treball, recerca

Download treball, recerca

Post on 16-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

treball, recerca

TRANSCRIPT

 • TREBALL DE RECERCA

  PROMOCI 2012-2014

  Institut Menndez y Pelayo

 • TREBALL DE RECERCA El Treball de Recerca s de realitzaci obligatria i suposa el 10% de la nota global de lexpedient de Batxillerat.

  El dossier adjunt us mostra las lnies generals i els camps que cada seminari oferta per a la realitzaci dels treballs.

  Heu de fer 2 propostes dinvestigaci preferentment de la vostra modalitat. Trobareu un formulari al final del dossier.

  El calendari de realitzaci s el segent:

  CALENDARI DEL TREBALL DE RECERCA 2012-2013

  1 Presentaci del dossier del Treball de Recerca i consideracions generals. Tria del TR a mitjans del mes de febrer. Reflexi sobre les propostes i presentaci de l'elecci a la tutoria del grup/classe. Durant aquest perode heu de parlar del tema del vostre treball amb algun/a professor/a del Seminari que us interessi. A les hores de tutoria es far la lectura i comentari del dossier Com es fa un treball de recerca" i tamb del dossier "Batxillerat: el treball de recerca" ( l'Edu365.cat). Les propostes, els dossiers i el full de tria els trobareu, tamb, a la web del centre.

  2 - Recollida de les sollicituds: 26 de febrer. Heu d'escollir dos temes d'mbits diferents, omplir la fitxa de tria i donar-la a la tutoria del vostre grup.

  3 - Publicaci de l'assignaci del tema i tutoria del treball de recerca: 5 de mar.

  4 - Presentaci del gui: 5 d'abril. Primeres sessions amb la tutoria del TR i confecci del gui.

  5 - Presentaci duna breu redacci: 21 de maig. Unes 5 pgines on consti la bibliografia trobada i consultada (no necessriament llegida, la hiptesi del treball, els objectius, la metodologia i les parts que tindr. En el butllet de notes finals hi podr constar una nota quantitativa (fins a 0.5 punt) i qualitativa (una frase).

  6 - Presentaci al tutor/a d'una part significativa del treball (preavaluaci formativa): 13 de setembre. Aquest treball, equivalent al 50% de la memria (entre 15 i 20 pgines), suposar 2 punts de la nota total. Lavaluaci formativa representa el 40% de la nota final del Treball.

  7 - Presentaci al tutor/a (o a Coordinaci Pedaggica) de lesborrany sencer: 14 doctubre. La Tutoria del treball far l'ltima correcci (fins a 2

 • punts). Heu d'utilitzar un bon corrector i tenir present que no s la tutoria qui ha de corregir la redacci, sin l'alumne/a abans de lliurar-lo.

  8 - Retorn del treball corregit: 30 doctubre. El professorat tutor el corregir i el retornar per poder fer les esmenes corresponents, poder-lo imprimir i enquadernar.

  9 - Lliurament definitiu al tutor/a: 5 de novembre. S'haur de presentar l'original enquadernat i una fotocpia. Si no compliu aquests terminis, la tutoria del treball no se'n fa responsable, i l'alumne/a haur de presentar-lo directament al tribunal d'incidncies al mes de gener. En aquest cas la nota mxima a la qual es podr aspirar ser un 6.

  10 - Exposici oral del treball de recerca: 13 de novembre

  AVALUACI FINAL DEL TREBALL DE RECERCA (10 punts)

  AVALUACI DEL PROCS DE RECERCA (40%)

  AVALUACI DE LA MEMRIA (30%) AVALUACI DE L EXPOSICIO ORAL (30%)

 • 1. EL TREBALL DE RECERCA

  Introducci.

  El Treball de Recerca al batxillerat s, en general, un treball de tipus individual on lalumne ha de fer una investigaci sobre un tema determinat i orientat per un tutor. En moltes ocasions pot ser adequat que el treball es realitzi per parelles; en aquest cas, ha de quedar ben delimitada la feina de cada component. s recomanable que la recerca sorienti cap a una camp de coneixement relacionat amb la modalitat de batxillerat que lalumne est cursant. Cal tenir en compte, per tant, el segent :

  Constitueix una part del currculum del batxillerat. La seva equivalncia horria s de dos crdits. s imprescindible realitzar-lo per aprovar letapa. Suposa un 10% de la qualificaci final del batxillerat.

  Al final del Treball de Recerca, lalumne presenta els resultats de la seva investigaci per escrit i els exposa oralment.

  Objectius.

  Lobjectiu s que lalumnat posi en marxa determinats procediments, i que ho faci en mbits que poden ser diferents daquells on els va adquirir, tot aprofundint sobre algun tema que li interessi. Independentment de la naturalesa de la investigaci, podem enunciar alguns daquests procediments:

  Triar i acotar un rea de recerca concreta. Analitzar lrea acotada i distingir els aspectes bsics dels que sn

  secundaris. Identificar problemes i formular preguntes. Plantejar lobjectiu o objectius que es persegueixen amb la recerca. Esquematitzar el procs de treball de recerca, planificar les accions que

  caldr prendre per assolir els objectius previstos. Cercar la informaci adequada al tema triat en els seus diferents

  aspectes i processar-la. Proposar explicacions provisionals o hiptesis resolutives, si escau, als

  problemes plantejats. Plantejar estratgies de resoluci. Aplicar la metodologia i estratgia triada i recollir els resultats. Processar aquests resultats i contrastar-los amb la informaci de qu es

  disposava a linici. Arribar a conclusions i argumentar-les. Plasmar per escrit el treball realitzat i tamb exposar-lo oralment en

  pblic, de manera ordenada i coherent.

 • Avaluaci

  Lavaluaci del Treball de Recerca es far des del seu inici i tindr en compte el material presentat i lexposici oral, aix com el procs delaboraci que el tutor haur seguit (assistncia a les sessions amb el tutor, presentaci desquemes i guions, etc.).

  El treball lavaluar un tribunal format per dues persones que en la majoria dels casos seran dos professors de la mateixa rea (un dells, el tutor del Treball).

  2. PROCS DELABORACI DEL TREBALL DE RECERCA. METODOLOGIA.

  Qu vol dir fer recerca

  Fer recerca, investigar vol dir fer-se preguntes sobre les coses, plantejar-nos un qui, un qu, un quan, un per qu o un com sobre algun aspecte de la nostra realitat o del passat. La recerca ha de permetre donar respostes a aquestes preguntes. Investigar implica buscar i ordenar informaci, relacionar-la i interpretar-la.

  En alguns casos les recerques pretenen noms donar respostes i fer interpretacions que ens ajudin a conixer noves dades sobre alguna temtica, a comprendre algun fenomen, o a localitzar-ne les causes o les conseqncies. En altres casos, sobretot en els camps cientfic, tecnolgic i artstic, les recerques sn de caire experimental, s'investiga amb elements ja coneguts per a obtenir nous resultats (nous aparells, nous dissenys, nous recursos expressius, noves estratgies comunicatives per arribar al pblic, noves possibilitats en la utilitzaci d'un material, nous remeis per a curar trastorns psquics o fsics, etc.).

  Aix doncs, podeu veure que existeixen diferents tipus de recerques que implicaran diferents maneres de dur-les a terme, diferents mtodes de treball.

  Les caracterstiques de les recerques depenen de tres grans elements. Primer de tot de les preguntes que ens fem i del tipus de respostes que busquem. Segon dels elements, documents o persones sobre les quals estem investigant i de qui necessitarem informaci. Tercer la metodologia que utilitzem per a portar a terme la recerca. Aqu teniu un llistat de diferents tipologies de recerques:

 • Tipologies de recerques:

  Investigaci de carcter bibliogrfic que compara i contrasta informaci escrita per d'altres i mira de reordenar-la i treure'n noves conclusions o interpretacions. EXEMPLE: El discurs ecolgic en el Senyor dels anells.

  Investigaci de carcter experimental, que pretn descobrir o crear quelcom nou, basant-se en una fase d'experimentaci prvia al resultat final. EXEMPLE: Les propietats colorants de productes naturals. Elaboraci de tintes.

  Investigaci encaminada a proposar noves solucions per alguna finalitat, que siguin d'utilitat i que arreglin problemes detectats. EXEMPLE: Estudi i projecte dinstallaci d'un sistema d'alarma a l'IES

  Investigaci emprica sobre el terreny, que recull dades, les ordena i les interpreta. EXEMPLE: Efectes de les allrgies en els alumnes de l'IES

  Investigaci de carcter histric que pretn recollir dades del passat per explicar fets que encara no han estat explicats, establir una cronologia i detectar-ne les causes. EXEMPLES: Crniques de la guerra civil a Sant Gervasi. Recerca d'histria oral.

  Investigaci que pretn detectar limpacte, l's o la recepci que un grup de persones fan d'un determinat productes, informaci o servei. EXEMPLE: Limpacte dels anuncis de cotxes entre els joves.

  Investigaci que pretn detectar quins sn els costums o les creences d'un grup de persones. EXEMPLE: L's de les plantes medicinals i els remeis casolans.

  Investigaci que pretn analitzar l'estat i el funcionament d'algun entorn, organitzaci, empresa... i, si cal, proposar millores. EXEMPLE: Funcionament dun centre cvic

 • Investigaci que pretn demostrar com, quan i perqu es produeix un determinat fenomen. EXEMPLE: La contaminaci del riu Bess

  Investigaci amb finalitats divulgatives que pretn ordenar informaci sobre un tema i crear els recursos i la metodologia necessria perqu arribi a un grup de persones. EXEMPLE: Rutes turstiques i histriques a Grcia

  Metodologia del treball:

  Cada un dels exemples de tipus de recerca que hem esmentat, implica treballar amb una certa metodologia. Com ja podeu imaginar, alguns d'ells impliquen recollir dades sobre el terreny, fer el que se'n diu un treball de camp: buscant, recollint, anotant, fent entrevistes... En d'altres implica fer una bona recerca bibliogrfica i treballar a partir dels llibres, seleccionant i comparant la informaci i extraient-ne