managing your technologiesexcel·lència operativa millor cost total - preu baix - fiabilitat -...

18
www.leitat.org managing your technologies

Upload: others

Post on 21-Jan-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

managing your technologies

Page 2: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

� Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

� Estratègia tecnològica

� Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

� Ajudes per inversions en tecnologia

� Conclusions

www.leitat.org

Contingut:

managing your technologies

Page 3: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

Tot producte té un cicle de vida...

Abans

Actualment

t

Maduresadel producte

EL PER QUÈ DE TOT PLEGAT

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 4: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

� Innovació de producte

� Innovació de procés

� Innovaciótecnològica

� Innovació de ruptura

� Innovacióincremental

+i

MILLORA CONTÍNUA

MILLORA CONTÍNUA

QUÈ VOLEM OBTENIR?

ADQUISICIÓ DE TECNOLOGIA

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 5: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

TECNOLOGIA COM A REVULSIU

� Model de CIDEM del procés d’innovació

GENERACIÓDE NOUS

CONCEPTES

DESENVOLUPAMENTDE

PRODUCTE

REDEFINICIÓDELS PROCESSOS

PRODUCTIUS

REDEFINICIÓ DELSPROCESSOS DE

COMERCIALITZACIÓ

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I DE LA TECNOLOGIA

M E

R C

A T

M E

R C

A T

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 6: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

ESTRATÈGIA TECNOLOGICA I PIMES

� Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

Drets d’explotacióde patents

Serveis tecnològics

Equipaments tecnològics

� Maquinari

� Programari

Empreses de serveis

Empreses industrials

Empreses de base

tecnològica

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 7: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

INNOVACIÓ: Reptes del procés innovador

ANÁLISI INICIAL

REFLEXIÓ ESTRATÉGICA

PLA DE NEGOCI

PLA ESTRATÉGIC

ESTRATEGIA TECNOLÓGICA SELECCIONADA PREVIAMENT

DEFINICIÓ DEL PRODUCTESELECCIÓ DE RECURSOS

MARKETING-MIXPARTNERS

PLANIFICACIÓ

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 8: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

DIAGNOSI GESTIÓ DE PROJECTES

Sistematització de la Gestió de la Innovació

TANCAMENT I APRENENTATGE

FASE 1 FASE 2 FASE 3

REORIENTACIÓ

REFLEXIÓESTRATEGICA

COM INNOVAR?

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 9: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

Lideratge de Productes

Millor producte

-Millors prestacions-Sorprendre amb

el producte

Excel·lènciaOperativaMillor cost total

- Preu baix- Fiabilitat- Servei sense

problemes

Intimitat ambel client

Millor solució global

- A la seva mesura- Personalització

Font: Treacy & Wiersema

POSICIONAMENT ESTRATÈGIC: VISIÓCLÀSSICA

� Quina empresa domina en els tres eixos? Tenim clar en quina lliga juguem?

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 10: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

POSICIONAMENT ESTRATÈGIC: PARADIGMA INNOVACIÓ

� On està el producte?

� On està el preu?

� On està la qualitat?

ORQUESTADORES DE RED

CONCEPTO-TRANSACCIONES

CREADORES DE RELACIONES

ESPECIALISTAS DE LA CAPACIDAD

CLIENTES-CONFIANZA

COMPETENCIAS-TALENTO

Font: Karaoke Capitalism – John Ridderstrale

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 11: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

� De la idea al projecte

GENERACIÓ DE PROJECTES

INNOVACIÓN PLAN I+D+i LÍNEAS INNOVACIÓN

GENERACIÓNDE LA IDEA

GESTIÓN DEL

PROYECTOSUBVENCIÓ

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 12: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

� Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Áreas de vigilancia

Otros ámbitos

de actuación

Otros ámbitos

de actuación

Tecnología,

I+D

Tecnología,

I+DNormativas y

legislación

Normativas y

legislación

Detección

de oportunidades/

amenazas

Detección

de oportunidades/

amenazas

Participación

en proyectos

Participación

en proyectos

Comercial Comercial

Competidores Competidores

Mercado Mercado

GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 13: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

ANÀLISI INTERN DE TECNOLOGIES I PROCESSOS

CONTROL DE GESTIÓ

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

MKT VENT COMP PROD LOG SRV

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 14: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

ANÀLISI EXTERN

� Mapes tecnològics, benchmarking tecnològic� Patents, equipaments...

C01.- QUÍMICA INORGÁNICAC02.- TRATAMIENTO DEL AGUA, AGUA RESIDUAL, DE ALCANTARILLA O FANGOSC03.- VIDRIO; LANA MINERAL O DE ESCORIAC04.- CEMENTOS; HORMIGÓN; PIEDRA ARTIFICIAL; CERÁMICAS; REFRACTARIOSC05.- FERTILIZANTES; SU FABRICACIÓNC06.- EXPLOSIVOS; CERILLASC07.- QUÍMICA ORGÁNICAC08.- COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGÁNICOS; SU PREPARACIÓN O PRODUCCIÓN QUÍMICA; COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS MACROMOLECULARESC09.- COLORANTES; PINTURAS; PULIMENTOS; RESINAS NATURALES; ADHESIVOS; COMPOSICIONES DIVERSAS; APLICACIONES DIVERSAS DE LOS MATERIALESC10.- INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO, GAS O COQUE; GAS DE SÍSTESIS QUE CONTIENE MONÓXIDO DE CARBONO; COMBUSTIBLES; LUBRICANTES; TURBAC11.- ACEITES, GRASAS, MATERIAS GRASAS O CERAS ANIMALES O VEGETALES; SUS ÁCIDOS GRASOS; DETERGENTES; VELASC12.- BIOQUÍMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHÓLICAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGÍA; ENZIMOLOGÍA; TÉCNICAS DE MTUACIÓN GENÉTICAC13.- INDUSTRIA DEL AZÚCARC14.- PIELES; PIELES SIN CURTIR; CUEROSC21.- METALURGIA DEL HIERROC22.- METALURGIA; ALEACIONES FERROSAS O NO FERROSAS; TRATAMIENTO DE ALEACIONES O METALES NO FERROSOSC23.- REVESTIMIENTO DE MATERIALES METÁLICOS; REVESTIMIENTO DE MATERIALES CON MATERIALES METÁLICOS; TRATAMIENTO QUÍMICO DE LA SUPERFICIE; TRATAMIENTO DE DIFUSIÓN DE MATERIALES METÁLICOS; REVESTIMIENTO POR EVAPORACIÓN EN VACÍO, POR PULVERIZACIÓN CATÓDICA, POR IMPLANTACIÓN DE IONES O POR DEPOSICIÓN QUÍMICA EN FASE DE VAPOR, EN GENERAL; MEDIOS PARA IMPEDIR LA CORROSIÓN DE MATERIALES METÁLICOS, LAS INCRUSTACIONES, EN GENERALC25.- PROCESOS ELECTROLÍTICOS O ELECTROFORÉTICOS; SUS APARATOSC30.- CRECIMIENTO DE CRISTALES

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 15: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

ROADMAP TECNOLÒGIC

� Desenvolupament de producte per tecnologies

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 16: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

AJUDES PER INVERSIÓ EN TECNOLOGIES

� Fons perdut (subvenció)� InnoEmpresa� Noves Oportunitats de Negoci (Canvi estructural)� Reindustrialización� Avanza PYME

� Préstec tou� Alguns dels anteriors� ICO, ICF

� Deduccions fiscals� Aplicació sobre la base Impost de Societats

INNOVACIÓN PLAN I+D+iLÍNEAS

INNOVACIÓN

GENERACIÓNDE LA IDEA

GESTIÓN DEL

PROYECTOSUBVENCIÓ

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 17: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

CONCLUSIONS

� Orientar les inversions a projectes� Planificació� Visió de negoci� Gestió del canvi

� Alinear a estratègia d’empresa

� Utilitzar eines consultoria per:� Anàlisi cost benefici� Anàlisi de mercat� Viabilitat d’implantació

� Buscar l’ajut més idoni per cadascuna de les fases

• Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

• Estratègia tecnològica

• Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

• Ajudes per inversions en tecnologia

• Conclusions

Page 18: managing your technologiesExcel·lència Operativa Millor cost total - Preu baix - Fiabilitat - Servei sense problemes Intimitat amb el client Millor solució global - A la seva mesura

www.leitat.org

Passeig 22 de Juliol, 218 - 08221 Terrassa (Barcelona )Tel. +34 93 788 23 00 - Fax +34 93 789 19 06

[email protected]