simplificada - arc-cat.net · 2 unitats de mesura que s’han d’utilitzar totes les xifres de...

of 28 /28
Declaració anual de residus industrials. Any 2006 Declaración anual de residuos industriales. Año 2006 Instruccions generals i annexos Instrucciones generales y anexos SIMPLIFICADA

Upload: lekhanh

Post on 28-Jul-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

Declaració anual de residus industrials. Any 2006Declaración anual de residuos industriales. Año 2006

Instruccions generals i annexos

Instrucciones generales y anexos

S I M P L I F I C A D A

Page 2: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

A QUI ES REQUEREIX EL COMPLIMENT DE LA DECLARACIÓ SIMPLIFICADA

Destinatari específic del requeriment Aquesta declaració es destina a les activitats de tipus industrial amb 5 o menys treba-lladors i va dirigida al/s centre/s productiu/s de l’empresa. Per tant, s’han de fer tantes declaracions anuals de residus industrials com factories tingui una empresa.

Desglossament del formulari El formulari es compon de 2 fulls de declaració i s’estructura de la manera següent:

– Full 1: Dades generals de l’empresa.

– Full 2: Gestió dels residus.

El/la responsable de residus del centre productiu, tal com es preveu a l’article 8 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, s’ha d’encarregar d’emplenar aquest formulari. Amb la seva signatura a cada full, garanteix l’exactitud de les dades.

Nomenament de la persona responsable de residus El productor o posseïdor de residus ha de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el nomenament del responsable de residus tal com preveu l’article 8 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. Es considerarà responsable de resi-dus qui signa la declaració anual de residus industrials.

Termini de presentació de la declaració El termini de presentació de la declaració de residus industrials correspon al primer tri-mestre de l’any en qüestió, tal com es preveu a l’article 6 del Decret 93/1999, de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus.

Remissió de la declaració La declaració, formalitzada degudament, es pot retornar per correu a l’Agència de Residus de Catalunya mitjançant el full de remissió que també s’adjunta, o bé presentant-la personalment a l’adreça que s’assenyala en el full de remissió o bé a les Delegacions Territorials de Medi Ambient.

Cal retornar tots els fulls del formulari, inclosos els que quedin en blanc.

Quan la declaració s’ha realitzat mitjançant el suport informàtic, s’haurà de retornar el fitxer que contingui les dades de la declaració telemàticament, via SDR, o via CAT365. També es podrà retornar un disquet conjuntament amb el resum imprès.

QUINS SÓN ELS RESIDUS QUE S’HAN DE DECLARAR

Definició de residu a l’efecte de la declaració A l’article 2 del Decret Legislatiu 2/1991, hi ha la definició del que s’entén per residu indus-trial. A l’efecte d’aquesta declaració, pot considerar-se residu industrial, tot el material sòlid, líquid o gasós confinat que es genera com a conseqüència no desitjada d’una acti-vitat industrial destinada a l’elaboració d’un producte final.

Residus exclosos Aquesta definició és absolutament general i només se n’exceptuen, per raó de la proble-màtica clarament diferenciada que plantegen, els efluents gasosos i els residus radioac-tius, a més dels altres residus d’origen no industrial exclosos per la Llei 6/1993.

Residus que s’han de declarar Els productors o els posseïdors de residus industrials estan obligats a presentar anual-ment la Declaració de residus atenint-se a les dades reals de producció de l’any immedia-tament anterior (article 6 del Decret 93/1999). Per tant, són objecte d’aquesta declaració tots els residus de procedència industrial.

Residus líquids A l’efecte d’aquesta declaració i atesa la dificultat de diferenciar els residus líquids del que s’entén per aigües residuals, cal incloure-hi, independentment del tipus de gestió o de tractament que rebin, fins i tot quan es destinin a la xarxa de clavegueres, els residus líquids o les aigües residuals generades en el procés productiu o en les neteges associa-des. En general, quan hi hagi dubtes sobre el caràcter de residu líquid o aigua residual, cal, en tot cas, incloure’ls en la declaració.

La denominació amb la qual es designin els residus en la columna corresponent del full 2, s’ha d’ajustar bàsicament a les característiques de composició i no tant a referències de la funció o del procés pel qual s’hagi generat. Per exemple, desgreixador és una mala denominació si no va acompanyada de la descripció del tipus de què es tracta: bany alca-lí, hidrocarbur clorat, etc.

COM S’HAN D’EMPLENAR ELS FORMULARIS

Idioma Es poden utilitzar indistintament el català o el castellà.

Emplenat del formulari Preferiblement a màquina, o en el seu defecte amb lletra d’impremta clara i entenedora.

Instruccions generals

Responsabilitat de la persona

encarregada de residus

Descripció-denominació dels residus que s’han de declarar

1

Page 3: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

2

Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia, setmana o mes). Les quantitats s’han d’especificar en tones mètriques per any (t/a), fins i tot els líquids, i només s’han d’-utilitzar altres unitats (m3 o unitat —per a variables discretes—) en els casos en què sigui estrictament necessari. La unitat que es faci servir (fonamentalment t/a) ha de ser clarament indicada en el qüestionari.

Les qüestions la resposta a les quals és una enumeració disposen d’un espai previst per a aquest efecte que pot resultar insuficient. En aquest cas, en una altra còpia del mateix full del qüestionari, s’ha de continuar l’enumeració, dins del seu lloc corresponent i respectant la correlació dels números d’ordre iniciada en el full anterior.

Codificació de les dades de la declaració Els diferents codis que cal emprar per formalitzar la declaració s’indiquen en els annexos 1 i 2, sempre que no s’hagin introduït en el revers dels fulls de declaració.

Les indicacions que la persona responsable de la formalització de la declaració cregui convenient fer per puntualitzar millor les dades declarades poden incloure’s en un full blanc addicional afegit a la resta de fulls del formulari. S’hi poden fer també suggeriments de millora del format actual de la Declaració que es creguin convenients.

Cas d’insuficiència de l’espaireservat per a les dades

Incorporació a la declaració d’altrainformació complementària addicional

Llei 6/1993. De 15 de juliol, reguladora dels residus, publicada en el DOGC núm. 1776, de 28 de juliol de 1993.

Llei 38/1995 de 12 de desembre. Sobre el dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient, publicada en el BOE 297 de 13 de desembre de 1995. ( B O E : Butlletí Oficial de l’Estat).

Llei 10/1998, de 21 d’abril de residus, publicada en el DOGC núm. 96, de 22 d’abril de 1998.

Llei 55/1999 de 29 de desembre. De mesures fiscals, adminis-tratives i d’ordre social, publicada en el BOE 312 de 30 de desembre de 1999. (Modifica la Llei 38/1995).

Llei 15/2003. De 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

Llei 16/2003. De 13 de juny, de finançament de les infrastructu-res de tractament de residus i del cànon sobre la depo-sició de residus.

Decret Legislatiu 2/1991. De 26 de setembre, pel qual s’efectua la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials, publicat en el DOGC núm. 1498, de 27 de setembre de 1991.

Decret 34/1996. De 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, publicat en el DOGC núm 2166, de 9 de febrer de 1996.

Decret 1/1997. De 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats, publicat en el DOGC núm. 2307 de 13 de gener de 1997.

Decret 92/1999. De 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 2865 el 12 d’abril de 1999, que continua vigent per determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus.

Decret 93/1999. De 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, publicat en el DOGC núm. 2865 el 12 d’abril de 1999.

Decret 219/2001. D’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999 de procediments de gestió de residus, publicat en el DOGC núm. 3447 de 7 d’agost de 2001.

Ordre de 9 de setembre de 1986. De limitació de l’ús del poli-clorobifenils i policloroterfenils, publicada en el DOGC núm. 757, de 24 d’octubre de 1986.

Ordre de 6 de setembre de 1988. Sobre prescripcions relatives al tractament i l’eliminació dels olis usats, publicada en el DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988.

Ordre d’1 de juny de 1995. Sobre l’acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels resi-dus, publicat en el DOGC núm. 2069 el 30 de juny de 1995.

Ordre de 26 de setembre de 2000. Per la qual es modifica l’Ordre d’1 de juny de 1995 sobre acreditació de labo-ratoris per a la determinació de les característiques dels residus, publicat en el DOGC 3250 el 23 d’octubre de 2000.

Ordre MAM/304/2002. De 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Ordre MAB/329/2003. De 15 de juliol, per la qual s’aprova el procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d’inscripció en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya.

Ordre MAB/401/2003. De 19 de setembre, per la qual s’aprova el procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials.

Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament per l’execució de la llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos.

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regu-la l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en aboca-dor.

Reial Decret 208/2006. De 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus

Decisió de la Comissió 2001/118/CE. De 16 de gener,que modifica la Decisió 200/532/CE, i que estableix la llista europea de residus.

Decisió de la Comissió de 27 de febrer de 2003. Per la qual s’estableixen les normes de codificació dels compo-nents i materials per vehicles en aplicació de la Directiva 2000/53/CE del Parlament i del Consell relatiu als vehi-cles al final de la seva vida útil.

(DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

ÍNDEX DE LA NORMATIVA LEGAL BÀSICA VIGENT A CATALUNYA SOBRE RESIDUS INDUSTRIALS

Page 4: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

A QUIÉN SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN SIMPLIFICADA

Destinatario específico del requerimiento Esta declaración está destinada a las actividades de tipo industrial con 5 o menos tra-bajadores y va dirigida al/a los centro/s productivo/s de la empresa. Por tanto, deben hacerse tantas declaraciones anuales de residuos industriales como factorías tenga una empresa.

Desglose del formulario El formulario está compuesto por 2 hojas de declaración y se estructura de la forma siguiente:

– Hoja 1: Datos generales de la empresa.

– Hoja 2: Gestión de los residuos

El/la responsable de residuos del centro productivo, tal como está previsto en el artículo 8 del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos, tiene que encargarse de contestar este formulario. Con su firma en cada hoja, garantiza la exac-titud de los datos.

El productor o poseedor de residuos ha de comunicar a la Agència de Residus de Catalunya el nombramiento del responsable de residuos tal como está previsto en el artículo 8 del De-creto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. Se considerará responsable de residuos quien firma la declaración anual de residuos industriales.

Plazo de presentación de la declaración El plazo de presentación de la declaración de residuos industriales corresponde al primer trimestre del año en cuestión, tal como se especifica en el artículo 6 del Decreto 93/1999, de 6 de abril sobre procedimientos de gestión.

Remisión de la declaración La declaración, debidamente cumplimentada, se puede devolver por correo a la Agència de Residus de Catalunya a través de la hoja de remisión que también se adjunta, o bien presentándola personalmente en la dirección indicada en la hoja de remisión o en las Dele-gaciones Territoriales de Medio Ambiente.

Han de devolverse todas las hojas del formulario, incluidas las hojas que quedan en blanco. Cuando la declaración se realiza mediante el soporte informático, debe devolverse el fichero que contenga los datos de la declaración telemáticamente, vía SDR, o vía CAT365. También puede devolverse un disquete junto con el resumen impreso.

CUÁLES SON LOS RESIDUOS QUE HAY QUE DECLARAR

En el artículo 2 de Decreto Legislativo 2/1991 se encuentra la definición de lo que se entiende por residuo industrial. A los efectos de esta declaración, puede considerarse residuo indus-trial todo el material que se genera como consecuencia no deseada de una actividad indus-trial destinada a la elaboración de un producto final.

Residuos excluidos Esta definición es absolutamente general y de ella solo se excluyen, con motivo de la problemática claramente diferenciada que plantean, los efluentes gaseosos y los residuos radiactivos, aparte de otros residuos de origen no industrial excluidos por la Ley 6/1993.

Residuos a declarar Los productores o poseedores de residuos industriales están obligados a presentar anual-mente la Declaración de residuos ajustada a los datos reales de producción del año inme-diatamente anterior (artículo 6 del Decreto 93/1999). Por tanto, son objeto de esta declara-ción todos los residuos de procedencia industrial.

Residuos líquidos A efectos de esta declaración y dada la dificultad de diferenciar los residuos líquidos de las aguas residuales, se tendrá que incluir en la misma, independientemente del tipo de gestión o tratamiento que reciban, incluso cuando se destinen a la red de alcantarillas, los residuos líquidos o las aguas residuales generados en el proceso productivo o en las lim-piezas asociadas al mismo. En general, cuando existan dudas sobre el carácter de residuo líquido o agua residual, en cualquier caso deberán incluirse en la declaración.

La denominación con la que se designen los residuos en la columna correspondiente en la hoja 2, tendrá que ajustarse básicamente a sus características de composición y no tanto a referencias de la función o del proceso que lo hayan generado. De este modo, por ejem-plo, desengrasante es una mala denominación si no va acompañada de la descripción de tipo del cual se trata: baño alcalino, hidrocarburo clorado, etc.

Instrucciones generales

Responsabilidad de la persona encargada de residuos

Nombramiento de la persona encargada de residuos

Definición de residuo a losefectos de la declaración

Descripción–denominación de los residuos a declarar

Page 5: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

CÓMO DEBEN RELLENARSE LOS FORMULARIOS

Idioma Se utilizará indistintamente la lengua catalana o la castellana.

Rellenado del formulario Preferiblemente a máquina, o en su defecto con letra de imprenta clara.

Espacios sombreados Las informaciones requeridas en los espacios sombreados solo se tendrán que indicar si se dispone de las mismas.

Unidades de medida a utilizar Todas las cifras de producción o de consumo se referirán en unidades expresadas por año (no por día, semana o mes). Las cantidades se darán en toneladas métricas por año (t/a), incluso los líquidos, y solo se utilizarán otras unidades (m3 o unidad –para variables discretas–) en los casos en los que sea estrictamente necesario. La unidad que se utilice (fundamentalmente t/a) se tendrá que indicar claramente en el cuestionario.

Las cuestiones cuya respuesta es una enumeración disponen de un espacio previsto al efec-to que puede resultar insuficiente. En este caso, en otra copia de la misma hoja del cuestio-nario, se continuará la enumeración en su sitio correspondiente y respetando la correlación de los números de orden iniciada en la hoja anterior.

Codificación de los datos de la declaración Los distintos códigos que deben utilizarse para cumplimentar la declaración se indican en los anexos 1 y 2, siempre que no se hayan introducido en el reverso de las hojas de la declaración.

Las indicaciones que el responsable de la cumplimentación de la declaración crea conve-niente hacer con el fin de puntualizar mejor los datos declarados podrán incluirse en una hoja en blanco adicional añadida al resto de las hojas del formulario. Se pueden también hacer sugerencias de mejora del formato actual de la Declaración que se crean convenientes.

Caso de insuficiencia del espacioreservado para las respuestas

Incorporación a la declaración de otrainformación complementaria adicional

Ley 6/1993. De 15 de julio, reguladora de los residuos, publica-da en el DOGC nº 1776, de 28 de julio de 1993.

Ley 38/1995 de 12 de diciembre. Sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, publi-cada en el BOE 297 de 13 de diciembre de 1995. (BOE: Boletín Oficial del Estado)

Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos, publicada en el DOGC nº. 96, de 22 de abril de 1998.

Ley 55/1999 de 29 de diciembre. De medidas fiscales, admi-nistrativas y de orden social, publicada en el BOE 312 de 30 de diciembre de 1999. (Modifica la Ley 38/1995)

Ley 15/2003. De 13 de junio, modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.

Ley 16/2003. De 13 de junio, de financiación de las infraestruc-turas de tratamiento de residuos y del cánon sobre la deposición de residuos.

Decreto Legislativo 2/1991. De 26 de septiembre, por el que se efectua el refundido de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales, publicado en el DOGC nº 1498, de 27 de septiembre de 1991.

Decreto 34/1996. De 9 de enero, por el que se aprueba el Catàleg de residus de Catalunya, publicado en el DOGC nº 2166, de 9 de febrero de 1996.

Decreto 1/1997. De 7 de enero, sobre la disposición del recha-zo en depósitos controlados, publicado en el DOGC nº 2307, de 13 de enero de 1997.

Decreto 92/1999. De 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catàleg de residus de Catalunya, publicado en el DOGC núm. 2865 el 12 de abril de 1999, que continua vigente para determinar la correcta gestión que tiene que tener cada uno de los residuos.

Decreto 93/1999. De 6 de abril, sobre procedimientos de ges-tión de residuos, publicado en el DOGC núm. 2865 el 12 de abril de 1999.

Decreto 219/2001. De 1 de agosto, por el que se deroga la disposición adicional tercera del Decreto 93/1999 de procedimientos de gestión de residuos, publicado en el DOGC núm. 3447 de 7 de agosto de 2001.

Orden de 9 de septiembre de 1986. De limitación del uso de policlorobifenilos y policloroterfenilos, publicada en el DOGC nº 757, de 24 de octubre de 1986.

Orden de 6 de septiembre de 1988. Sobre prescripciones rela-tivas al tratamiento y eliminación de los aceites usados, publicada en el DOGC nº 1055, de 14 de octubre de 1988.

Orden de 1 de junio de 1995. Sobre la acreditación de labo-ratorios para la determinación de las características de los residuos, publicado en el DOGC núm. 2069 el 30 de junio de 1995.

Orden de 26 de septiembre de 2000. Por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 1995 sobre acreditación de laboratorios para la determinación de las características de los residuos, publicada en el DOGC 3250 el 23 de octubre de 2000.

Orden MAM/304/2002. De 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Orden MAB/329/2003. De 15 de julio, por la que se aprueba el procedimiento telemático relacionado con la formali-zación de la documentación de control y seguimento de residuos y la solicitud de inscripción en el Registro de productores de residuos industriales de Cataluña.

Orden MAB/401/2003. De 19 de septiembre, por la que se aprueba el procedimiento de presentación telemática de la declaración anual de residuos industriales.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el cual se aprueba el reglamento pera la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,por el que se regula la eliminación de residuos mediante dipósito en vertedero.

Real Decreto 208/2006. de 25 de febrero, sobre aparatos eléc-tricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Decisión de la Comisión 2001/118/CE. De 16 de enero,que modi-fica la Decisión 200/532/CE, y que establece la lista europea de residuos.

Decisión de la Comisión de 27 de febrero de 2003. Por la que se establecen las normas de codificación de los componen-tes y materiales para vehículos en aplicación de la Directi-va 2000/53/CE del Parlamento y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil.

(DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

ÍNDICE DE LA NORMATIVA LEGAL BÁSICA VIGENTE EN CATALUNYA SOBRE RESIDUOS INDUSTRIALES

Page 6: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

CODIS DESCRIPCIÓCódigos Descripción

V11 Reciclatge de paper i cartó Reciclaje de papel y cartón

V12 Reciclatge de plàstics Reciclaje de plásticos

V13 Reciclatge de tèxtils Reciclaje de textiles

V14 Reciclatge de vidre Reciclaje de cristal

V15 Reciclatge i reutilització de fusta Reciclaje y reutilización de madera

V21 Regeneració de dissolvents Regeneración de disolventes

V22 Regeneració d’olis minerals Regeneración de aceites minerales

V23 Recuperació d’hidrocarburs Recuperación de hidrocarburos

V24 Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents Reciclaje de sustancias organicas no utilizadas como disolventes

V31 Recuperació de teixits i òrgans animals Recuperación de tejidos y órganos animales

V32 Recuperació de carnasses i serratges Recuperación de carnazas y serrajes

V33 Recuperació de productes alimentaris Recuperación de productos alimentarios

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics Reciclaje i recuperación de metales o compuestos metálicos

V42 Regeneració d’altres materials inorgànics Regeneración de otros materiales inorgánicos

V43 Regeneració d’àcids o bases Regeneración de ácidos o bases

V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors Recuperación de baterías, pilas, acumuladores

V45 Recuperació de cables Recuperación de cables

V46 Recuperació de productes fotogràfics Recuperación de productos fotográficos

V47 Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants Regeneración de productos que sirven para captar contaminantes

V48 Recuperació de catalitzadors Recuperación de catalizadores

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos Recuperación, reutilización i regeneración de envases

V52 Recuperació de pneumàtics Recuperación de neumáticos

V53 Recuperació de medicaments Recuperación de medicamentos

V54 Reciclatge de tòners Reciclaje de tóners

V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús Reciclaje y recuperación de vehículos fuera de uso

V61 Utilització com a combustible Uso como combustible

V71 Utilització en la construcció Utilización en la construcción

V72 Valorització en bases asfàltiques Valorización en bases asfálticas

V73 Utilització en la fabricació de ciment Uso en la fabricación de cemento

V81 Utilització en profit de l’agricultura Utilización en beneficio de la agricultura

ANNEX 1

Codificació de les activitats de valorització, disposició del rebuig i emmagatzematgeCodificación de las actividades de valorización, disposición del rechazo y almacenaje

LLISTA 1.1LISTA 1.1

Codificació de mètodes de valorització Codificación de métodos de valorización

V82 Utilització en explotacions ramaderes Utilización en explotaciones ganaderas

V83 Compostatge Compostaje

V84 Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives) Utilización para el relleno de terrenos (restauración de actividades extractivas)

V91 Utilització com a càrrega Utilización como carga

V98 Retorn al proveïdor Devolución a los proveedores

V99 Altres Otros

Annex 1.1

Page 7: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

Annex 1.2

LLISTA 1.2LISTA 1.2

Codificació de mètodes de tractament i disposició del rebuig.Codificación de métodos de tratamiento y disposición del rechazo

LLISTA 1.3LISTA 1.3

Codificació dels mètodes d’emmagatzematge.Codificación de los métodos de almacenamiento.

CODIS DESCRIPCIÓCódigos Descripción

T11 Deposició de residus inerts Deposición de inertes

T12 Deposició de residus no especials Deposición de residuos no especiales

T13 Deposició de residus especials Deposición de residuos especiales

T14 Deposició de residus en monoabocador Deposición de residuos en monovertedero

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes Deposición en dipósito de tierra y ruinas

T21 Incineració de residus no halogenats Incineración de residuos no halogenados

T22 Incineració de residus halogenats Incineración de residuos halogenados

T23 Incineració de residus sanitaris Incineración de residuos sanitarios

T24 Tractament per evaporació Tratamiento por evaporación

T31 Tractamentc físicoquimic i biològic Tratamiento físico-químico y biológico

T32 Tractament físicoquimic específic Tratamiento físico-químico específico

T33 Estabilització Estabilización

T34 Esterilització Esterilización

T35 Oxidació humida Oxidación húmeda

T37 Desoxicloració catalítica Desoxicloración catalítica

T38 Oxidació amb aigua supercrítica Oxidación con agua supercrítica

T39 Condicionament amb arc de plasma Acondicionamiento con arco de plasma

T40 Tractament en depuradora exclusivament biològica d’aigües residuals en origen, pertanyent al consorci d’indústries del polígon o del municipi Tratamiento en depuradora exclusivamente biológica de aguas residuales en origen, perteneciente al consorcio de industrias del polígono o del municipio

CODIS DESCRIPCIÓCódigos Descripción

E01 Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses sense utilitzar bidons ni cap altre sistema d’embalatge similar, a la intempèrie, sense preparació prèvia Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni ningún otro sistema de embalaje similar, a la intemperie, sin preparación previa.

E02 Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses sense utilitzar bidons ni cap altre sistema d’embalatge similar, a la intempèrie, en un emplaçament preparat. Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni ningún otro sistema de embalaje similar, a la intemperie, en un emplazamiento preparado.

E03 Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses sense utilitzar bidons ni cap altre sistema d’embalatge similar, en llocs coberts, en superfície. Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni ningún otro sistema de embalaje similar, en lugares cubiertos, en superficie.

E04 Emmagatzemament temporal o permanent en piles o basses sense utilitzar bidons ni cap altre sistema d’embalatge similar, en llocs enterrats. Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni ningún otro sistema de embalaje similar, en lugares enterrados.

E05 Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars a la intempèrie. Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares a la intemperie.

E06 Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars en un emplaçament preparat. Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares en un emplazamiento preparado.

E07 Embalatge de residus en contenidors, bidons o similars en lloc tancat. Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares en lugar cerrado.

T41 Tractament en depuradora físico-química d’aigües residuals en origen, pertanyent al consorci d’indústries del polígon o del municipi Tratamiento en depuradora físico-química de aguas residuales en origen, perteneciente al consorcio de industrias del polígono o del municipio

T42 Tractament en depuradora físico-química i biològica d’aigües residuals en origen, pertanyent al consorci d’indústries del polígon o del municipi Tratamiento en depuradora físico-química y biológica de aguas residuales en origen o perteneciente al consorcio de industrias del polígono, perteneciente al consorcio de industrias del polígono o del municipio

T50 Combustió en forns per a l’obtenció de clinker en fàbriques de ciment Combustión en hornos para la obtención de clinker en fábricas de cemento

T51 Combustió en forns de vidre, calç, guix, ceràmica i similars Combustión en hornos de vidrio, cal, yeso, cerámica y similares

T52 Combustió en calderes per a l’obtenció de vapor o d’aigua de calefacció Combustión en calderas para la obtención de vapor o de agua de calefacción

T53 Combustió en altres forns Combustión en otros hornos

T54 Cremada del residu estès sobre el terreny Incineración del residuo extendido sobre el terreno

T55 Cremada en punts fixos determinats, prèviament delimitats i condicionats Incineración en puntos fijos determinados, previamente delimitados y acondicionados

T56 Abocament directe sobre el terreny Vertido directo sobre el terreno

T57 Abocaments via aigües residuals Vertido vía aguas residuales

T61 Recollida municipal Recogida municipal

T62 Gestió a través d’un Centre de Recollida i Transferència Gestión a través de un Centre de Recollida i Transferència

T99 Altres Otros

Page 8: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

Annex 2.1

Instruccions d’ús /Instrucciones de usoPer codificar correctament un residu, cal especificar-ne els sis dígits seguint els passos següentsPara codificar correctamente un residuo, es preciso especificar los seis dígitos del mismo siguiendo los pasos siguientes

1r. Cal cercar en l’índex de grups del CRE el procés o l’activitat industrial que genera el residu, o bé el grup de descripció genèrica que s’hi ajusta més (si el residu es descriu en els grups 13, 14, 15, 16 o 20, adreceu-vos-hi directament)

Índex de grups01 Residus de la prospecció, extracció de mines i canteres

i tractaments físics i químics de minerals02 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura,

silvicultura, caça i pesca; residus de la preparació i elaboració d’aliments

03 Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper, paper i cartró

04 Residus de les indústries del cuir, de la pell i del tèxtil05 Residus de la refinació del petroli, purificació del gas

natural i tractament pirolític del carbó06 Residus de processos químics inorgànics07 Residus de processos químics orgànics08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i

utilització (ffdu) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d’impressió

09 Residus de la indústria fotogràfica10 Residus de processos tèrmics11 Residus del tractament químic de superfície i del

recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgia no fèrria

12 Residus de l’emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

14 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els capítols 07 i 08)

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria

16 Residus no especificats en cap altre capítol de la llista17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra

excavada de zones contaminades)18 Residus de serveis mèdics o veterinaris o d’investigació

associada (llevat dels residus de cuina i de restaurant no procedents directament de la prestació d’assistència sanitària)

19 Residus de les instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d’aigües residuals i de la preparació d’aigua per a consum humà i d’aigua per a ús industrial

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides de manera selectiva

2n. En el grup En el grup triat anteriorment, s’ha de buscar el subgrup que especifiqui millor el procés o l’activitat industrial generadora, o bé la descripció del residu

3r. En el subgrup s’ha de buscar la descripció del residu que s’ajusta més al residu que es vol tipificar. El codi d’aquesta descripció és el codi del residu buscat

4t. Si no és possible trobar el codi del residu, s’ha d’utilitzar, dins del subgrup més idoni, el codi corresponent a “residus no especificats en cap altra categoria”

1º Hay que buscar en el índice de grupos del CRE el proceso o la actividad industrial que genera el residuo, o bien el grupo de descripción genérica que se ajusta más (si el residuo se describe en los grupos 13, 14, 15, 16 o 20, hay que acudir directamente a estos grupos)

Índice de grupos 01 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras

y tratamientos físicos y químicos de minerales

02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparación y elaboración de alimentos

03 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartón

04 Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil

05 Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico del carbón

06 Residuos de procesos químicos inorgánicos

07 Residuos de procesos químicos orgánicos

08 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (ffdu) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión

09 Residuos de la industria fotográfica

10 Residuos de procesos térmicos

11 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales; residuos de la hidrometalurgia no férrea

12 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos

13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19)

14 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los capítulos 07 y 08)

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría

16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

18 Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios)

19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua para uso industrial

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente

2º En el grupoEn el grupo seleccionado anteriormente debe buscarse el subgrupo que especifique mejor el proceso o la actividad industrial generadora, o bien la descripción del residuo

3º En el subgrupo Es preciso buscar la descripción del residuo que se ajuste más al residuo que se quiere tipificar. El código de esta descripción es el código del residuo buscado

4º Si no es posible encontrar el código del residuo, hay que utilizar, dentro del subgrupo más idóneo, el código correspondiente a “residuos no especificados en otra categoría”

ANNEX 2Codificació dels residus del Catàleg de residus Europeu (CRE)Codificación de los residuos del Catàleg de residus Europeu (CRE)

Page 9: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

Annex 2.2

01 Residus de la prospecció, extracció de mines i canteres i tractaments físics i químics de minerals

Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales

0101 Residus de l’extracció de minerals Residuos de la extracción de minerales

010101 Residus de l’extracció de minerals metàl·lics Residuos de la extracción de minerales metálicos NE010102 Residus de l’extracció de minerals no

metàl·lics Residuos de la extracción de minerales no metálicos NE

0103 Residus de la transformació física i química de minerals metàl·lics

Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos

010304 Estèrils que generen àcid procedents de la transformació de sulfurs

Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros ES

010305 Altres estèrils que contenen substàncies perilloses

Otros estériles que contienen sustancias peligrosas ES010306 Estèrils diferents dels esmentats en els codis

010304 i 010305 Estériles distintos de los mencionados en los códigos

010304 y 010305 NE010307 Altres residus que contenen substàncies

perilloses procedents de la transformació física i química de minerals metàl·lics

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales metálicos ES

010308 Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010307

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 010307 NE

010309 Llots rojos de la producció d’alúmina diferents dels esmentats en el codi 010307

Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 010307 NE

010399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0104 Residus de la transformació física i química de minerals no metàl·lics

Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos

010407 Residus que contenen substàncies perilloses procedents de la transformació física i química de minerals no metàl·lics

Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos ES

010408 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 010407

Residuos de grava i rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 010407 NE

010409 Residus de sorra i argiles Residuos de arena y arcillas NE010410 Residus de pols i sorra diferents dels

esmentats en el codi 010407 Residuos de polvo y arenilla distintos de los

mencionados en el código 010407 NE010411 Residus de la transformació de potassa i sal

gemma diferents dels esmentats en el codi 010407

Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en el código 010407 NE

010412 Estèrils i altres residus del rentatge i la neteja de minerals, diferents dels esmentats en els codis 010407 i 01041

Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los mencionados en los códigos 010407 y 010411 NE

010413 Residus del tallament i la serrada de pedra diferents dels esmentats en el codi 010407

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 010407 NE

010499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0105 Llots i altres residus de perforacions Lodos y otros residuos de perforaciones

010504 Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolça

Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce NE

010505 Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs

Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos ES

010506 Llots i altres residus de perforacions que contenen substàncies perilloses

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas ES

010507 Llots i altres residus de perforacions que contenen sals de bari diferents dels esmentats en els codis 010505 i 010506

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en los códigos 010505 y 010506 NE

010508 Llots i altres residus de perforacions que contenen clorurs diferents dels esmentats en els codis 010505 i 010506

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los códigos 010505 y 010506 NE

010599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

02 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca; residus de la preparació i elaboració d’aliments

Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparación y elaboración de alimentos

0201 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca

Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca

020101 Llots de rentatge i neteja Lodos de lavado y limpieza NE020102 Residus de teixits d’animals Residuos de tejidos de animales NE020103 Residus de teixits de vegetals Residuos de tejidos de vegetales NE020104 Residus de plàstics (excepte embalatges) Residuos de plásticos (excepto embalajes) NE020106 Excrements d’animals, orina i fems

(inclosa palla podrida) i efluents, recollits de manera selectiva i tractats fora de l’indret on es generen

Heces de animales, orina y estiercol (incluida paja podrida) y efluentes, recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan NE

020107 Residus de la silvicultura Residuos de la silvicultura NE020108 Residus agroquímics que contenen

substàncies perilloses Residuos agroquímicos que contienen

sustancias peligrosas ES020109 Residus agroquímics diferents dels esmentats

en el codi 020108 Residuos agroquímicos distintos de los mencionados

en el código 020108 NE

020110 Residus metàl·lics Residuos metálicos NE

020199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0202 Residus de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments d’origen animal

Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal

020201 Llots de rentatge i neteja Lodos de lavado y limpieza NE020202 Residus de teixits d’animals Residuos de tejidos de animales NE020203 Materials inadequats per al consum o

l’elaboració Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración NE020204 Llots del tractament in situ d’efluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE

Page 10: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

020299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0203 Residus de la preparació i elaboració de fruites, hortalisses, cereals, olis comestibles, cacau, cafè, te i tabac; producció de conserves; producció de llevat i extracte de llevat, preparació i fermen

Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, prepara

020301 Llots de rentatge, neteja, pelat, centrifugació i separació

Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación NE

020302 Residus de conservants Residuos de conservantes NE020303 Residus de l’extracció amb dissolvents Residuos de la extracción con disolventes NE020304 Materials inadequats per al consum o

l’elaboració Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración NE020305 Llots del tractament in situ d’efluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0204 Residus de l’elaboració de sucre Residuos de la elaboración de azucar

020401 Terra procedent de la neteja i rentatge de la remolatxa

Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha NE020402 Carbonat càlcic fora d’especificació Carbonato cálcico fuera de especificación NE020403 Llots del tractament in situ d’efluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0205 Residus de la indústria de productes lactis Residuos de la industria de productos lácteos

020501 Materials inadequats per al consum o l’elaboració

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración NE020502 Llots del tractament in situ d’efluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0206 Residus de la indústria de fleca i pastisseria Residuos de la industria de panadería y pastelería

020601 Materials inadequats per al consum o l’elaboració

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración NE020602 Residus de conservants Residuos de conservantes NE020603 Llots del tractament in situ d’efluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0207 Residus de la producció de begudes alcohòliques i no alcohòliques (excepte cafè, te i cacau)

Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao)

020701 Residus de rentatge, neteja i reducció mecànica de matèries primeres

Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas NE

020702 Residus de la destil·lació d’alcohols Residuos de la destilación de alcoholes NE020703 Residus del tractament químic Residuos del tratamiento químico NE020704 Materials inadequats per al consum

o l’elaboració Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración NE020705 Llots del tractament in situ d’efluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE020799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

03 Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper, paper i cartró

Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartón

0301 Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles

Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles

030101 Residus d’escorça i suro Residuos de corteza y corcho NE030104 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers

de partícules i fulloles que contenen substàncies perilloses

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas ES

030105 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles diferents dels esmentats en el codi 030104

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 030104 NE

030199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0302 Residus dels tractaments de conservació de la fusta Residuos de los tratamientos de conservación de la madera

030201 Conservants de la fusta orgànics no halogenats

Conservantes de la madera orgánicos no halogenados ES030202 Conservants de la fusta organoclorats Conservantes de la madera organoclorados ES030203 Conservants de la fusta organometàl·lics Conservantes de la madera organometálicos ES030204 Conservants de la fusta inorgànics Conservanets de la madera inorgánicos ES030205 Altres conservants de la fusta que contenen

substàncies perilloses Otros conservantes de la madera que contienen

sustancias peligrosas ES030299 Conservants de la fusta no especificats

en cap altra categoria Conservantes de la madera no especificados

en otra categoría NE

0303 Residus de la producció i transformació de pasta de paper, paper i cartró

Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón

030301 Residus d’escorça i fusta Residuos de corteza y madera NE030302 Llots de lleixius verdes (procedents

de la recuperació de lleixius de cocció) Lodos de lejías verdes (procedentes

de la recuperación de lejías de cocción) NE030305 Llots de destintat procedents del reciclatge

de paper Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel NE030307 Deixalles, separades mecànicament, de pasta

elaborada a partir de residus de paper i cartró Desechos, separados mecánicamente, de pasta

elaborada a partir de residuos de papel y cartón NE030308 Residus procedents de la classificació

de paper i cartró destinats al reciclatge Residuos procedentes de la clasificación de papel

y cartón destinados al reciclado NE030309 Residus de llots calcaris Residuos de lodos calizos NE030310 Deixalles de fibres i llots de fibres, de materials

de càrrega i d’estucat, obtingudes per separació mecànica

Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica NE

030311 Llots del tractament in situ d’efluents, diferents dels especificats en el codi 030310

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 030310 NE

030399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

Annex 2.3

Page 11: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

04 Residus de les indústries del cuir, de la pell i del tèxtil

Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil

0401 Residus de les indústries del cuir i de la pell Residuos de las industrias del cuero y de la piel

040101 Carnasses i serratges d’encalcinament Carnazas y serrajes de encalado NE040102 Residus d’encalcinament Residuos de encalado NE040103 Residus de desgreixatge que contenen

dissolvents sense fase líquida Residuos de desengrasado que contienen

disolventes sin fase líquida ES040104 Residus líquids d’adob que contenen crom Residuos líquidos de curtición que contienen cromo NE040105 Residus líquids d’adob que no contenen crom Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo NE040106 Llots, en particular els procedents del

tractament in situ d’efluents, que contenen crom

Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que contienen cromo NE

040107 Llots, en particular els procedents del tractament in situ d’efluents, que no contenen crom

Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo NE

040108 Residus de l’adobat de pell (làmines blaves, encenalls, retalls, pols) que contenen crom

Residuos del curtido de piel (láminas azules, virutas, recortes, polvo) que contienen cromo NE

040109 Residus de confecció i acabat Residuos de confección y acabado NE040199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0402 Residus de la indústria tèxtil Residuos de la industria textil

040209 Residus de materials compostos (tèxtils impregnats, elastòmers, plastòmers)

Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastómeros, plastómeros) NE

040210 Matèria orgànica de productes naturals (per exemple greix, cera)

Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera) NE

040214 Residus de l’acabat que contenen dissolvents orgànics

Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos ES040215 Residus de l’acabat diferents dels especificats

en el codi 040214 Residuos del acabado distintos de los especificados

en el código 040214 NE040216 Colorants i pigments que contenen

substàncies perilloses Colorantes y pigmentos que contienen sustancias

peligrosas ES040217 Colorants i pigments diferents dels esmentats

en el codi 040216 Colorantes y pigmentos distintos de los mencianados

en el código 040216 NE040219 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES040220 Llots del tractament in situ d’efluents diferents

dels esmentats en el codi 040219 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

de los mencionados en el código 040219 NE040221 Residus de fibres tèxtils no processades Residuos de fibras textiles no procesadas NE040222 Residus de fibres tèxtils processades Residuos de fibras textiles procesadas NE040299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

05 Residus de la refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó

Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico del carbón

0501 Residus de la refinació del petroli Residuos del refino de petróleo

050102 Llots de dessalatge Lodos de desalación ES050103 Llots de fons de tancs Lodos de fondos de tanques ES050104 Llots d’alquil àcid Lodos de alquil ácido ES050105 Vessaments d’hidrocarburs Derrames de hidrocarburos ES050106 Llots oliosos procedents d’operacions

de manteniment de plantes o equips Lodos oleosos procedentes de operaciones

de mantenimiento de plantas o equipos ES050107 Quitrans àcids Alquitranes ácidos ES050108 Altres quitrans Otros alquitranes ES050109 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES050110 Llots del tractament in situ d’efluents diferents

dels esmentats en el codi 050109 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

de los mencionados en el código 050109 NE050111 Residus procedents de la neteja

de combustibles amb bases Residuos procedentes de la limpieza

de combustibles con bases ES050112 Hidrocarburs que contenen àcids Hidrocarburos que contienen ácidos ES050113 Llots procedents de l’aigua d’alimentació

de calderes Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas NE050114 Residus de columnes de refrigeració Residuos de columnas de refrigeración NE050115 Argiles de filtració usades Arcillas de filtración usadas ES050116 Residus que contenen sofre procedents

de la dessulfuració del petroli Residuos que contienen azufre procedentes

de la desulfuración del petróleo NE050117 Betums Betunes NE050199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0506 Residus del tractament pirolític del carbó Residuos del tratamiento pirolítico del carbón

050601 Quitrans àcids Alquitranes ácidos ES050603 Altres quitrans Otros alquitranes ES050604 Residus de columnes de refrigeració Residuos de columnas de refrigeración NE050699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0507 Residus de la purificació i transport de gas natural Residuos de la purificación y transporte de gas natural

050701 Residus que contenen mercuri Residuos que contienen mercurio ES050702 Residus que contenen sofre Residuos que contienen azufre NE050799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

06 Residus de processos químics inorgànics Residuos de procesos químicos inorgánicos

0601 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) d’àcids

Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos

060101 Àcid sulfúric i àcid sulfurós Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso ES060102 Àcid clorhídric Ácido clorhídrico ES060103 Àcid fluorhídric Ácido fluorhídrico ES060104 Àcid fosfòric i àcid fosforós Ácido fosfórico y ácido fosforoso ES060105 Àcid nítric i àcid nitrós Ácido nítrico y ácido nitroso ES

Annex 2.4

Page 12: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

060106 Altres àcids Otros ácidos ES060199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0602 Residus de la FFDU de bases Residuos de la FFDU de bases

060201 Hidròxid càlcic Hidróxido cálcico ES060203 Hidròxid amònic Hidróxido amónico ES060204 Hidròxid potàssic i hidròxid sòdic Hidróxido potásico e hidróxido sódico ES060205 Altres bases Otras bases ES060299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0603 Residus de la FFDU de sals i les seves solucions i d’òxids metàl·lics

Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos

060311 Sals sòlides i solucions que contenen cianurs Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros ES060313 Sals sòlides i solucions que contenen metalls

pesants Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados ES060314 Sals sòlides i solucions diferents de les

esmentades en els codis 060311 i 060313 Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas

en los códigos 060311 y 060313 NE060315 Òxids metàl·lics que contenen metalls pesants Óxidos metálicos que contienen metales pesados ES060316 Òxids metàl·lics diferents dels esmentats

en el codi 060315 Óxidos metálicos distintos de los mencionados

en el código 060315 NE060399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0604 Residus que contenen metalls diferents dels esmentats en el codi 0603

Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el código 0603

060403 Residus que contenen arsènic Residuos que contienen arsénico ES060404 Residus que contenen mercuri Residuos que contienen mercurio ES060405 Residus que contenen altres metalls pesants Residuos que contienen otros metales pesados ES060499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0605 Llots del tractament in situ d’efluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes

060502 Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas ES

060503 Llots del tractament in situ d’efluents, diferents dels esmentats en el codi 060502

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 060502 NE

0606 Residus de la FFDU de productes químics que contenen sofre, de processos químics del sofre i de processos de dessulfuració

Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre, de procesos químicos del azufre y de procesos de desulfuración

060602 Residus que contenen sulfurs perillosos Residuos que contienen sulfuros peligrosos ES060603 Residus que contenen sulfurs diferents

dels esmentats en el codi 060602 Residuos que contienen sulfuros distintos

de los mencionados en el código 060602 NE060699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0607 Residus de la FFDU d’halògens i de processos químics dels halògens

Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos

060701 Residus d’electròlisi que contenen amiant Residuos de electrólisis que contienen amianto ES060702 Carbó actiu procedent de la producció de clor Carbón activo procedente de la producción de cloro ES

060703 Llots de sulfat bàric que contenen mercuri Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio ES060704 Solucions i àcids, per exemple,

àcid de contacte Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto ES060799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0608 Residus de la FFDU del silici i els seus derivats Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados

060802 Residus que contenen clorosilans perillosos Residuos que contienen clorosilanos peligrosos ES060899 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0609 Residus de la FFDU de productes químics que contenen fòsfor i processos químics del fòsfor

Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo y procesos químicos del fósforo

060902 Escòries de fòsfor Escorias de fósforo NE060903 Residus càlcics de reacció que contenen o

estan contaminats amb substàncies perilloses Residuos cálcicos de reacción que contienen

o están contaminados con sustancias peligrosas ES060904 Residus càlcics de reacció diferents

dels esmentats en el codi 060903 Residuos cálcicos de reacción distintos

de los mencionados en el código 060903 NE060999 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0610 Residus de la FFDU de productes químics que contenen nitrogen i processos químics del nitrogen i de la fabricació de fertilitzants

Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno y procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes

061002 Residus que contenen substàncies perilloses Residuos que contienen sustancias peligrosas ES061099 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0611 Residus de la fabricació de pigments inorgànics i opacificants

Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes

061101 Residus càlcics de reacció procedents de la producció de diòxid de titani

Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de dióxido de titanio NE

061199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0613 Residus de processos químics inorgànics no especificats en cap altra categoria

Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría

061301 Productes fitosanitaris inorgànics, conservants de la fusta i altres biocides

Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas ES

061302 Carbó actiu usat (excepte el codi 060702) Carbón activo usado (excepto el código 060702) ES061303 Negre de carbó Negro de carbón NE061304 Residus procedents de la transformació

de l’amiant Residuos procedentes de la transformación del amianto ES061305 Sutge Hollín ES061399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

07 Residus de processos químics orgànics Residuos de procesos químicos orgánicos

0701 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de productes químics orgànics de base

Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de base

070101 Líquids de neteja i licors mare aquosos Líquidos de limpieza y licores madre acuosos ES

Annex 2.5

Page 13: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

070103 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados ES

070104 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos ES

070107 Residus de reacció i de destil·lació halogenats Residuos de reacción y de destilación halogenados ES070108 Altres residus de reacció i de destil·lació Otros residuos de reacción y de destilación ES070109 Tortons de filtració i absorbents usats

halogenats Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados ES070110 Altres tortons de filtració i absorbents usats Otras tortas de filtración y absorbentes usados ES070111 Llots del tractament in situ d’efluents que

contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen

sustancias peligrosas ES070112 Llots del tractament in situ d’efluents diferents

dels especificats en el codi 070111 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los

especificados en el código 070111 NE070199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0702 Residus de la FFDU de plàstics, cautxú sintètic i fibres artificials

Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales

070201 Líquids de neteja i licors mare aquosos Líquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070203 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare

organohalogenats Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre

organohalogenados ES070204 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors

mare orgànics Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre

orgánicos ES070207 Residus de reacció i de destil·lació halogenats Residuos de reacción y de destilación halogenados ES070208 Altres residus de reacció i de destil·lació Otros residuos de reacción y de destilación ES070209 Tortons de filtració i absorbents usats

halogenats Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados ES070210 Altres tortons de filtració i absorbents usats Otras tortas de filtración y absorbentes usados ES070211 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES070212 Llots del tractament in situ d’efluents diferents

dels especificats en el codi 070211 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

de los especificados en el código 070211 NE070213 Residus de plàstic Residuos de plástico NE070214 Residus procedents d’additius que contenen

substàncies perilloses Residuos procedentes de aditivos que contienen

sustancias peligrosas ES070215 Residus procedents d’additius diferents

dels especificats en el codi 070214 Residuos procedentes de aditivos distintos

de los especificados en el código 070214 NE070216 Residus que contenen silicones perilloses Residuos que contienen siliconas peligrosas ES070217 Residus que continguin silicones diferents

de les especificades al codi 070216 Residuos que contengan siliconas distintas

de las mencionadas en la partida 070216 NE070299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0703 Residus de la FFDU de tints i pigments orgànics(excepte els del subcapítol 0611)

Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 0611)

070301 Líquids de neteja i licors mare aquosos Líquidos de limpieza y licores madre acuosos ES

070303 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados ES

070304 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos ES

070307 Residus de reacció i de destil·lació halogenats Residuos de reacción y de destilación halogenados ES070308 Altres residus de reacció i de destil·lació Otros residuos de reacción y de destilación ES070309 Tortons de filtració i absorbents usats

halogenats Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados ES070310 Altres tortons de filtració i absorbents usats Otras tortas de filtración y absorbentes usados ES070311 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES070312 Llots del tractament in situ d’efluents

diferents dels especificats en el codi 070311 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

de los especificados en el código 070311 NE070399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0704 Residus de la FFDU de productes fitosanitaris orgànics (excepte els dels codis 020108 i 020109), de conservants de la fusta (excepte els del subcapítol 0302) i d’altres biocides

Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 020108 y 020109), de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 0302) y de otros biocidas

070401 Líquids de neteja i licors mare aquosos Líquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070403 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare

organohalogenats Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre

organohalogenados ES070404 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors

mare orgànics Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores

madre orgánicos ES070407 Residus de reacció i de destil·lació halogenats Residuos de reacción y de destilación halogenados ES070408 Altres residus de reacció i de destil·lació Otros residuos de reacción y de destilación ES070409 Tortons de filtració i absorbents usats

halogenats Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados ES070410 Altres tortons de filtració i absorbents usats Otras tortas de filtración y absorbentes usados ES070411 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES

070412 Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070411

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070411 NE

070413 Residus sòlids que contenen substàncies perilloses

Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas ES070499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0705 Residus de la FFDU de productes farmacèutics Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos

070501 Líquids de neteja i licors mare aquosos Líquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070503 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare

organohalogenats Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre

organohalogenados ES070504 Altres dissolvents, líquids de neteja

i licors mare orgànics Otros disolventes, líquidos de limpieza

y licores madre orgánicos ES070507 Residus de reacció i de destil·lació halogenats Residuos de reacción y de destilación halogenados ES070508 Altres residus de reacció i de destil·lació Otros residuos de reacción y de destilación ES

Annex 2.6

Page 14: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

070509 Tortons de filtració i absorbents usats halogenats

Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados ES070510 Altres tortons de filtració i absorbents usats Otras tortas de filtración y absorbentes usados ES070511 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES070512 Llots del tractament in situ d’efluents diferents

dels especificats en el codi 070511 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los

especificados en el código 070511 NE070513 Residus sòlids que contenen substàncies

perilloses Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas ES070514 Residus sòlids diferents dels especificats

en el codi 070513 Residuos sólidos distintos de los especificados

en el código 070513 NE070599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0706 Residus de la FFDU de greixos, sabons, detergents, desinfectants i cosmètics

Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos

070601 Líquids de neteja i licors mare aquosos Líquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070603 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare

organohalogenats Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre

organohalogenados ES070604 Altres dissolvents, líquids de neteja

i licors mare orgànics Otros disolventes, líquidos de limpieza

y licores madre orgánicos ES070607 Residus de reacció i de destil·lació halogenats Residuos de reacción y de destilación halogenados ES070608 Altres residus de reacció i de destil·lació Otros residuos de reacción y de destilación ES070609 Tortons de filtració i absorbents usats

halogenats Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados ES070610 Altres tortons de filtració i absorbents usats Otras tortas de filtración y absorbentes usados ES070611 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES070612 Llots del tractament in situ d’efluents

diferents dels especificats en el codi 070611 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

de los especificados en el código 070611 NE070699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0707 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes químics no especificats en cap altra categoria

Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la químca fina y productos químicos no especificados en otra categoría

070701 Líquids de neteja i licors mare aquosos Líquidos de limpieza y licores madre acuosos ES070703 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare

organohalogenats Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre

organohalogenados ES070704 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors

mare orgànics Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores

madre orgánicos ES070707 Residus de reacció i de destil·lació halogenats Residuos de reacción y de destilación halogenados ES070708 Altres residus de reacció i de destil·lació Otros residuos de reacción y de destilación ES070709 Tortons de filtració i absorbents usats

halogenats Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados ES070710 Altres tortons de filtració i absorbents usats Otras tortas de filtración y absorbentes usados ES070711 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES

070712 Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 070711

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 070711 NE

070799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (ffdu) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d’impressió

Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (ffdu) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión

0801 Residus de la FFDU i del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís

Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz

080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080112 Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111

Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 080111 NE

080113 Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080114 Llots de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080113

Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 080113 NE

080115 Llots aquosos que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080116 Llots aquosos que contenen pintura o vernís diferents dels especificats en el codi 080115

Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 080115 NE

080117 Residus del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080118 Residus del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080117

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 080117 NE

080119 Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080120 Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís diferents de les especificades en el codi 080119

Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintas de las especificadas en el código 080119 NE

080121 Residus de decapants o desenvernissadors Residuos de decapantes o desbarnizadores ES080199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0802 Residus de la FFDU d’altres revestiments (inclosos els materials ceràmics)

Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos los materiales cerámicos)

080201 Residus de sorra de revestiment Residuos de arenillas de revestimiento NE080202 Llots aquosos que contenen materials

ceràmics Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos NE

Annex 2.7

Page 15: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

Annex 2.8

080203 Suspensions aquoses que contenen materials ceràmics

Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos NE

080299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0803 Residus de la FFDU de tintes d’impressió Residuos de la FFDU de tintas de impresión

080307 Llots aquosos que contenen tinta Lodos acuosos que contienen tinta NE080308 Residus líquids aquosos que contenen tinta Residuos líquidos acuosos que contienen tinta NE080312 Residus de tintes que contenen substàncies

perilloses Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas ES080313 Residus de tintes diferents dels especificats

en el codi 080312 Residuos de tintas distintos de los especificados

en el código 080312 NE080314 Llots de tinta que contenen substàncies

perilloses Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas ES080315 Llots de tinta diferents dels especificats

en el codi 080314 Lodos de tinta distintos de los especificados

en el código 080314 NE080316 Residus de solucions corrosives Residuos de soluciones corrosivas ES080317 Residus de tòner per impressió

que contenen substàncies perilloses Residuos de tóner de impresión que contienen

sustancias peligrosas ES080318 Residus de tòner per impressió diferents

dels especificats en el codi 080317 Residuos de tóner de impresión distintos

de los especificados en el código 080317 NE080319 Olis de dispersió Aceites de dispersión ES080399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0804 Residus de la FFDU d’adhesius i segellants (incloent els productes d’impermeabilització)

Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo los productos de impermeabilización)

080409 Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080410 Residus d’adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080409

Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 080409 NE

080411 Llots d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080412 Llots d’adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080411

Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 080411 NE

080413 Llots aquosos que contenen adhesius i segellants amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Lodos acuosos que contienen adhesivos y sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080414 Llots aquosos que contenen adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080413

Lodos acuosos que contienen adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 080413 NE

080415 Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ES

080416 Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants diferents dels especificats en el codi 080415

Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 080415 NE

080417 Oli de resina Aceite de resina ES080499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

0805 Residus no especificats d’una altra manera en el capítol 08

Residuos no especificados de otra forma en el capítulo 08

080501 Isocianats residuals Isocianatos residuales ES

09 Residus de la indústria fotogràfica Residuos de la industria fotográfica

0901 Residus de la indústria fotogràfica Residuos de la industria fotográfica

090101 Solucions de revelatge i solucions activadores a l’aigua

Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua ES090102 Solucions de revelatge de plaques d’impressió

a l’aigua Soluciones de revelado de placas de impresión al agua ES090103 Solucions de revelatge amb dissolvents Soluciones de revelado con disolventes ES090104 Solucions de fixatge Soluciones de fijado ES090105 Solucions de blanqueig i solucions de

blanqueig-fixatge Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado ES090106 Residus que contenen plata procedent

del tractament in situ de residus fotogràfics Residuos que contienen plata procedente del tratamiento

in situ de residuos fotográficos ES090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen

plata o compostos de plata Películas y papel fotográfico que contienen plata

o compuestos de plata NE090108 Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen

plata ni compostos de plata Películas y papel fotográfico que no contienen plata

ni compuestos de plata NE090110 Càmeres d’un sol ús sense piles ni

acumuladors Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores NE090111 Càmeres d’un sol ús amb piles o acumuladors

inclosos en els codis 160601, 160602 o 160603

Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 160601, 160602 o 160603 ES

090112 Càmeres d’un sol ús amb piles o acumuladors diferents de les especificades en el codi 090111

Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas en el código 090111 NE

090113 Residus líquids aquosos procedents de la recuperació in situ de plata diferents dels especificats en el codi 090106

Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ de plata distintos de los especificados en el código 090106 ES

090199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

10 Residus de processos tèrmics Residuos de procesos térmicos

1001 Residus de centrals elèctriques i altres plantes de combustió (excepte el capítol 19)

Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto el capítulo 19)

100101 Cendra de llar, escòries i pols de caldera (excepte la pols de caldera especificada en el codi 100104)

Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 100104) NE

100102 Cendra volant del carbó Cenizas volantes de carbón NE100103 Cendra volant de torba i de fusta (no tractada) Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) NE100104 Cendra volant i pols de caldera d’hidrocarburs Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos ES

Page 16: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

Annex 2.9

100105 Residus càlcics de reacció en forma sòlida procedents de la dessulfuració de gasos de combustió

Residuos cálcicos de reacción en forma sólida procedentes de la desulfuración de gases de combustión NE

100107 Residus càlcics de reacció en forma de llots procedents de la dessulfuració de gasos de combustió

Residuos cálcicos de reacción en forma de lodos procedentes de la desulfuración de gases de combustión NE

100109 Àcid sulfúric Ácido sulfúrico ES100113 Cendra volant d’hidrocarburs emulsionats

usats com a combustibles Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados

usados como combustibles ES100114 Cendra de llar, escòries i pols de caldera

procedents de la coincineració que contenen substàncies perilloses

Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineración que contienen sustancias peligrosas ES

100115 Cendra de llar, escòries i pols de caldera procedents de la coincineració diferents de les especificades en el codi 100114

Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineración distintos de los especificados en el código 100114 NE

100116 Cendra volant procedents de la coincineració que contenen substàncies perilloses

Cenizas volantes procedentes de la co-incineración que contienen sustancias peligrosas ES

100117 Cendra volant procedents de la coincineració diferents de les especificades en el codi 100116

Cenizas volantes procedentes de la co-incineración distintas de las especificadas en el código 100116 NE

100118 Residus procedents de la depuració de gasos que contenen substàncies perilloses

Residuos procedentes de la depuración de gases que contienen sustancias peligrosas ES

100119 Residus procedents de la depuració de gasos diferents dels especificats en els codis 100105, 100107 i 100118

Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los especificados en los códigos 100105, 100107 y 100118 NE

100120 Llots del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas ES

100121 Llots del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 100120

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 100120 NE

100122 Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de calderes

Lodos acuosos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la limpieza de calderas ES

100123 Llots aquosos procedents de la neteja de calderes diferents dels especificats en el codi 100122

Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas distintos de los especificados en el código 100122 NE

100124 Sorra de llits fluïditzats Arenas de lechos fluidizados NE100125 Residus procedents de l’emmagatzematge

i preparació de combustible de centrals termoelèctriques de carbó

Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales termoeléctricas de carbón NE

100126 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración NE100199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1002 Residus de la indústria del ferro i de l’acer Residuos de la industria del hierro y del acero

100201 Residus del tractament d’escòries Residuos del tratamiento de escorias NE100202 Escòries no tractades Escorias no tratadas NE100207 Residus sòlids del tractament de gasos

que contenen substàncies perilloses Residuos sólidos del tratamiento de gases

que contienen sustancias peligrosas ES

100208 Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100207

Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 100207 NE

100210 Escata de laminatge Cascarilla de laminación NE100211 Residus del tractament de l’aigua de

refrigeració que contenen olis Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que

contienen aceites ES100212 Residus del tractament de l’aigua

de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100211

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el còdigo 100211 NE

100213 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas ES

100214 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100213

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 100213 NE

100215 Altres llots i tortons de filtració Otros lodos y tortas de filtración NE100299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1003 Residus de la termometal·lúrgia de l’alumini Residuos de la termometalurgia del aluminio

100302 Fragments d’ànodes Fragmentos de ánodos NE100304 Escòries de la producció primària Escorias de la producción primaria ES100305 Pols d’alúmina Polvo de alúmina NE100308 Escòries salines de la producció secundària Escorias salinas de la producción secundaria ES100309 Garbelladures negres de la producció

secundària Granzas negras de la producción secundaria ES100315 Escumes inflamables o que emeten,

en contacte amb l’aigua, gasos inflamables en quantitats perilloses

Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas ES

100316 Escumes diferents de les especificades en el codi 100315

Espumas distintas de las especificadas en el código 100315 NE

100317 Residus que contenen quitrà procedents de la fabricació d’ànodes

Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos ES

100318 Residus que contenen carboni procedents de la fabricació d’ànodes diferents dels especificats en el codi 100317

Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los especificados en el código 100317 NE

100319 Partícules, procedents dels efluents gasosos, que contenen substàncies perilloses

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas ES

100320 Partícules, procedents dels efluents gasosos, diferents de les especificades en el codi 100319

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 100319 NE

100321 Altres partícules i pols (inclosa la pols de mòlta) que contenen substàncies perilloses

Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen sustancias peligrosas ES

100322 Altres partícules i pols (inclosa la pols de mòlta) diferents de les especificades en el codi 100321

Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los especificados en el código 100321 NE

100323 Residus sòlids del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses

Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas ES

Page 17: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

100324 Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100323

Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 100323 NE

100325 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas ES

100326 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100325

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 100325 NE

100327 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites ES

100328 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100327

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100327 NE

100329 Residus del tractament d’escòries salines i garbelladures negres que contenen substàncies perilloses

Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras que contienen sustancias peligrosas ES

100330 Residus del tractament d’escòries salines i garbelladures negres diferents dels especificats en el codi 100329

Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los especificados en el código 100329 NE

100399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1004 Residus de la termometal·lúrgia del plom Residuos de la termometalurgia del plomo

100401 Escòries de la producció primària i secundària Escorias de la producción primaria y secundaria ES100402 Garbelladures i escumes de la producció

primària i secundària Granzas y espumas de la producción primaria

y secundaria ES100403 Arseniat de calci Arseniato de calcio ES100404 Partícules procedents dels efluents gasosos Partículas procedentes de los efluentes gaseosos ES100405 Altres partícules i pólvores Otras partículas y polvos ES100406 Residus sòlids del tractament de gasos Residuos sólidos del tratamiento de gases ES100407 Llots i tortons de filtració del tractament

de gasos Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases ES100409 Residus del tractament de l’aigua

de refrigeració que contenen olis Residuos del tratamiento del agua de refrigeración

que contienen aceites ES100410 Residus del tractament de l’aigua

de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100409

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100409 NE

100499 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1005 Residus de la termometal·lúrgia del zinc Residuos de la termometalurgia del zinc

100501 Escòries de la producció primària i secundària Escorias dela producción primaria y secundaria NE100503 Partícules procedents dels efluents gasosos Partículas procedentes de los efluentes gaseosos ES100504 Altres partícules i pólvores Otras partículas y polvos NE100505 Residus sòlids del tractament de gasos Residuos sólidos del tratamiento de gases ES100506 Llots i tortons de filtració del tractament

de gasos Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases ES100508 Residus del tractament de l’aigua

de refrigeració que contenen olis Residuos del tratamiento del agua

de refrigeración que contienen aceites ES

100509 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100508

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100508 NE

100510 Garbelladures i escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l’aigua, gasos inflamables en quantitats perilloses

Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas ES

100511 Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100510

Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 100510 NE

100599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1006 Residus de la termometal·lúrgia del coure Residuos de la termometalurgia del cobre

100601 Escòries de la producció primària i secundària Escorias de la producción primaria y secundaria NE100602 Garbelladures i escumes de la producció

primària i secundària Granzas y espumas de la producción primaria

y secundaria NE100603 Partícules procedents dels efluents gasosos Partículas procedentes de los efluentes gaseosos ES100604 Altres partícules i pólvores Otras partículas y polvos NE100606 Residus sòlids del tractament de gasos Residuos sólidos del tratamiento de gases ES100607 Llots i tortons de filtració del tractament

de gasos Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases ES100609 Residus del tractament de l’aigua

de refrigeració que contenen olis Residuos del tratamiento del agua

de refrigeración que contienen aceites ES100610 Residus del tractament de l’aigua

de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100609

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100609 NE

100699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1007 Residus de la termometal·lúrgia de la plata, or i platí Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino

100701 Escòries de la producció primària i secundària Escorias de la producción primaria y secundaria NE100702 Garbelladures i escumes de la producció

primària i secundària Granzas y espumas de la producción primaria

y secundaria NE100703 Residus sòlids del tractament de gasos Residuos sólidos del tratamiento de gases NE100704 Altres partícules i pólvores Otras partículas y polvos NE100705 Llots i tortons de filtració del tractament

de gasos Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases NE100707 Residus del tractament de l’aigua

de refrigeració que contenen olis Residuos del tratamiento del agua

de refrigeración que contienen aceites ES100708 Residus del tractament de l’aigua

de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100707

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100707 NE

100799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1008 Residus de la termometal·lúrgia d’altres metalls no ferris

Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos

100804 Partícules i pols Partículas y polvo NE100808 Escòries salines de la producció primària

i secundària Escorias salinas de la producción primaria y secundaria ES100809 Altres escòries Otras escorias NE

Annex 2.10

Page 18: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

100810 Garbelladures i escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l’aigua, gasos inflamables en quantitats perilloses

Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas ES

100811 Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100810

Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 100810 NE

100812 Residus que contenen quitrà procedents de la fabricació d’ànodes

Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos ES

100813 Residus que contenen carboni procedents de la fabricació d’ànodes diferents dels especificats en el codi 100812

Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los especificados en el código 100812 NE

100814 Fragments d’ànodes Fragmentos de ánodos NE100815 Partícules, procedents dels efluents gasosos,

que contenen substàncies perilloses Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos,

que contienen sustancias peligrosas ES100816 Partícules procedents dels efluents gasosos

diferents de les especificades en el codi 100815

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 100815 NE

100817 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas ES

100818 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100817

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de les especificados en el código 100817 NE

100819 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració que contenen olis

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites ES

100820 Residus del tractament de l’aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100819

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 100819 NE

100899 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1009 Residus de la fosa de peces fèrries Residuos de la fundición de piezas férreas

100903 Escòries de forn Escorias de horno NE100905 Mascles i motlles de fosa sense colada

que contenen substàncies perilloses Machos y moldes de fundición sin colada

que contienen sustancias peligrosas ES100906 Mascles i motlles de fosa sense colada

diferents dels especificats en el codi 100905 Machos y moldes de fundición sin colada distintos

de los especificados en el código 100905 NE100907 Mascles i motlles de fosa amb colada

que contenen substàncies perilloses Machos y moldes de fundición con colada

que contienen sustancias peligrosas ES100908 Mascles i motlles de fosa amb colada

diferents dels especificats en el codi 100907 Machos y moldes de fundición con colada distintos

de los especificados en el código 100907 NE100909 Partícules, procedents dels efluents gasosos,

que contenen substàncies perilloses Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos,

que contienen sustancias peligrosas ES100910 Partícules procedents dels efluents

gasosos diferents de les especificades en el codi 100909

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de les especificadas en el código 100909 NE

100911 Altres partícules que contenen substàncies perilloses

Otras partículas que contienen sustancias peligrosas ES100912 Altres partícules diferents de les

especificades en el codi 100911 Otras partículas distintas de las especificadas

en el código 100911 NE

100913 Lligants residuals que contenen substàncies perilloses

Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas ES100914 Lligants residuals diferents dels especificats

en el codi 100913 Ligantes residuales distintos de los especificados

en el código 100913 NE100915 Residus d’agents indicadors de fissuració

que contenen substàncies perilloses Residuos de agentes indicadores de fisuración

que contienen sustancias peligrosas ES100916 Residus d’agents indicadors de fissuració

diferents dels especificats en el codi 100915 Residuos de agentes indicadores de fisuración

distintos de los especificados en el código 100915 NE100999 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1010 Residus de la fosa de peces no fèrries Residuos de la fundición de piezas no férreas

101003 Escòries de forn Escorias de horno NE101005 Mascles i motlles de fosa sense colada

que contenen substàncies perilloses Machos y moldes de fundición sin colada

que contienen sustancias peligrosas ES101006 Mascles i motlles de fosa sense colada

diferents dels especificats en el codi 101005 Machos y moldes de fundición sin colada distintos

de los especificados en el código 101005 NE101007 Mascles i motlles de fosa amb colada

que contenen substàncies perilloses Machos y moldes de fundición con colada

que contienen sustancias peligrosas ES101008 Mascles i motlles de fosa amb colada

diferents dels especificats en el codi 101007 Machos y moldes de fundición con colada distintos

de los especificados en el código 101007 NE101009 Partícules, procedents dels efluents gasosos,

que contenen substàncies perilloses Partículas, procedentes de los efluenetes gaseosos,

que contienen sustancias peligrosas ES101010 Partícules procedents dels efluents gasosos

diferents de les especificades en el codi 101009

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 101009 NE

101011 Altres partícules que contenen substàncies perilloses

Otras partículas que contienen sustancias peligrosas ES101012 Altres partícules diferents

de les especificades en el codi 101011 Otras partículas distintas

de las especificadas en el código 101011 NE101013 Lligants residuals que contenen substàncies

perilloses Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas ES101014 Lligants residuals diferents dels especificats

en el codi 101013 Ligantes residuales distintos de los especificados

en el código 101013 NE101015 Residus d’agents indicadors de fissuració

que contenen substàncies perilloses Residuos de agentes indicadores de fisuración

que contienen sustancias peligrosas ES101016 Residus d’agents indicadors de fissuració

diferents dels especificats en el codi 101015 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos

de los especificados en el código 101015 NE101099 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1011 Residus de la fabricació del vidre i els seus derivats Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados

101103 Residus de materials de fibra de vidre Residuos de materiales de fibra de vidrio NE101105 Partícules i pols Partículas y polvo NE101109 Residus de la preparació de mescles abans

del procés de cocció que contenen substàncies perilloses

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen sustancias peligrosas ES

Annex 2.11

Page 19: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

101110 Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció diferents dels especificats en el codi 101109

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los especificados en el código 101109 NE

101111 Residus de petites partícules de vidre i de pols de vidre que contenen metalls pesants (per exemple, de tubs catòdics)

Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales pesados (por ejemplo, de tubos catódicos) ES

101112 Residus de vidre diferents dels especificats en el codi 101111

Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 101111 NE

101113 Llots procedents del poliment i esmerilament del vidre que contenen substàncies perilloses

Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias peligrosas ES

101114 Llots procedents del poliment i esmerilament del vidre diferents dels especificats en el codi 101113

Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los especificados en el código 101113 NE

101115 Residus sòlids del tractament de gasos de combustió que contenen substàncies perilloses

Residuos sólidos del tratamiento de gases d e combustión que contienen sustancias peligrosas ES

101116 Residus sòlids del tractament de gasos de combustió diferents dels especificats en el codi 101115

Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión distintos de los especificados en el código 101115 NE

101117 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas ES

101118 Llots i tortons de filtració del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 101117

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 101117 NE

101119 Residus sòlids del tractament in situ d’efluents que contenen substàncies perilloses

Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas ES

101120 Residus sòlids del tractament in situ d’efluents diferents dels especificats en el codi 101119

Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 101119 NE

101199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1012 Residus de la fabricació de productes ceràmics, maons, teules i materials de construcció

Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de construcción

101201 Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción NE

101203 Partícules i pols Partículas y polvo NE101205 Llots i tortons de filtració del tractament

de gasos Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases NE101206 Motlles rebutjats Moldes desechados NE101208 Residus de ceràmica, maons, teules i materials

de construcció (després del procés de cocció) Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales

de construcción (después del proceso de cocción) NE101209 Residus sòlids del tractament de gasos

que contenen substàncies perilloses Residuos sólidos del tratamiento de gases

que contienen sustancias peligrosas ES101210 Residus sòlids del tractament de gasos

diferents dels especificats en el codi 101209 Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos

de los especificados en el código 101209 NE101211 Residus de vidrat que contenen metalls

pesants Residuos de vidriado que contienen metales pesados ES

101212 Residus de vidrat diferents dels especificats en el codi 101211

Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 101211 NE

101213 Llots del tractament in situ d’efluents Lodos del tratamiento in situ de efluentes NE101299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1013 Residus de la fabricació de ciment, calç i guix i de productes derivats

Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados

101301 Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción NE

101304 Residus de calcinació i hidratació de la calç Residuos de calcinación e hidratación de la cal NE101306 Partícules i pols

(excepte els codis 101312 i 101313) Partículas y polvo (excepto los códigos 101312 y 101313) NE101307 Llots i tortons de filtració del tractament

de gasos Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases NE101309 Residus de la fabricació de fibrociment

que contenen amiant Residuos de la fabricación de fibrocemento

que contienen amianto ES101310 Residus de la fabricació de fibrociment

diferents dels especificats en el codi 101309 Residuos de la fabricación de fibrocemento

distintos de los especificados en el código 101309 NE101311 Residus de materials compostos a base

de ciment diferents dels especificats en els codis 101309 i 101310

Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados en los códigos 101309 y 101310 NE

101312 Residus sòlids del tractament de gasos que contenen substàncies perilloses

Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas ES

101313 Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 101312

Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 101312 NE

101314 Residus de formigó i llots de formigó Residuos de hormigón y lodos de hormigón NE101399 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1014 Residus de crematoris Residuos de crematorios

101401 Residus de la depuració de gasos que contenen mercuri

Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio ES

11 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgia no fèrria

Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales; residuos de la hidrometalurgia no férrea

1101 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials (p.ex. processos de galvanització, de recobriment amb zinc, processos de decapatge, gravat, fosfatació, desgreixatge alcalí i anodització

Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (p.ej. procesos de galvanización, de recubrimiento de zinc, de decapado, gravado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización

110105 Àcids de decapatge Ácidos de decapado ES110106 Àcids no especificats en cap altra categoria Ácidos no especificados en otra catagoría ES110107 Bases de decapatge Bases de decapado ES110108 Llots de fosfatació Lodos de fosfatación ES

Annex 2.12

Page 20: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

Annex 2.13

110109 Llots i tortons de filtració que contenen substàncies perilloses

Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas ES

110110 Llots i tortons de filtració diferents dels especificats en el codi 110109

Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 110109 NE

110111 Líquids aquosos d’esbandida que contenen substàncies perilloses

Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas ES

110112 Líquids aquosos d’esbandida diferents dels especificats en el codi 110111

Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 110111 NE

110113 Residus de desgreixatge que contenen substàncies perilloses

Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas ES

110114 Residus de desgreixatge diferents dels especificats en el codi 110113

Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 110113 NE

110115 Eluats i llots procedents de sistemes de membranes o d’intercanvi iònic que contenen substàncies perilloses

Eluatos y lodos procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico que contienen sustancias peligrosas ES

110116 Resines intercanviadores d’ions saturades o usades

Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas ES110198 Altres residus que contenen substàncies

perilloses Otros residuos que contienen sustancias peligrosas ES110199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1102 Residus de processos hidrometal·lúrgics no ferris Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos

110202 Llots de la hidrometal·lúrgia del zinc (inclosa jarosita i goethita)

Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluida jarosita y goethita) ES

110203 Residus de la producció d’ànodes per a processos d’electròlisi aquosa

Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa NE

110205 Residus de processos de la hidrometal·lúrgia del coure que contenen substàncies perilloses

Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias peligrosas ES

110206 Residus de processos de la hidrometal·lúrgia del coure diferents dels especificats en el codi 110205

Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 110205 NE

110207 Altres residus que contenen substàncies perilloses

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas ES110299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1103 Llots i sòlids de processos de tremp Lodos y sólidos de procesos de temple

110301 Residus que contenen cianur Residuos que contienen cianuro ES110302 Altres residus Otros residuos ES

1105 Residus de processos de galvanització en calent Residuos de procesos de galvanización en caliente

110501 Mates de galvanització Matas de galvanización NE110502 Cendres de zinc Cenizas de zinc NE110503 Residus sòlids del tractament de gasos Residuos sólidos del tratamiento de gases ES110504 Fundents usats Fundentes usados ES110599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

12 Residus de l’emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics

Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos

1201 Residus de l’emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics

Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos

120101 Llimadures i llimalla de metalls ferris Limaduras y virutas de metales férreos NE120102 Pols i partícules de metalls ferris Polvo y partículas de metales férreos NE120103 Llimadures i llimalla de metalls no ferris Limaduras y virutas de metales no férreos NE120104 Pols i partícules de metalls no ferris Polvo y partículas de metales no férreos NE120105 Llimalla i rebaves de plàstic Virutas y rebabas de plástico NE120106 Olis minerals de mecanització

que contenen halògens (excepte les emulsions o dissolucions)

Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones) ES

120107 Olis minerals de mecanització sense halògens (excepte les emulsions o dissolucions)

Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto la emulsiones o disoluciones) ES

120108 Emulsions i dissolucions de mecanització que contenen halògens

Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos ES

120109 Emulsions i dissolucions de mecanització sense halògens

Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos ES120110 Olis sintètics de mecanització Aceites sintéticos de mecanizado ES120112 Ceres i greixos usats Ceras y grasas usadas ES120113 Residus de soldadura Residuos de soldadura NE120114 Llots de mecanització que contenen

substàncies perilloses Lodos de mecanizado que contienen

sustancias peligrosas ES120115 Llots de mecanització diferents

dels especificats en el codi 120114 Lodos de mecanizado distintos

de los especificados en el código 120114 NE120116 Residus de granallatge o adollament

que contenen substàncies perilloses Residuos de granallado o chorreado

que contienen sustancias peligrosas ES120117 Residus de granallatge o adollament

diferents dels especificats en el codi 120116 Residuos de granallado o chorreado distintos

de los especificados en el código 120116 NE120118 Llots metàl·lics (llots d’esmerilament,

rectificat i lapidatge) que contenen olis Lodos metálicos (lodos de esmerilado,

rectificado y lapeado) que contienen aceites ES120119 Olis de mecanització fàcilment biodegradables Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables ES120120 Moles i materials d’esmerilament usats

que contenen substàncies perilloses Muelas y materiales de esmerilado usados

que contienen sustancias peligrosas ES120121 Moles i materials d’esmerilament usats

diferents dels especificats en el codi 120120 Muelas y materiales de esmerilado usados distintos

de los especificados en el código 120120 NE120199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1203 Residus dels processos de desgreixatge amb aigua i vapor (excepte el capítol 11)

Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto el capítulo 11)

120301 Líquids aquosos de neteja Líquidos acuosos de limpieza ES120302 Residus de desgreixatge al vapor Residuos de desengrase al vapor ES

Page 21: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19)

1301 Residus d’olis hidràulics Residuos de aceites hidráulicos

130101 Olis hidràulics que contenen PCB Aceites hidraúlicos que contienen PCB ES130104 Emulsions clorades Emulsiones cloradas ES130105 Emulsions no clorades Emulsiones no cloradas ES130109 Olis hidràulics minerals clorats Aceites hidráulicos minerales clorados ES130110 Olis hidràulics minerals no clorats Aceites hidráulicos minerales no clorados ES130111 Olis hidràulics sintètics Aceites hidráulicos sintéticos ES130112 Olis hidràulics fàcilment biodegradables Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables ES130113 Altres olis hidràulics Otros aceites hidráulicos ES

1302 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

130204 Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes ES

130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes ES

130206 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes ES

130207 Olis fàcilment biodegradables de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes ES

130208 Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes ES

1303 Residus d’olis d’aïllament i transmissió de calor Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor

130301 Olis d’aïllament i transmissió de calor que contenen PCB

Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB ES

130306 Olis minerals clorats d’aïllament i transmissió de calor, diferents dels especificats en el codi 130301

Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, distintos de los especificados en el código 130301 ES

130307 Olis minerals no clorats d’aïllament i transmissió de calor

Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor ES

130308 Olis sintètics d’aïllament i transmissió de calor Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor ES130309 Olis fàcilment biodegradables d’aïllament

i transmissió de calor Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento

y transmisión de calor ES130310 Altres olis d’aïllament i transmissió de calor Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor ES

1304 Olis de sentines Aceites de sentinas

130401 Olis de sentines procedents de la navegació en aigües continentals

Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales ES

130402 Olis de sentines recollits en molls Aceites de sentinas recogidos en muelles ES

130403 Olis de sentines procedents d’altres tipus de navegació

Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación ES

1305 Restes de separadors d’aigua/substàncies olioses Restos de separadores agua/sustancias aceitosas

130501 Sòlids procedents de desarenadors i de separadors d’aigua/substàncies olioses

Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas ES

130502 Llots de separadors d’aigua/substàncies olioses

Lodos de separadores agua/sustancias aceitosas ES130503 Llots d’interceptors Lodos de interceptores ES130506 Olis procedents de separadors d’aigua/

substàncies olioses Aceites procedentes de separadores

de agua/sustancias aceitosas ES130507 Aigua oliosa procedent de separadors d’aigua/

substàncies olioses Agua aceitosa procedente de separadores

de agua/sustancias aceitosas ES130508 Mescla de residus procedents de

desarenadors i de separadors d’aigua/substàncies olioses

Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas ES

1307 Residus de combustibles líquids Residuos de combustibles líquidos

130701 Fuel oil i gasoil Fuel oil y gasóleo ES130702 Gasolina Gasolina ES130703 Altres combustibles (incloses mescles) Otros combustibles (incluidas mezclas) ES

1308 Residus d’olis no especificats en cap altra categoria Residuos de aceites no especificados en otra categoría

130801 Llots o emulsions de dessalatge Lodos o emulsiones de desalación ES130802 Altres emulsions Otras emulsiones ES130899 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría ES

14 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els capítols 07 i 08)

Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los capítulos 07 y 08)

1406 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d’escuma i aerosols orgànics

Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos

140601 Clorofluorocarburs, HCFC, HFC Clorofluorocarburos, HCFC, HFC ES140602 Altres dissolvents i mescles

de dissolvents halogenats Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados ES140603 Altres dissolvents i mescles de dissolvents Otros disolventes y mezclas de disolventes ES140604 Llots o residus sòlids que contenen

dissolvents halogenats Lodos o residuos sólidos que contienen

disolventes halogenados ES140605 Llots o residus sòlids que contenen

altres dissolvents Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes ES

Annex 2.14

Page 22: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría

1501 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal)

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)

150101 Envasos de paper i cartró Envases de papel y cartón NE150102 Envasos de plàstic Envases de plástico NE150103 Envasos de fusta Envases de madera NE150104 Envasos metàl·lics Envases metálicos NE150105 Envasos compostos Envases compuestos NE150106 Envasos mixtos Envases mixtos NE150107 Envasos de vidre Envases de vidrio NE150109 Envasos tèxtils Envases textiles NE150110 Envasos que contenen restes de substàncies

perilloses o estan contaminats per aquestes Envases que contienen restos de sustancias peligrosas

o estan contaminados por ellas ES150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients

a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa ES

1502 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas ES

150203 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 150202 NE

16 Residus no especificats en cap altre capítol de la llista

Residuos no especificados en otro capítulo de la lista

1601 Vehicles de diferents mitjans de transport (incloses les màquines no de carretera) al final de la seva vida útil i residus del desballestament de vehicles al final de la seva vida útil i del manteniment de vehicles (excepte els dels capítols 13, 14 i els subcapítols 16.06 i 16.08)

Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capitulos 13, 14 i los subcapitulos 16.06 y 16.08)

160103 Pneumàtics fora d’ús Neumáticos fuera de uso NE160104 Vehicles al final de la seva vida útil Vehículos al final de su vida útil ES160106 Vehicles al final de la seva vida útil

que no continguin líquids ni altres components perillosos

Vehiculos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos NE

160107 Filtres d’oli Filtros de aceite ES

160108 Components que contenen mercuri Componentes que contienen mercurio ES160109 Components que contenen PCB Componentes que contienen PCB ES160110 Components explosius

(per exemple, coixins de seguretat) Componentes explosivos (por ejemplo, air bags) ES160111 Sabates de fre que contenen amiant

Zapatas de freno que contienen amianto ES160112 Sabates de fre diferents de les especificades

en el codi 160111 Zapatas de freno distintas de las especificadas

en el código 160111 NE160113 Líquids de frens Líquidos de frenos ES160114 Anticongelants que contenen substàncies

perilloses Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas ES160115 Anticongelants diferents dels especificats

en el codi 160114 Anticongelantes distintos de los especificados

en el código 160114 NE160116 Dipòsits per a gasos liquats Depósitos para gases licuados NE160117 Metalls ferrosos Metales ferrosos NE160118 Metalls no ferrosos Metales no ferrosos NE160119 Plàstic Plástico NE160120 Vidre Vidrio NE160121 Components perillosos diferents

dels especificats en els codis 160107 a 160111, 160113 i 160114

Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 160107 a 160111, 160113 y 160114 ES

160122 Components no especificats en cap altra categoria

Componentes no especificados en otra categoría NE160199 Residus no especificats d’una altra manera Residuos no especificados de otra forma NE

1602 Residus d’equips elèctrics i electrònics Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

160209 Transformadors i condensadors que contenen PCB

Transformadores y condensadores que contienen PCB ES160210 Equips rebutjats que contenen PCB,

o estan contaminats per aquests, diferents dels especificats en el codi 160209

Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los especificados en el código 160209 ES

160211 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC, HFC

Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC ES

160212 Equips rebutjats que contenen amiant lliure Equipos desechados que contienen amianto libre ES160213 Equips rebutjats que contenen components

perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 160209 a 160212 ES

160214 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213

Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 160209 a 160213 NE

160215 Components perillosos retirats dels equips rebutjats

Componentes peligrosos retirados de los equipos desechados ES

160216 Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 160215

Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el código 160215 NE

1603 Lots de productes fora d’especificació i productes no utilitzats

Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados

160303 Residus inorgànics que contenen substàncies perilloses

Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas ES

Annex 2.15

Page 23: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

160304 Residus inorgànics diferents dels especificats en el codi 160303

Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 160303 NE

160305 Residus orgànics que contenen substàncies perilloses

Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas ES160306 Residus orgànics diferents

dels especificats en el codi 160305 Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 160305 NE

1604 Residus d’explosius Residuos de explosivos

160401 Residus de municions Residuos de municiones ES160402 Residus de focs d’artifici Residuos de fuegos artificiales ES160403 Altres residus explosius Otros residuos explosivos ES

1605 Gasos en recipients a pressió i productes químics rebutjats

Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados

160504 Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas ES

160505 Gasos en recipients a pressió diferents dels especificats en el codi 160504

Gases en recipientes a presión distintos de los especificados en el código 160504 NE

160506 Productes químics de laboratori que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses, incloses les mescles de productes químics de laboratori

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio ES

160507 Productes químics inorgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas ES

160508 Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas ES

160509 Productes químics rebutjats diferents dels especificats en els codis 160506, 160507 o 160508

Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 160506, 160507 o 160508 NE

1606 Piles i acumuladors Pilas y acumuladores

160601 Bateries de plom Baterias de plomo ES160602 Acumuladors de Ni-Cd Acumuladores de Ni-Cd ES160603 Piles que contenen mercuri Pilas que contienen mercurio ES160604 Piles alcalines (excepte 160603) Pilas alcalinas (excepto 160603) NE160605 Altres piles i acumuladors Otras pilas y acumuladores NE160606 Electròlits de piles i acumuladors

recollits de manera selectiva Electrolitos de pilas y acumuladores

recogidos selectivamente ES

1607 Residus de la neteja de cisternes de transport i emmagatzematge i de la neteja de cisternes (excepte els dels capítols 05 i 13)

Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13)

160708 Residus que contenen hidrocarburs Residuos que contienen hidrocarburos ES160709 Residus que contenen altres

substàncies perilloses Residuos que contienen otras sustancias peligrosas ES160799 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1608 Catalitzadors usats Catalizadores usados

160801 Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni, rodi, pal·ladi, iridi o platí (excepte el codi 160807)

Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto el código 160807) NE

160802 Catalitzadors usats que contenen metalls de transició o compostos de metalls de transició perillosos

Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición peligrosos ES

160803 Catalitzadors usats que contenen metalls de transició o compostos de metalls de transició no especificats d’una altra manera

Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición no especificados de otra forma NE

160804 Catalitzadors usats procedents del craqueig catalític en llit fluïditzat (excepte els del codi 160807)

Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido (excepto los del código 160807) NE

160805 Catalitzadors usats que contenen àcid fosfòric Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico ES160806 Líquids usats utilitzats com a catalitzadors Líquidos usados utilizados como catalizadores ES160807 Catalitzadors usats contaminats

amb substàncies perilloses Catalizadores usados contaminados

con sustancias peligrosas ES

1609 Substàncies oxidants Sustancias oxidantes

160901 Permanganats, per exemple, permanganat potàssic

Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico ES160902 Cromats, per exemple, cromat potàssic,

dicromat sòdic o potàssic Cromatos, por ejemplo, cromato potásico,

dicromato sódico o potásico ES160903 Peròxids, per exemple, peròxid d’hidrogen Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno ES160904 Substàncies oxidants no especificades

en cap altra categoria Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría ES

1610 Residus líquids aquosos destinats a plantes de tractament externes

Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas

161001 Residus líquids aquosos que contenen substàncies perilloses

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas ES

161002 Residus líquids aquosos diferents dels especificats en el codi 161001

Residuos líquidos acuosos distintos d e los especificados en el código 161001 NE

161003 Concentrats aquosos que contenen substàncies perilloses

Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas ES

161004 Concentrats aquosos diferents dels especificats en el codi 161003

Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 161003 NE

1611 Residus de revestiments de forns i refractaris Residuos de revestimientos de hornos y refractarios

161101 Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos metal·lúrgics, que contenen substàncies perilloses

Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas ES

161102 Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos metal·lúrgics diferents dels especificats en el codi 161101

Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos distintos de los especificados en el código 161101 NE

Annex 2.16

Page 24: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

161103 Altres revestiments i refractaris procedents de processos metal·lúrgics que contenen substàncies perilloses

Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos que contienen sustancias peligrosas ES

161104 Altres revestiments i refractaris procedents de processos metal·lúrgics diferents dels especificats en el codi 161103

Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos distintos de los especificados en el código 161103 NE

161105 Revestiments i refractaris, procedents de processos no metal·lúrgics, que contenen substàncies perilloses Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas ES

161106 Revestiments i refractaris procedents de processos no metal·lúrgics, diferents dels especificats en el codi 161105

Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 161105 NE

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades)

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

170101 Formigó Hormigón NE170102 Maons Ladrillos NE170103 Teules i materials ceràmics Tejas y materiales cerámicos NE170106 Mescles, o fraccions separades, de formigó,

maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas ES

170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 170106 NE

1702 Fusta, vidre i plàstic Madera, vidrio y plástico

170201 Fusta Madera NE170202 Vidre Vidrio NE170203 Plàstic Plástico NE170204 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies

perilloses o estan contaminats per aquestes Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias

peligrosas o están contaminados por ellas ES

1703 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla ES170302 Mescles bituminoses diferents

de les especificades en el codi 170301 Mezclas bituminosas distintas de les especificadas

en el código 170301 NE170303 Quitrà d’hulla i productes enquitranats Alquitrán de hulla y productos alquitranados ES

1704 Metalls (inclosos els seus aliatges) Metales (incluidas sus aleaciones)

170401 Coure, bronze, llautó Cobre, bronce, latón NE170402 Alumini Aluminio NE

170403 Plom Plomo NE170404 Zinc Zinc NE170405 Ferro i acer Hierro y acero NE170406 Estany Estaño NE170407 Metalls mesclats Metales mezclados NE170409 Residus metàl·lics contaminats

amb substàncies perilloses Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas ES

170410 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas ES

170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410

Cables distintos de los especificados en el código 170410 NE

1705 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas ES170504 Terra i pedres diferents

de les especificades en el codi 170503 Tierra y piedras distintas

de las especificadas en el código 170503 NE170505 Llots de drenatge

que contenen substàncies perilloses Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas ES170506 Llots de drenatge diferents

dels especificats en el codi 170505 Lodos de drenaje distintos

de los especificados en el código 170505 NE170507 Balast de vies fèrries

que conté substàncies perilloses Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas ES170508 Balast de vies fèrries diferent

de l’especificat en el codi 170507 Balasto de vías férreas distinto

del especificado en el código 170507 NE

1706 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

170601 Materials d’aïllament que contenen amiant Materiales de aislamiento que contienen amianto ES170603 Altres materials d’aïllament que consisteixen

en, o contenen, substàncies perilloses Otros materiales de aislamiento que consisten en,

o contienen, sustancias peligrosas ES170604 Materials d’aïllament diferents dels

especificats en els codis 170601 i 170603 Materiales de aislamiento distintos de los

especificados en los códigos 170601 y 170603 NE170605 Materials de construcció que contenen amiant Materiales de construcción que contienen amianto ES

1708 Materials de construcció a base de guix Materiales de construcción a base de yeso

170801 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses

Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas ES

170802 Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801

Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 170801 NE

1709 Altres residus de construcció i demolició Otros residuos de construcción y demolición

170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio ES

Annex 2.17

Page 25: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

170902 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB)

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) ES

170903 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas ES

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903 NE

18 Residus de serveis mèdics o veterinaris o d’investigació associada (llevat dels residus de cuina i de restaurant no procedents directament de la prestació d’assistència sanitària)

Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios)

1801 Residus de maternitats, del diagnòstic, tractament o prevenció de malalties humanes

Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas

180101 Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180103)

Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 180103) NE180102 Restes anatòmiques i òrgans, incloent bosses

i bancs de sang (excepte el codi 180103) Restos anatómicos y órganos, incluyendo bolsas

y bancos de sangre (excepto el código 180103) NE180103 Residus, la recollida i eliminació dels quals

és objecte de requisits especials per prevenir infeccions

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones ES

180104 Residus, la recollida i eliminació dels quals no és objecte de requisits especials per prevenir infeccions (per exemple, embenatges, buidats de guix, roba blanca, roba d’un sol ús, bolquers)

Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones (por ejemplo, vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable, pañales) NE

180106 Productes químics que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas ES

180107 Productes químics diferents dels especificats en el codi 180106

Productos químicos distintos de los especificados en el código 180106 NE

180108 Medicaments citotòxics i citostàtics Medicamentos citotóxicos y citostáticos ES180109 Medicaments diferents dels especificats

en el codi 180108 Medicamentos distintos de los especificados

en el código 180108 NE180110 Residus d’amalgames procedents

de cures dentals Residuos de amalgamas procedentes

de cuidados dentales ES

1802 Residus de la investigació, diagnòstic, tractament o prevenció de malalties d’animals

Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de animales

180201 Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180202)

Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 180202) NE

180202 Residus, la recollida i eliminació dels quals és objecte de requisits especials per prevenir infeccions

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones ES

180203 Residus, la recollida i eliminació dels quals no és objecte de requisits especials per prevenir infeccions

Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones NE

180205 Productes químics que consisteixen en, o contenen substàncies perilloses Productos químicos que consisten en, o contienen sustancias peligrosas ES

180206 Productes químics diferents dels especificats en el codi 180205

Productos químicos distintos de los especificados en el código 180205 NE

180207 Medicaments citotòxics i citostàtics Medicamentos citotóxicos y citostáticos ES180208 Medicaments diferents

dels especificats en el codi 180207 Medicamentos distintos

de los especificados en el código 180207 NE

19 Residus de les instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d’aigües residuals i de la preparació d’aigua per a consum humà i d’aigua per a ús industrial

Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua para uso industrial

1901 Residus de la incineració o piròlisi de residus Residuos de la incineración o pirólisis de residuos

190102 Materials ferris separats de la cendra de fons de forn

Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno NE

190105 Tortó de filtració del tractament de gasos Torta de filtración del tratamiento de gases ES190106 Residus líquids aquosos del tractament

de gasos i altres residus líquids aquosos Residuos líquidos acuosos del tratamiento

de gases y otros residuos líquidos acuosos ES190107 Residus sòlids del tractament de gasos Residuos sólidos del tratamiento de gases ES190110 Carbó actiu usat procedent

del tractament de gasos Carbón activo usado procedente

del tratamiento de gases ES190111 Cendres de fons de forn i escòries

que contenen substàncies perilloses Cenizas de fondo de horno y escorias

que contienen sustancias peligrosas ES190112 Cendres de fons de forn i escòries diferents

de les especificades en el codi 190111 Cenizas de fondo de horno y escorias distintas

de las especificadas en el código 190111 NE190113 Cendra volant que contenen

substàncies perilloses Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas ES190114 Cendra volant diferents

de les especificades en el codi 190113 Cenizas volantes distintas

de les especificadas en el código 190113 NE190115 Pols de caldera que conté

substàncies perilloses Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas ES190116 Pols de caldera diferent de l’especificada

en el codi 190115 Polvo de caldera distinto del especificado

en el código 190115 NE190117 Residus de piròlisi que contenen

substàncies perilloses Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas ES190118 Residus de piròlisi diferents

dels especificats en el codi 190117 Residuos de pirólisis distintos

de los especificados en el código 190117 NE190119 Sorra de llits fluïditzats Arenas de lechos fluidizados NE

Annex 2.18

Page 26: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

190199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1902 Residus de tractaments fisicoquímics de residus (incloses la descromatització, descianurització i neutralització)

Residuos de tratamientos fisicoquímicos de residuos (incluidas la descromatización, descianurización y neutralización)

190203 Residus mesclats prèviament, compostos exclusivament per residus no perillosos Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos NE

190204 Residus mesclats prèviament, compostos per almenys un residu perillós

Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso ES

190205 Llots de tractaments fisicoquímics que contenen substàncies perilloses

Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas ES

190206 Llots de tractaments fisicoquímics diferents dels especificats en el codi 190205

Lodos de tratamientos fisicoquímicos distintos de los especificados en el código 190205 NE

190207 Olis i concentrats procedents del procés de separació

Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación ES

190208 Residus combustibles líquids que contenen substàncies perilloses

Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas ES

190209 Residus combustibles sòlids que contenen substàncies perilloses

Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas ES

190210 Residus combustibles diferents dels especificats en els codis 190208 i 190209

Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 190208 y 190209 NE

190211 Altres residus que contenen substàncies perilloses

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas ES190299 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1903 Residus estabilitzats/solidificats Residuos estabilizados/solidificados

190304 Residus perillosos parcialment estabilitzats Residuos peligrosos parcialmente estabilizados ES190305 Residus estabilitzats diferents

dels especificats en el codi 190304 Residuos estabilizados distintos

de los especificados en el código 190304 NE190306 Residus perillosos solidificats Residuos peligrosos solidificados ES190307 Residus solidificats diferents

dels especificats en el codi 190306 Residuos solidificados distintos

de los especificados en el código 190306 NE

1904 Residus vitrificats i residus de la vitrificació Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación

190401 Residus vitrificats Residuos vitrificados NE190402 Cendra volant i altres residus

del tractament de gasos Cenizas volantes y otros residuos

del tratamiento de gases ES190403 Fase sòlida no vitrificada Fase sólida no vitrificada ES190404 Residus líquids aquosos

del trempat de residus vitrificats Residuos líquidos acuosos del templado

de residuos vitrificados NE

1905 Residus del tractament aerobi de residus sòlids Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos

190501 Fracció no compostada de residus municipals i assimilats

Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados NE

190502 Fracció no compostada de residus de procedència animal o vegetal

Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal NE

190503 Compost fora d’especificació Compost fuera de especificación NE190599 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1906 Residus del tractament anaerobi de residus Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos

190603 Licors del tractament anaerobi de residus municipals

Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales NE

190604 Llots de digestió del tractament anaerobi de residus municipals

Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales NE

190605 Licors del tractament anaerobi de residus animals i vegetals

Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales NE

190606 Llots de digestió del tractament anaerobi de residus animals i vegetals

Lodos de digestión del tratamiento aneróbico de residuos animales y vegetales NE

190699 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1907 Lixiviats d’abocador Lixiviados de vertedero

190702 Lixiviats d’abocador que contenen substàncies perilloses

Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas ES

190703 Lixiviats d’abocador diferents dels especificats en el codi 190702

Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 190702 NE

1908 Residus de les plantes de tractament d’aigües residuals no especificats en cap altra categoria

Residuos de las plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría

190801 Residus de garbellament Residuos de cribado NE190802 Residus de desarenatge Residuos de desarenado NE190805 Llots del tractament d’aigües residuals

urbanes Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas NE190806 Resines intercanviadores d’ions

saturades o usades Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas ES190807 Solucions i llots de la regeneració

d’intercanviadors d’ions Soluciones y lodos de la regeneración

de intercambiadores de iones ES190808 Residus procedents de sistemes

de membranes que contenen metalls pesants Residuos procedentes de sistemas de membranas

que contienen metales pesados ES190809 Mescles de greixos i olis procedents

de la separació d’aigua/substàncies olioses que contenen únicament olis i greixos

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que contienen sólo aceites y grasas NE

190810 Mescles de greixos i olis procedents de la separació d’aigua/substàncies olioses diferents de les especificades en el codi 190809

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el código 190809 ES

190811 Llots que contenen substàncies perilloses procedents del tractament biològic d’aigües residuals industrials

Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales ES

190812 Llots procedents del tractament biològic d’aigües residuals industrials diferents dels especificats en el codi 190811

Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el código 190811 NE

190813 Llots que contenen substàncies perilloses procedents d’altres tractaments d’aigües residuals industrials

Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales ES

Annex 2.19

Page 27: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

190814 Llots procedents d’altres tractaments d’aigües residuals industrials diferents dels especificats en el codi 190813

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el código 190813 NE

190899 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1909 Residus de la preparació d’aigua per a consum humà o aigua per a ús industrial

Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso industrial

190901 Residus sòlids de la filtració primària i garbellament

Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado NE190902 Llots de la clarificació de l’aigua Lodos de la clarificación del agua NE190903 Llots de descarbonatació Lodos de descarbonatación NE190904 Carbó actiu usat Carbón activo usado NE190905 Resines intercanviadores

d’ions saturades o usades Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas NE190906 Solucions i llots de la regeneració

d’intercanviadors d’ions Soluciones y lodos de la regeneración

de intercambiadores de iones NE190999 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1910 Residus procedents de la fragmentació de residus que contenen metalls

Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales

191001 Residus de ferro i acer Residuos de hierro y acero NE191002 Residus no ferris Residuos no férreos NE191003 Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light)

i pols que contenen substàncies perilloses Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light)

y polvo que contienen sustancias peligrosas ES191004 Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light)

i pols diferents de les especificades en el codi 191003

Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintas de las especificadas en el código 191003 NE

191005 Altres fraccions que contenen substàncies perilloses

Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas ES191006 Altres fraccions diferents

de les especificades en el codi 191005 Otras fracciones distintas de los especificadas

en el código 191005 NE

1911 Residus de la regeneració d’olis Residuos de la regeneración de aceites

191101 Argiles de filtració usades Arcillas de filtración usadas ES191102 Quitrans àcids Alquitranes ácidos ES191103 Residus de líquids aquosos Residuos de líquidos acuosos ES191104 Residus de la neteja de combustibles

amb bases Residuos de la limpieza de combustibles con bases ES191105 Llots del tractament in situ d’efluents

que contenen substàncies perilloses Lodos del tratamiento in situ de efluentes

que contienen sustancias peligrosas ES191106 Llots del tractament in situ d’efluents

diferents dels especificats en el codi 191105 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos

de los especificados en el código 191105 NE191107 Residus de la depuració d’efluents gasosos Residuos de la depuración de efluentes gaseosos ES191199 Residus no especificats en cap altra categoria Residuos no especificados en otra categoría NE

1912 Residus del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació, trituració, compactació, peletització) no especificats en cap altra categoria

Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría

191201 Paper i cartró Papel y cartón NE191202 Metalls ferris Metales férreos NE191203 Metalls no ferris

Metales no férreos NE191204 Plàstic i cautxú Plástico y caucho NE191205 Vidre Vidrio NE191206 Fusta que conté substàncies perilloses Madera que contiene sustancias peligrosas ES191207 Fusta diferent de l’especificada en el codi

191206 Madera distinta de la especificada en el código 191206 NE191208 Tèxtils Textiles NE191209 Minerals (per exemple, sorra, pedres) Minerales (por ejemplo, arena, piedras) NE191210 Residus combustibles

(combustible derivat de residus) Residuos combustibles (combustible derivado de residuos) NE191211 Altres residus (incloses mescles de materials)

procedents del tractament mecànic de residus que contenen substàncies perilloses

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas ES

191212 Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 191211 NE

1913 Residus de la recuperació de sòls i d’aigües subterrànies

Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas

191301 Residus sòlids de la recuperació de sòls que contenen substàncies perilloses

Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas ES

191302 Residus sòlids de la recuperació de sòls diferents dels especificats en el codi 191301

Residuos sólidos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 191301 NE

191303 Llots de la recuperació de sòls que contenen substàncies perilloses

Lodos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas ES

191304 Llots de la recuperació de sòls diferents dels especificats en el codi 191303

Lodos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 191303 NE

191305 Llots de la recuperació d’aigües subterrànies que contenen substàncies perilloses

Lodos de la recuperación de aguas subterráneas que contienen sustancias peligrosas ES

191306 Llots de la recuperació d’aigües subterrànies diferents dels especificats en el codi 191305

Lodos de la recuperación de aguas subterráneas distintos de los especificados en el código 191305 NE

191307 Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la recuperació d’aigües subterrànies

Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, que contienen sustancias peligrosas, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas ES

191308 Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos procedents de la recuperació d’aigües subterrànies, diferents dels especificats en el codi 191307

Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los especificados en el código 191307 NE

Annex 2.20

Page 28: SIMPLIFICADA - arc-cat.net · 2 Unitats de mesura que s’han d’utilitzar Totes les xifres de producció o de consum s’han d’indicar en unitats expressades per any (no per dia

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides de manera selectiva

Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente

2001 Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el subcapítol 15 01)

Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 1501)

200101 Paper i cartró Papel y cartón NE200102 Vidre Vidrio NE200108 Residus biodegradables de cuines i

restaurants Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes NE200110 Roba Ropa NE200111 Teixits Tejidos NE200113 Dissolvents Disolventes ES200114 Àcids Ácidos ES200115 Àlcalis Álcalis ES200117 Productes fotoquímics Productos fotoquímicos ES200119 Plaguicides Plaguicidas ES200121 Tubs fluorescents i altres residus

que contenen mercuri Tubos fluorescentes y otros residuos

que contienen mercurio ES200123 Equips rebutjats que contenen

clorofluorocarburs Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos ES200125 Olis i greixos comestibles Aceites y grasas comestibles NE200126 Olis i greixos diferents dels especificats

en el codi 200125 Aceites y grasas distintos de los especificados

en el código 200125 ES200127 Pintures, tintes, adhesius i resines

que contenen substàncies perilloses Pinturas, tintas, adhesivos y resinas

que contienen sustancias peligrosas ES200128 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents

dels especificats en el codi 200127 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos

de los especificados en el código 200127 NE200129 Detergents que contenen

substàncies perilloses Detergentes que contienen sustancias peligrosas ES200130 Detergents diferents dels especificats

en el codi 200129 Detergentes distintos de los especificados

en el código 200129 NE200131 Medicaments citotòxics i citostàtics Medicamentos citotóxicos y citostáticos ES200132 Medicaments diferents dels especificats

en el codi 200131 Medicamentos distintos de los especificados

en el código 200131 NE

200133 Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries

Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601, 160602 o 160603 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías ES

200134 Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 200133 NE

200135 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i que contenen components perillosos

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 200121 y 200123, que contienen componentes peligrosos ES

200136 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 200121, 200123 y 200135 NE

200137 Fusta que conté substàncies perilloses Madera que contiene sustancias peligrosas ES200138 Fusta diferent de l’especificada

en el codi 200137 Madera distinta de la especificada en el código 200137 NE200139 Plàstics Plásticos NE200140 Metalls Metales NE200141 Residus de l’escurada de xemeneies Residuos del deshollinado de chimeneas NE200199 Altres fraccions no especificades

en cap altra categoria Otras fracciones no especificadas en otra categoría NE

2002 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)

Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios)

200201 Residus biodegradables Residuos biodegradables NE200202 Terra i pedres Tierra y piedras NE200203 Altres residus no biodegradables Otros residuos no biodegradables NE

2003 Altres residus municipals Otros residuos municipales

200301 Mescles de residus municipals Mezclas de residuos municipales NE200302 Residus de mercats Residuos de mercados NE200303 Residus de neteja viària Residuos de limpieza viaria NE200304 Llots de fosses sèptiques Lodos de fosas sépticas NE200306 Residus de la neteja de clavegueres Residuos de la limpieza de alcantarillas NE200307 Residus voluminosos Residuos voluminosos NE200399 Residus municipals no especificats

en cap altra categoria Residuos municipales no especificados en otra categoría NE