIBRI, GIR.EDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE 1r

DURACIÓ: 8 sessions

OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT:1.3.- Utilitzar les seues capacitats físiques i el funcionament corporal en el control de moviments adaptats a diferents circumstàncies.2.1.- Consolidar hàbits de neteja personal de forma autònoma, relacionant-los amb els seus efectes sobre la salut.2.2.- Dosificar esforç.. Conéixer les situacions de risc derivades de determinades activitats físiques.2.3.- Adoptar normes bàsiques de seguretat.2.4.- Mantindre una correcta actitud personal.3.1.- Identificar diferents graus de complexitat en l'activitat física.3.2.- Reconéixer la relació existent entre les activitats físiques realitzades i els efectes immediats en l'organisme.4.1.- Resoldre problemes que exigisquen domini i destreses motores en entorns coneguts.5.1.- Prendre consciència dels membres superiors i eix corporal.

CONTINGUTS:PROCEDIMENTS:1.2.8.- Desplaçar-se en equilibri sobre distints tipus de plans.1.2.9.- Mantindre objectes en equilibri.1.2.10.- Inspirar i expirar de diferents maneres.1.2.11.- Relaxar-se després d'un esforç.3.2.7.- Girar al voltant de l'eix longitudinal i transversal de maneres distintes i en diferents llocs.

ACTITUDS I VALORS1.3.1.- Acceptació de la pròpia realitat corporal.1.3.2.- Respecte cap al propi cos.1.3.3.- Confiança en si mateix,4.3.1.- Interés per millorar la qualitat del propi moviment.4.3.2.- Desinhibició i espontaneïtat.

CONCEPTES:1.1.5.- Intensitat, duració.1.1.6.- Freqüència i ritme.3.1.3.- Agilitat: cuadrupedia, rodar i girar. METODOLOGIA:1.- Tasques d'ensenyança: Es realitzen per mitjà de tasques definides i resolució de problemes que aniran evolucionant en grau de dificultat progressivament de forma que ho puguen realitzar tots els alumnes.2.- Organització del grup de classe: Es distribuiran segons els exercicis de forma individual, per parelles i equips d'un nombre determinat.

Page 8: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

3.-Tècniques d'ensenyança:a) Comandament directe.b) Reproducció de models.c) Descobriment guiat.h) Recerca.g) Ensenyança individualitzada.

CRITERIS D'AVALUACIÓ1.4.- Grau d'autonomia aconseguida.1.7.- Usar correctament els espais i materials.3.1.- Passar objectes elevats de distintes formes: caminant, gatzoneta, lliurement, ...

3.2.- Realitzar girs sobre eix transversal.3.3.- Realitzar girs sobre l'eix longitudinal.3.4.- Manté l'equilibri amb el seu propi cos en diferents postures.

3.5.- Manté l'equilibri amb diferents objectes.

RECURSOS MATERIALS:- Instal·lacions:

1.1.- Pati de recreació.- Material:

2.1.- Cordes.2.2.- Balons.2.3.- Bancs.2.4.- Cércols.2.8.- Pneumàtics.2.9.- Piques.2.10.- Saquets d'arena.2.12.- Matalafets.2.21.- Pilotes xicotetes.2.29.- Fulls d'arbre.

PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE

- Exercicis coordinats en moviment (distància, velocitat, duració) amb formes diferents de respirar sense influir sobre ella, i influint conscientment.- Equilibri amb el nostre cos; buscar entre tots diferents formes elàstiques i en moviment d'estes en equilibri i desequilibri.- Equilibri i desequilibri amb objectes inestables (Mantindre objectes en equilibri amb diversos punts de suport en el nostre cos: en la mà, cap, ventre, ...- Equilibri en el sòl amb determinats nombres de suports.- Girs sobre l'eix longitudinal i transversal en distints plans horitzontal, vertical.- Girs al voltant d'objectes o persones.- Exercicis de progressió cap a la volantí lateral.- Exercicis de progressió a la volantí avant i arrere.

Page 9: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

UNITAT DIDÀCTICA: IV.- COORDINACIÓ DINÀMICAEDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE 1r

DURACIÓ: 8 sessions

OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT:1.3.- Utilitzar les seues capacitats físiques i el funcionament corporal en el control de moviments adaptats a diferents circumstàncies.

2.2.- Dosificar esforç.. Conéixer les situacions de risc derivades de determinades activitats físiques.2.3.- Adoptar normes bàsiques de seguretat.2.4.- Mantindre una correcta actitud personal.5.3.- Adequar formes i possibilitats de moviment a diferents situacions conegudes.6.1.- Canalitzar la necessitat de l'activitat física per mitjà de la participació de forma habitual en jocs acceptant les normes.6.2.- No rebutjar als seus companys en els jocs.6.3.- Disfrutar jugant amb independència del resultat.

CONTINGUTS:PROCEDIMENTS:1.2.10.- Inspirar i expirar de diferents maneres.1.2.11.- Relaxar-se després d'un esforç.3.2.1.- Llançar - rebre - colpejar objectes de distints tamanys a distàncies diferents ajustant-se a les trajectòries.3.2.2.- Botar distints tipus de pilotes en diferents circumstàncies.3.2.3.- Desplaçar-se de distintes formes en diferents circumstàncies.3.2.4.- Desplaçar-se amb bots per diferents llocs.3.2.6.- Desplaçar-se en cuadrupedia per distints llocs.3.2.8.- Realitzar exercicis de mobilitat i elasticitat muscular.3.2.9.- Participar en jocs i activitats previstes, utilitzant estratègies de cooperació i usant adequadament material i instal·lacions.

ACTITUDS I VALORS1.3.2.- Respecte cap al propi cos.2.3.1.- Reconeixement dels propis límits i restricció dels desitjos quan impliquen un risc per damunt de les seues possibilitats.3.3.1.- Col·laboració, participació i interés en l'activitat.3.3.2.- Autonomia i confiança en les seues pròpies habilitats motores.3.3.3.- Participació en tots els jocs buscant diversió i acceptant a tots els companys.3.3.4.- Respecte a les normes i regles, acceptant el paper que li correspon dins del joc.

CONCEPTES:1.1.6.- Elements funcionals: to relaxació i respiració.2.1.3.- Mesures de seguretat i prevenció d'accidents.3.1.1.- Coordinació óculo-motriu: llançament i recepcions.3.1.2.- Coordinació locomotriu: desplaçament i bots.

Page 10: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

3.1.3.- Agilitat: cuadrupedia, rodar i girar.3.1.4.- Qualitats físiques bàsiques: flexibilitat.3.1.5.- Populars, animació, cooperació, oposició, orientació i aquàtiques.3.1.6.- Normes i regles bàsiques dels jocs.

METODOLOGIA:1.- Tasques d'ensenyança: Són tasques que engloben diferents moviments de membres i articulacions adaptant hàbits de seguretat i desenrotllant certes habilitats motrius amb agilitat.2.- Organització del grup:

- Desenrotllen coordinacions de grans grups musculars tant col·lectivament (en equip) com individualment.

- Els circuits i recorreguts els faran d'un en un fixant-nos en l'evolució de la seua destresa aconseguida al llarg de totes les sessions.

- I com proves finals per a vore si aconseguim el nostre objectiu.- En els jocs motors d'aplicació la resoldrem per grups reduïts i

grans grups.3.- Tècniques d'ensenyança: comandament directe, reproducció de models, descobriment guiat, ensenyança recíproca, assignació de tasques, ensenyança individualitzada

CRITERIS D'AVALUACIÓ1.1.- Identificar l'exercici físic com afavoridor de la salut.4.1.- Realitzar recorreguts conduint objectes amb la mà.4.2.- Realitzar recorreguts conduint objectes amb el vaig piular.4.3.- Nivell de responsabilitat aconseguint en les possibilitats personals.4.4.- Bóta de manera coordinada pilotes de diferents característiques sense desplaçar-se.4.5.- Augmenta la seua capacitat per a mantindre esforços continuats de baixa intensitat i esforç, reacciona davant de diferents estímuls.

RECURSOS MATERIALS:- Instal·lacions:

1.3.- Interior ampli o gimnàs.- Material:

2.1. Cordes. 2.12.

-Matalafets

2.2. Balons. 2.13.

-Bots

2.3. Bancs. 2.14.

-Paper continu

2.4. Cércols. 2.23.

-Espatleres

2.8. Pneumàtics. 2.32.

-Globus

Page 11: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE- Exercicis específics sobre relaxació i respiració tant en estàtic com a dinàmic fent-ho conscient.- Descobrir el nostre cos recorrent-lo amb un globus baló bla, estant en estés supí i pron, personal i descobrint-ho sobre un company.- Circuits de coordinació en desplaçaments conduint objectes diferents amb mà, peu, altres parts del cos.

Page 12: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

UNITAT DIDÀCTICA: V.- CÓRREC, BOTE I LLANCEEDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE 1r DURACIÓ: 16 sessions

OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT:1.3.- Utilitzar les seues capacitats físiques i el funcionament corporal en el control de moviments adaptats a diferents circumstàncies.1.4.- Associar el joc a l'activitat física.2.4.- Mantindre una correcta actitud personal.3.1.- Identificar diferents graus de complexitat en l'activitat física.3.2.- Reconéixer la relació existent entre les activitats físiques realitzades i els efectes immediats en l'organisme.4.1.- Resoldre problemes que exigisquen domini i destresa motores en entorns coneguts.4.2.- Desenrotllar les habilitats bàsiques per mitjà de situacions de joc.4.3.- Consolidar les relacions topològiques bàsiques.4.4.- Apreciar el sentit, la velocitat i les distàncies dels desplaçaments curts.5.1.- Prendre consciència dels moviments dels membres superiors i eix corporal.5.3.- Adequar formes i possibilitats de moviment a diferents situacions conegudes.6.1.- Canalitzar la necessitat de l'activitat física per mitjà de la participació de forma habitual en jocs acceptant les normes.6.2.- No rebutjar als seus companys en els jocs.6.3.- Disfrutar jugant amb independència del resultat.

CONTINGUTS:PROCEDIMENTS:3.2.1.- Llançar - rebre - colpejar objectes de distints tamanys a distàncies diferents ajustant-se a les trajectòries.3.3.2.- Botar distints tipus de pilotes en diferents circumstàncies.3.2.3.- Desplaçar-se de distintes formes en diferents circumstàncies.3.2.4.- Desplaçar-se amb bots per diferents llocs.3.2.5.- Coordinar carreres curtes amb bots (longitud i alçària).3.2.6.- Desplaçar-se en cuadrupedia per distints llocs.3.2.8.- Realitzar exercicis de mobilitat i elasticitat muscular.3.2.9.- Participar en jocs i activitats previstes, utilitzant estratègies de cooperació i usant adequadament material i instal·lacions.3.2.10.- Aplicar les habilitats i destreses en els jocs.ACTITUDS I VALORS3.3.1.- Col·laboració, participació i interés en l'activitat.3.3.2.- Autonomia i confiança en les seues pròpies habilitats motores.3.3.3.- Participació en tots els jocs buscant diversió i acceptant a tots els companys.3.3.4.- Respecte a les normes i regles, acceptant el paper que li correspon dins del joc.CONCEPTES:3.1.1.- Coordinació óculo-motriu: llançament i recepció.

Page 13: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

3.1.2.- Coordinació locomotriu: desplaçaments i bots.3.1.5.- Populars, animació, cooperació, oposició, orientació i aquàtica.3.1.6..- Normes i regles bàsiques dels jocs.

METODOLOGIA:1.- Tasques d'ensenyança: En tota situació seguirem refermant els hàbits de seguretat i higiene-sanitaris. Amb el grup anirem evolucionant des d'exercicis i accions senzilles passant a un grau de maduresa que el propi grup mostre intentant que tot ho realitzen d'igual forma.2.- Organització del grup de classe: Començarem les sessions de forma individualitzada perquè cada alumne experimente amb el material que anem a treballar. En una segona part farem parelles i grups segons la quantitat de material disponible en el centre.3.- Tècniques d'ensenyança: comandament directe, reproducció de models, descobriment guiat, resolució de problemes, recerca

CRITERIS D'AVALUACIÓ5.1.- Destresa aconseguida en desplaçament individual, en grup amb obstacles.5.2.- Destresa aconseguida en desplaçament individual, en grup sense obstacles.5.3.- Mostra coordinació en l'execució de salts de distintes característiques, en alçada, longitud i profunditat.5.4.- Mostra coordinació en llançaments i recepcions de diferents característiques.5.4.1.- Nivell d'habilitat aconseguida en llançament i recepció dels objectes amb la mà.5.4.2.- Nivell d'habilitat aconseguida en llançament i recepció dels objectes amb el peu.5.5.- Actitud cap al treball ben fet.5.6.- Corre coordinadament a diferents ritmes i velocitats.

RECURSOS MATERIALS:- Instal·lacions: 1.1.

Pati recreació.

1.2.

Pista Poliesportiva

1.3.

Gimnàs (Interior ampli)

- Material:

2.1. Cordes. 2.10

.-Saquets d'arena

2.2. Balons. 2.11

.-Cadires

2.3. Bancs. 2.12

.-Matalafets

2.4. Cércols. 2.13

.-Bots

Pandero. 2.21 Pilotes xicotetes

Page 14: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

2.5. .-

2.8. Pneumàtics. 2.22

.-Mocadors

2.9. Piques.

PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE- Desplaçar-se per l'espai de distintes formes.- Desplaçar-se amb objectes, desplaçar-se superant obstacles.- Desplaçar-se amb autonomia. Circuit de desplaçaments.- Exercicis de bot, impulsió, suspensió i caiguda. Salt de longitud, salt d'alçària. Circuit amb diferents bots.- Jocs motors d'ampliació de les anteriors activitats.- Proves d'aptituds.- Exercicis que moguen grans masses musculars coordinadament com:- Llançar objectes diferents en tamany i forma en distintes situacions.- Llançar objectes a diferents plans.- Recepcionar objectes en distintes situacions i posicions amb seguretat.- Ajustar llançaments i recepció per a una major coordinació aparença-motora.

Page 15: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

UNITAT DIDÀCTICA: VI.- EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓEDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE 1r

DURACIÓ: 10 sessions.

OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT:1.2.- Descobrir les possibilitats de moviment de l'eix corporal i dels segments.2.1.- Consolidar hàbits de neteja personal de forma autònoma, relacionant-los amb els seus efectes sobre la salut.2.4.- Mantindre una correcta actitud personal.5.3.- Adequar formes i possibilitats de moviment a diferents situacions conegudes.8.1.- Adequar el moviment del cos a ritmes senzills.8.2.- Explotar els recursos expressius del cos per mitjà del moviment.8.3.- Executar ritmes i balls de forma espontània i natural.

CONTINGUTS:PROCEDIMENTS:4.2.1..- Utilitzar el gest i moviment per a l'expressió, la representació i la comunicació.4.2.2.- Adequar el moviment a seqüències i ritmes senzills.4.2.3..- Execució de ritmes i balls inventats explorant les qualitats del moviment.4.2.4.- Simbolització i codificació per mitjà del moviment elaborat i inventant respostes corporals.

ACTITUDS I VALORS1.3.2.- Respecte cap al propi cos.1.3.3.- Confiança en si mateix.3.3.1.- Col·laboració, participació i interés en l'activitat.4.3.1.- Interés per millorar la qualitat del propi moviment.4.3.2.- Desinhibició i espontaneïtat.

CONCEPTES:1.1.1.- Parts del cos: coneixement, identificació, interiorització, utilització i representació.4.1.1.- El gest com a moviment natural.4.1.2.- El ritme i el moviment natural.4.1.4.- Llenguatge expressiu corporal i llenguatge musical, la seua relació.

Page 16: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

METODOLOGIA:1.- Tasques d'ensenyança: Per recerca creativa va a trobar un món de sensacions i emocions que tots tenim i que utilitzem poc a l'hora d'expressar i demostrar sentiment, en esta sessió ho va a dramatitzar, desinhibint-se davant dels seus companys.2.- Organització del grup: Experimentarà les seues pròpies sensacions davant de diferents situacions de forma personal i observarà en altres a la resta del grup, que siga en parelles o xicotets grups.3.- Tècniques d'ensenyança:

a) Comandament directe.c) Descobriment guiat.h) Recerca.

CRITERIS D'AVALUACIÓ1.6.- Complix les normes higienicosanitàries i portar roba i calçat adequat en les activitats físiques.6.1.- Reaccionar davant d'informacions auditives o visuals que arriben de l'entorn emprat el moviment als gestos.6.2.- Simular per mitjà de postures, gestos i moviments, sensacions i l'estats d'ànim.6.3.- Discrimina i reproduïx per mitjà de moviments corporals (Palmes, bots, etc..) cadències rítmiques de distint temps.6.4.- Grau de participació en la comunicació amb altres.

RECURSOS MATERIALS:- Instal·lacions:

1.3.- Interior ampli o gimnàs.- Material:

2.1. Cordes. 2.14.

Paper continu

2.2. Balons. 2.15.

-te-les

2.4. Cércols. 2.16.

Cinta de cassette

2.5. Pandero. 2.17.

Periòdics

2.6. Cascavells. 2.22.

Mocadors

2.7. Flauta. 2.23.

Espatleres

2.9. Piques. 2.26.

Aliments, fruites

Page 17: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE- Amb activitats específiques desenrotllar els sentits de vista, tacte, oïda i gust, i olfacte.- Expressió i comunicació corporal a través de la representació d'escenes.- Mímica i dramatització; el gest com a moviment natural.- Activitats de ritme, distingir diferents ritmes.- Treballar les qualitats del moviment en el treball del ritme. Temps individual i col·lectiu.- Adequar el moviment seqüència i ritme.- A més algunes danses populars.

UNITAT DIDÀCTICA: VII.- EL JOCEDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE 1r DURACIÓ: 10 sessions

OBJECTIUS GENERALS DE LA UNITAT:1.4.- Associar el joc a l'activitat física.2.2.- Conéixer les situacions de risc derivades de determinades activitats físiques.2.3.- Adoptar normes bàsiques de seguretat.4.1.- Resoldre problemes que exigisquen domini i destreses motores en entorns coneguts.4.2.- Desenrotllar l'habilitats bàsiques per mitjà de situacions de joc.5.1.- Prendre consciència dels moviments dels membres superiors i eixos corporal.5.2.- Consolidar els conceptes topològics bàsics, en si mateix i sobre els altres.5.3.- Adequar formes i possibilitats de moviment a diferents situacions conegudes.6.1.- Canalitzar la necessitat de l'activitat física per mitjà de la participació de forma habitual en jocs acceptant les normes.6.2.- No rebutjar als seus companys en els jocs.6.3.- Disfrutar jugant amb independència del resultat.7.1.- Conéixer activitats físiques que constituïsquen part del seu entorn.7.3.- Utilitzar adequadament els espais on es realitzen les activitats físiques. CONTINGUTS:PROCEDIMENTS:1.2.3.- Situar-se amb relació a objectes, llocs, ...(prop - lluny, davant - darrere, dins - fora, damunt - davall, ...)1.2.4.- Identificar distàncies, direccions, sentits, ...3.2.1.- Llançar - rebre - colpejar objectes de distints tamanys a

Page 18: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

distàncies diferents ajustant-se a les trajectòries.3.2.4.- Desplaçar-se amb bots per diferents llocs.3.2.6.- Desplaçar-se en cuadrupedia per distints llocs.3.2.7.- Girar al voltant de l'eix longitudinal i transversal de maneres distintes i en diferents llocs.3.2.8.- Realitzar exercicis de mobilitat i elasticitat muscular.3.2.9.- Participar en jocs i activitats previstes utilitzant estratègies de cooperació i usant adequadament material i instal·lacions.3.2.10.- Aplicar l'habilitats i destreses en els jocs. ACTITUDS I VALORS2.3.1.- Reconeixement dels propis límits i restricció dels desitjos quan impliquen un risc per damunt de les seues possibilitats.3.3.1.- Col·laboració, participació i interés en l'activitat.3.3.2.- Autonomia i confiança en les seues pròpies habilitats motores.3.3.3.- Participació en tots els jocs buscant diversió i acceptant a tots els companys.3.3.4.- Respecte a les normes i regles, acceptant el paper que li correspon dins del joc.4.3.1.- Interés per millorar la qualitat del propi moviment.4.3.2.- Desinhibició i espontaneïtat.

CONCEPTES:1.1.4.- Distància, sentit i direcció.1.1.5.- Intensitat, duració.3.1.4.- Qualitats físiques bàsiques: flexibilitat.3.1.5.- Populars, animació, cooperació, oposició, orientació, aquàtics, ...3.1.6.- Normes i regles bàsiques dels jocs. METODOLOGIA:1.- Sobre tasques d'ensenyança: En esta unitat, bàsicament tractarem les anteriors unitats relacionades entre si amb el joc i també vorem el joc com a fi en si mateix, procurant que els xiquets col·laboren i desenrotllen tots els hàbits higiènics sanitaris i normes de comportament i camaraderia tant en activitats escolars en el centre com en eixides al mig que ens rodeja.2.- Organització del grup de classe: Depenent de les característiques del joc així seran les agrupacions, normalment són de gran grup en què cada xiquet sap que paper té dins del joc en cada moment.3.- Tècniques d'ensenyança: comandament directe, reproducció de models, recerca

CRITERIS D'AVALUACIÓ 1.6.- Complix les normes higienicosanitàries i porta roba i calçat adequat en les activitats físiques.4.5.- Augmenta la seua capacitat per a mantindre esforços continuats de baixa intensitat i reacciona davant de diferents estímuls.

Page 19: UNITATS DIDÀCTIQUES I CICLE

5.6.- Corre coordinadament a diferents ritmes i velocitats.7.1.- Participa de manera activa en la realització d'un joc o una activitat col·lectiva, respectant les normes i acceptant als companys i el resultat.7.2.- Grau de comunicació i participació aconseguit amb altres.

RECURSOS MATERIALS:- Instal·lacions:

1.1.- Pati de recreació.1.4.- Naturalesa.1.5.- Platges.

- Material:

2.1. Cordes. 2.20.

Clarions

2.2. Balons. 2.23.

Espatleres

2.4. Cércols. 2.26.

Aliments, fruites

2.9. Piques. 2.27.

Objectes de flotació

2.10. Saquets d'arena. 2.33

.Discos voladors

2.14. Paper continu. 2.37

.Brúixoles

2.17. Periòdics.

PRINCIPALS ACTIVITATS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE- Descobriment de jocs cooperatius.- Adaptar jocs coneguts a cooperatius.- Utilitzar jocs populars en classe.- Deprendre normes bàsiques d'alguns jocs populars.- Jocs de platja tant en l'arena com en l'aigua.- Jocs en la naturalesa.- Activitats d'orientació dins del centre i en la naturalesa.