presentación de powerpointecv enquesta de les condicions de vida unitats de mesura % tant per cent...

26

Upload: others

Post on 15-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en
Page 2: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

2

Page 3: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

3

Page 4: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

4

Page 5: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

5

Page 6: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

6

Page 7: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

(1) No hi ha dades referents a l’àmbit temàtic. (2) No hi ha dades representatives referents a aquests subindicador (3) Degut a que l’ECV s’ha realitzat per primer cop a l’any 2018, no hi ha dades pel període 2010, 2015-2017.

7

Indicadors principals 2010 2015 2016 2017 2018 ObjectiuTaxa d'ocupació (20-64), total (% de població) 89,4 85,7 86,1 85,9 86,9 75%

Taxa d'ocupació (20-64), dones (% de població) 86,9 82,7 83,5 82,3 83,2

Taxa d'ocupació (20-64), homes (% de població) 91,8 88,5 88,6 89,2 90,5

Despesa interna bruta en R+D (% del PIB) . . . . . 3%

Emisions de gas d'efecte hivernacle (Índex 1990=100) 138 127 130 130 80

Emisions de gas d'efecte hivernacle per càpita (Índex 1990=100) 91 92 93 91 .

Proporció d'energia renovable en el consum brut d'energia final (%) (2) . . . . . 20%

Consum d'energia primaria (en milions de TEP) (2) . . . . .

Consum d'energia final (en milions de TEP) (2) . . . . .

Abandonament precoç de l'educació i la formació. Total.

(% de població entre 18-24) (2). . . . . <10%

Abandonament precoç de l'educació i la formació. Dones.

(% de població entre 18-24) (2). . . . .

Abandonament precoç de l'educació i la formació. Dones.

(% de població entre 18-24) (2). . . . .

Compliment d'educació superior, total (% de població entre 30 i 34 anys) 26,7 26,7 33,2 33,6 32,0 >=40%

Compliment d'educació superior, dones (% de població entre 30 i 34 anys) 32,5 33,6 39,3 39 36,5

Compliment d'educació superior, homes (% de població entre 30 i 34 anys) 21,2 20,7 27,9 28 28,3

Població en risc de pobresa o exclusió social, total . . . . 11.949

Població en risc de pobresa o exclusió social, total (% de població) . . . . 15,7

Població visquent en llars amb molt baixa intensitat de treball

(% de població entre 0 i 59 anys). . . . 1,6

Població en risc de pobresa després de rebre transferències socials

(% de la població). . . . 12,8

Població en privació material severa . . . . 3,5

Page 8: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

8

Page 9: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

9

Ocupació

R+D

Educació Pobresa i exclusió

social

Canvi climàtic i energia

Page 10: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

10

Page 11: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

Objectiu Europa 2020

75%

11

Page 12: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

12

Page 13: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

41,727 25,8 23,5 25,9

77,1 74,8 78 78 79,6

93,5 91,8 91,4 90,9 92,5

0

20

40

60

80

100

2010 2015 2016 2017 2018

15-24 25-54 55-64

89,4

85,7 86,1 85,9 86,9

86,9

82,7 83,582,3 83,2

91,8

88,5 88,6 89,290,5

75

80

85

90

95

2010 2015 2016 2017 2018

20-64 Dona Home

13

Font: Enquesta de forces de treball. Departament d’Estadística.

Font: Enquesta de forces de treball. Departament d’Estadística.

Page 14: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

50,9

43,6 44,3 43,5 45,0

30,3 31,6 31,1 31,629,1

18,8

24,8 24,6 24,9 25,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2010 2015 2016 2017 2018

Menys d'educació secundària Secundària i batxillerat Educació terciària

0

20

40

60

80

100

EU

-28

An

do

rra

Su

èc

ia

Rep

. T

xe

ca

Ale

ma

ny

a

Es

tòn

ia

Pa

ïso

s B

aix

os

Reg

ne

Un

it

Din

am

arc

a

Lit

nia

Le

tòn

ia

Fin

làn

dia

Àu

str

ia

Ma

lta

Po

rtu

gal

Es

lov

èn

ia

Ho

ng

ria

Irla

nd

a

Xip

re

Bu

lgàri

a

Es

lov

àq

uia

Po

lòn

ia

Lu

xe

mb

urg

Fra

a

Ru

man

ia

Bèlg

ica

Es

pa

ny

a

Cro

àc

ia

Ità

lia

Grè

cia

14

Font: Eurostat. “Employment rate”.

Font: Enquesta de Forces de Treball desenvolupada l’any 2018 pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra

Page 15: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

15

Page 16: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

Objectiu Europa 2020

-20% de l’Índex de 1990.

16

Page 17: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

100105 103

113 112119

129133

142150

154 153 156 154

165 169

157 154 154146

138 135 135 133127 127 130 130

100 10094 97 97

105112 115

121128 131 130 130

120 120 120

108104 102

9791

97 99 9893 92 93 91

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Índex Emissions (base 1990=100) Índex 1990=100 Índex Emissions per càpita (1990=100)

´

17

Font: Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Les dades per als períodes 1991-1994, 1996-1999, 2001-2004 i 2006-2009 són estimacions.

Nota: Els combustibles per a la locomoció són responsables de més de la meitat de les emissions totals de GEH del país. A destacar que bona part dels combustibles per a locomoció consumits a Andorra i, per tant, considerats en l'inventari de GEH d'Andorra, corresponen a gasolina i gasoil venuts al detall a consumidors estrangers (turistes, excursionistes, visitants, fronterers), i que per tant les emissions produïdes amb la seva combustió s'emet realment als països veïns.

Page 18: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

18

Page 19: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

Objectiu Europa 2020

40%

19

Cal tenir en compte que l’Enquesta de forces de treball tan sols contempla la població resident. Tots aquells andorrans entre 30 i 34 anys no residents amb formació superior no entren a la mostra i per tant no computen en l’índex d’acompliment d’educació superior.

Page 20: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

20

Font: Eurostat. “Tertiary education attainment”.

Font: Enquesta de Forces del Treball. Departament d’Estadística del Govern.

0

10

20

30

40

50

60

70

EU

-28

Lit

nia

Xip

re

Irla

nd

a

Lu

xem

bu

rg

Su

ècia

Païs

os B

aix

os

Din

am

arc

a

Reg

ne U

nit

Bèlg

ica

Estò

nia

Fra

nça

Po

lòn

ia

Grè

cia

Fin

làn

dia

Le

tòn

ia

Eslo

vèn

ia

Esp

an

ya

Àu

str

ia

Eslo

vàq

uia

Ale

man

ya

Ma

lta

Cro

àc

ia

Bu

lgà

ria

Rep

. T

xe

ca

Ho

ng

ria

Po

rtu

ga

l

An

do

rra

Ità

lia

Ro

ma

nia

26,7 26,7

33,2 33,6

32

21,2 20,7

27,9 28 28,3

32,533,6

39,3 39

36,5

15

20

25

30

35

40

45

2010 2015 2016 2017 2018

Acompliment d'educació superior (% de població 30-34 amb educació superior completada)

Home

Dona

Page 21: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

21

Page 22: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

22

Page 23: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

0

5

10

15

20

25

EU

-28

Ru

man

ia

Le

tòn

ia

Lit

nia

Bu

lgàri

a

Es

tòn

ia

Es

pa

ny

a

Ità

lia

Cro

àc

ia

Grè

cia

Lu

xe

mb

urg

Po

rtu

gal

Reg

ne

Un

it*

Ma

lta

Bèlg

ica

Su

èc

ia

Ale

ma

ny

a

An

do

rra

Irla

nd

a*

Xip

re

Po

lòn

ia

Àu

str

ia

Fra

a

Es

lov

èn

ia*

Pa

ïso

s B

aix

os

Ho

ng

ria

Din

am

arc

a

Es

lov

àq

uia

Fin

làn

dia

Rep

. T

xe

ca

23

Pels països amb un asterisc (*), les dades corresponen a l’any 2017, ja que no hi ha dades pel 2018. Font: Eurostat. “At risc of poverty rate”.

Page 24: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

24

20,1%

37,0%

12,0% 14,4%

0%

10%

20%

30%

40%

1 adult 1 adult amb nens dependents

2 adults o més amb nens dependents 2 adults o més sense nens dependents

Font: Dades obtingudes a través de l’Enquesta de condicions de vida desenvolupada pel Departament d’Estadística del Govern.

Page 25: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

14,3%

21,3%

32,8%

0%

10%

20%

30%

40%

Sense limitació d'activitats Amb algunes limitacions Limitacions severes

20,8%

15,4%

10,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Universitat Batxillerat i formació professional Menys d'ESO

25

Font: Dades obtingudes a través de l’Enquesta de condicions de vida desenvolupada pel Departament d’Estadística del Govern.

Font: Dades obtingudes a través de l’Enquesta de condicions de vida desenvolupada pel Departament d’Estadística del Govern.

Page 26: Presentación de PowerPointECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora • Contactes: Per estar informat en

26

Nota metodològica: • Citació: Per a qualsevol utilització de la informació continguda en aquesta nota de premsa citeu “A181:

Indicadors d’Andorra en l’estratègia Europa 2020”. • Fonts:

• Eurostat: plana web de l’oficina d’estadística de la Comissió Europea, Eurostat. • Dades generades, tractades i revisades pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra.

Enquesta de Condicions de Vida, Enquesta de les Forces del Treball. • Dades de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, adscrita al Departament de Medi Ambient del

Govern d’Andorra.

• Nota: D’acord amb les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el Programa estadístic per a l’any 2019, aquest informe dona resposta a l’activitat estadística:

- A181: Indicadors d’Andorra en l’Estratègia Europa 2020 • Abreviacions i acrònims:

EU-28 Els 28 estats membres de la Unió Europea des de l’1 de juliol del 2013:BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK. UE Unió Europea EFT Enquesta de les forces de treball ECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant per cent pp Punts percentuals MWh Megawatts per hora

• Contactes: Per estar informat en qualsevol moment de les noves publicacions us podeu inscriure a la nostra “Newsletter” en al nostra web. També hi podeu trobar l’històric de les notes de premsa d’aquest tema: http://www.estadistica.ad.