les dones d'erc

of 58/58
Les dones d’Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

Post on 27-Sep-2015

34 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Les dones d’Esquerra Republicana de Catalunya(1931-1939)

TRANSCRIPT

 • Les donesdEsquerra Republicana de Catalunya

  (1931-1939)

  Les

  done

  s d

  Esqu

  erra

  Rep

  ublic

  ana

  de C

  atal

  unya

  (1

  931-

  1939

  )

 • Les donesdEsquerra Republicana de Catalunya

  (1931-1939)

 • EDITA

  COORDINACI

  CARME PORTA I ABAD

  COORDINACI RECERCA

  DOLORS IVERN I SALV

  EQUIP DE RECERCA

  VANESSA GONZLEZ GONZLEZ

  ARNAU GONZLEZ I VILALTA

  EVA MARTNEZ I ROIG

  CARMEN PAREDES

  NRIA SANZ I LEN

  COLLABORACI EN LA RECERCA

  MONTSE CLARAMUNT I ESTRAD

  NGEL RAMOS I HERNNDEZ

  ANNA SIM I CASTELL

  JOSEP VALL I SEGURA

  SIGLES DE LES FONTS DILLUSTRACI

  ANC ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA Sant Cugat del Valls

  AHC-AF ARXIU HISTRIC DE LA CIUTAT - ARXIU FOTOGRFIC Barcelona

  CP COLLECCI PARTICULAR

  LH LA HUMANITAT

  DISSENY GRFIC

  VICKI RUBIO & JOSEP VALL

  FOTOMECNICA

  EIX DE SERVEIS

  IMPREMTA

  OFFSET COLOR

  DIPSIT LEGAL

  B-35.215-2000

 • 2 DAGOST DE 1931

  La primera gran mobilitzaci de les dones

  dERC va ser la recollida de mig mili de sig-

  natures a favor de lEstatut en lanomenat

  plebiscit femen

  AHC-AF

  Presentaci

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)1

  Hi ha qui diu que la histria s objectiva,

  una cincia elaborada a partir de la reco-

  llida i lanlisi de documentaci i dinfor-

  maci a partir de les quals podrem narrar

  el ms objectivament i real all que ses-

  devingu. Per les catalanes i catalans

  sabem que aix no sempre ha estat aix, i

  ho sabem molt especialment les dones i

  homes dEsquerra Republicana de

  Catalunya, perqu moltes vegades hem

  estat marginats de la histria.

  Les dones militants dERC en els anys

  de la Generalitat republicana nhan estat

  les grans absents. Per una banda per qu

  la histria va ser durant molts anys dicta-

  da pel rgim franquista, per tamb per-

  qu un cop recuperada la democrcia la

  histria ha oblidat les dones. Darrerament

  alguns estudis feministes han fet que el

  paper de les dones es recupers, deixant

  de ser invisibles i prenent noms i cog-

  noms. Tot i aix les dones dERC han se-

  guit silenciades perqu la histria sha es-

  crit, tamb, en clau espanyola.

  Aquesta petita publicaci que us pre-

  sentem s un primer pas per acabar amb

  aquesta marginaci, i fer un acte de just-

  cia amb totes aquelles dones que van par-

  ticipar de forma activa a ERC i a la socie-

  tat civil, en la construcci duna Catalunya

  oberta i socialment justa, una Catalunya

  que va ser destruda per la fora de les

  armes feixistes.

  Vull agrair la collaboraci de totes les

  persones que han fet possible aquesta

  publicaci, i en especial de la historiadora

  Dolors Ivern.

  Tamb vull agrair a lEnriqueta Gallinat

  el fet dhaver exercit de memria histri-

  ca de totes i haver-nos inspirat la idea.

  Tot lequip que hem treballat perqu

  aquest modest homenatge sigui possible

  volem dedicar pstumament la publicaci

  a dues dones, militants dERC que ens

  han deixat recentment, lngela Marin i

  la Margarida Fort. A elles i a totes les que

  formen part del nostre passat, perqu gr-

  cies a elles podem afrontar el futur.

  CARME PORTA

  SECRETRIA DE LA DONA

 • 22 DOCTUBRE DE 1933

  Dones de les JEREC, en correcta formaci,

  dirigint-se a lEstadi de Montjuc, on lorga-

  nitzaci juvenil dERC celebr un festival

  atltic.

  AHC-AF

  Les dones de la Repblica

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)5

  A aquestes dones que van lluitar pel seu

  Partit i per canviar la societat catalana.

  A mesura que han avanat els meus

  estudis sobre ERC, cada vegada m'ha

  anat interessant ms l'estudi del paper

  que van tenir les dones republicanes en el

  si del Partit i en la societat en general.

  Quan vaig redactar el treball sobre ERC

  durant la Segona Repblica, i en elaborar

  el captol sobre la Secci Femenina, em

  vaig adonar que, en aquest Partit, hi ha-

  vien estat afiliades diverses dones que

  van fer una tasca molt valuosa i que eren

  gaireb anmines tant per a la societat

  com per a la mateixa ERC, aix com enca-

  ra ho sn ara. En aquest sentit, la funcio-

  nalitat d'aquest article es deu, d'una ban-

  da, a la necessitat d'escriure una histria

  on la dona sigui subjecte poltic amb igual-

  tat absoluta de drets amb els homes i/o

  per la necessitat d'escriure aquella hist-

  ria en la qual, per la temtica tractada, la

  dona s el subjecte poltic principal. I de

  l'altra, i en aquest cas en concret, per la

  rellevncia que van tenir aquestes afilia-

  des dins d'ERC i pel paper que hi van ju-

  gar. En aquest moment en qu s'ha plan-

  tejat aquest homenatge s'espera que ser-

  veixi, en certa mesura, per fer una mica

  ms de justcia per donar a conixer la

  tasca que van portar a terme i com a acte

  d'agrament cap a totes i cadascuna d'e-

  lles.

  Aquesta tasca portada a terme per

  aquestes afiliades a ERC es pot definir a

  dos nivells: un primer eminentment prctic

  i un segon ms teric. El treball prctic es

  va concretar en la lluita quotidiana en el si

  del Partit per aconseguir el dret del sufra-

  gi, per anar definint l'organitzaci del Par-

  tit i el lloc que les dones hi havien d'ocu-

  par, aix com l'estructuraci de la Secci

  Femenina, fins arribar a assolir el seu veri-

  table paper a jugar dins de l'organitzaci i

  de la societat. El treball teric es va con-

  cretar en l'elaboraci de diversos articles

  que donaven una base terica a tota

  aquesta conjuntura poltica que anaven vi-

  vint i treballant, que van arribar a formar

  tot un compendi de teoria poltica. No val

  DOLORS IVERN

  HISTORIADORA

 • 6Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  la pena remarcar que aquests dos pro-

  cessos no es poden separar l'un de l'altre

  i que s'interrelacionen mtuament en tot

  moment. I a aquestes dues vessants,

  se'ls afegeix una tercera, que sn els

  diversos textos del Partit en els quals es

  fan aportacions diverses sobre la poltica

  de la dona i que van configurant tamb

  aquesta lnia, tan important, de la poltica

  de l'organitzaci.

  La Constituci republicana, promulga-

  da el 9 de desembre de 1931, estableix el

  sufragi universal a l'Estat espanyol en

  reconixer el dret de sufragi a les dones i

  als majors de 23 anys. Aix, la Segona

  Repblica canvia com a mnim una de

  les facetes del panorama poltic de l'Estat

  reconeixent el dret de sufragi a les dones.

  La promulgaci d'aquesta llei va implicar

  que es portessin a terme diverses modifi-

  cacions en l'estructura i lorganitzaci

  dels partits poltics catalans, en funci

  d'organitzar les dones afiliades per exercir

  el dret al sufragi.

  Aquesta nova estructuraci va suposar

  que es creessin seccions femenines en

  els diversos partits catalans a partir de

  principis de l'any 1932. I aix, es van anar

  configurant progressivament les seccions

  femenines dins d'aquestes organitza-

  cions, les quals esdevingueren el marc

  poltic adient per treballar aquestes reivin-

  dicacions. ERC va anar organitzant la seva

  Secci Femenina durant el 1931 i princi-

  pis de 1932, fins que va quedar estructu-

  rada el 10 d'abril de 1932, data de la

  seva reuni de constituci. Aproximada-

  ment per les mateixes dates van quedar

  organitzades la Secci Femenina de la Lli-

  ga Regionalista i la del Bloc Obrer i Cam-

  perol en aquest ltim partit, amb l'nica

  finalitat de captar dones per a la seva

  organitzaci. Amb la Secci Femenina del

  POUM durant la Guerra Civil entre se-

  tembre de 1936 i maig de 1937, es va

  acomplir una activitat ms mplia durant

  la seva curta per intensa existncia. Fe-

  derica Montseny, que si b va escriure a

  lentorn del problema de l'emancipaci fe-

  menina, va rebutjar la idea de l'especifitat

  de l'opressi de les dones per ra de

  gnere. I va adoptar una posici molt crti-

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)7

  ca respecte a l'organitzaci de dones lli-

  bertries Mujeres Libres, fundada l'abril

  de 1936, la creaci de la qual es deu a la

  constataci creixent de les contradiccions

  existents en el comportament i actituds

  de molts militants anarquistes respecte a

  la igualtat de la dona.

  La Secci Femenina d'ERC va convo-

  car el 4 d'abril de 1932 totes les entitats

  adherides al Partit que tinguessin organit-

  zats els grups femenins a una Assemblea

  per a l'estructuraci d'aquesta Secci i la

  constituci d'una Federaci de Seccions.

  Aquesta tindria lloc el 10 d'abril, a l'estat-

  ge de La Fal, Joventut d'Esquerra Repu-

  blicana de Catalunya, de Barcelona (Ram-

  bla de les Flors, 30, primer). Hi van assis-

  tir delegacions dels grups femenins de tot

  Catalunya, i va presidir-la Candelria Ser-

  radeu, de Sabadell.

  Aix, un cop constituda la Secci Fe-

  menina d'ERC el juny de 1932 i reconegut

  per fi el dret de sufragi femen en la Cons-

  tituci republicana, el Partit constata que

  la dona entra de ple en el camp de la pol-

  tica i que, per les lluites que aquesta im-

  plicava, necessitaria un temps de prepara-

  ci i capacitaci, fet que reclamava la ne-

  cessitat d'una organitzaci. El Partit pen-

  sava que, a la prctica, en aquests mo-

  ments eren poques les dones que s'ins-

  crivien i actuaven com a scies de les enti-

  tats: es limitaven a formar seccions o

  grups en les entitats, designaven les se-

  ves juntes directives, establien una cotit-

  zaci especial per a les despeses prpies

  i procedien amb plena autonomia. Per

  aquesta ra, ERC pensava que calia es-

  tructurar i reglamentar la constituci,

  existncia i relacions entre aquestes sec-

  cions, tot dotant-les d'autonomia, per

  dintre de la disciplina del Partit. I aix va

  establir les normes de La reglamentaci

  de les Seccions Femenines d'Esquerra

  Republicana de Catalunya. Aix com tamb

  l'exemplar de La Humanitat del 8 d'abril

  va aparixer amb un article editorial sobre

  L'organitzaci femenina de l'Esquerra, i

  en el mateix sentit es pronunciava La Hu-

  manitat del 7 d'abril a Poltica femenina.

  Primera assemblea femenina de

  l'Esquerra Republicana de Catalunya.

 • 8Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  Desprs de la constituci de la Secci

  Femenina d'ERC, aquestes afiliades van

  decidir crear el Front nic Femen Esquer-

  rista a principis de maig de 1932,

  l'objectiu del qual havia d'sser fer front a

  la poderosa fora que representaven les

  organitzacions de dones contrries a la

  Repblica i a tots els seus principis i ide-

  als. Aix, cal pensar que amb aquesta or-

  ganitzaci es va neutralitzar tota l'acci

  poltica que van portar a terme les dones

  de la Lliga Regionalista durant la campan-

  ya a les eleccions al Parlament de Catalu-

  nya, de 20 de novembre de 1932, i que va

  provocar que els partits dretans i la matei-

  xa Lliga ataquessin el president de la Ge-

  neralitat i les altres institucions autonmi-

  ques catalanes per les raons que van ad-

  duir en ajornar, per una sola vegada, el su-

  fragi femen. Aquests fets van provocar

  fortes tensions entre els diversos partits

  que defensaven una o altra alternativa.

  Aix, diverses afiliades a ERC van signar

  les Bases per la constituci del Front

  nic Femen Esquerrista. El Comit Exe-

  cutiu Central d'ERC va publicar una nota,

  el 25 de maig, en la qual es pronunciava

  sobre la constituci d'aquest Front: Una

  nota del Comit Executiu Central d'ERC

  sobre el Front nic Femen Esquerrista.

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)9

  1. LES AFILIADES A ERC, LA REIVINDICACI DEL SUFRAGI

  FEMEN I LA POLTICA DE LA DONA

  Com ja s'ha assenyalat, i parallelament

  tamb a aquesta poltica femenina activa,

  les afiliades d'ERC van anar definint suc-

  cessivament en els seus escrits tot un

  corpus teoricopoltic homogeni que es cor-

  respon a la conjuntura poltica d'aquest

  moment. Durant aquesta etapa de l'any

  1931, i en aquesta vessant ms terica,

  les afiliades a ERC es plantejaven fona-

  mentalment la reivindicaci del dret de

  sufragi, d'una banda, i la necessitat de la

  intervenci de la dona en poltica, de l'al-

  tra.

  D'aquesta manera, en convocar-se les

  eleccions per a Corts Constituents el 28

  de juny de 1931, L'Opini va publicar una

  crida, Diuen les dones, signada per Les

  dones catalanes en la qual es recollien

  les consignes donades per ERC en aques-

  tes eleccions, per exigia que s'acompls

  la voluntat de les dones catalanes, la qual

  en aquest moment era aconseguir el reco-

  neixement del dret al sufragi:

  [] Solament l'Esquerra Catalana

  ha remembrat que prestarien protecci

  acurada a les mares i als infants! No s

  aix: No s protecci el que nosaltres de-

  manem: volem que es reconeguin tots els

  nostres drets, iguals als de l'home. Ara

  que es tracta d'estructurar un poble, que

  no sembli que noms hi ha homes sobre

  la terra.

  Electors d'avui! Voteu qui us plagui;

  per digueu als vostres amics que la

  dona catalana no reposar fins haver

  aconseguit la reivindicaci deguda; i que

  no admet que es faci fonedissa la parau-

  la de la trilogia republicana! Les dones

  ca-talanes.

  I en la data del plebiscit de l'Estatut de

  Catalunya, de 2 d'agost de 1932 mo-

  ment en qu la dona encara no podia exer-

  cir el dret a vot o perqu no estava elabo-

  rat el cens electoral femen, les dones

  catalanes es van poder pronunciar al vol-

  tant del tema de l'Estatut mitjanant la

  recollida de signatures que van promoure

  elles mateixes.

  FRANCESC MACI VISITA, EL

  JULIOL DE 1932 EL CENTRE

  FEMEN DE LATENEU

  NACIONALISTA DE BARCELONA,

  SITUAT AL CARRER DE SANT

  PERE MS BAIX

  ANC/FONS FRANCESC MACI

 • 10Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  Maria Teresa Gibert, en l'article La

  dona catalana i l'Estatut exposava la

  necessitat que sentia la dona d'emetre el

  seu vot al mateix temps que feia un prec

  per poder atorgar el vot a la dona en

  aquest cas especial encara que no esti-

  gus confeccionat el cens femen:

  [] perqu nosaltres sentim com

  vosaltres, homes, la necessitat d'aportar

  una voluntat lliure, [], per plena de

  veritat en la Constituci del nostre poble.

  [] Jo ho demano, [] ; jo ho dema-

  no al Govern de Catalunya i al seu digns-

  sim President, amb tot el respecte; jo ho

  demano a tot el poble que se'n vulgui fer

  ress [] No podria atorgar-se el vot a la

  dona en aquest cas excepcional i per ni-

  ca vegada, per ajudar a donar la nostra

  voluntat en aquest plet a Catalunya.

  I en el mateix sentit, Maria Teresa Gi-

  bert en el seu article El vot de la dona,

  argumentava que l'objectiu poltic imme-

  diat era que tots els homes de Catalunya

  votessin l'Estatut i que totes les dones ca-

  talanes havien de donar la seva signatura

  a aquest Estatut:

  [] No podem voler altra cosa que el

  que la nostra ptria [], voti l'Estatut

  que assumeix les mximes aspiracions i

  regula per l'avenir la nostra Histria inte-

  rrompuda dos segles.

  [] Actualment, l'nic que ha de

  preocupar-nos s que tots els homes de

  Catalunya, votin l'Estatut, perqu ha to-

  cat l'hora per Catalunya.

  [] Ja ho veieu, dones de Catalunya:

  Maci, el nostre president, ens demana

  el vot dels nostres homes i la vostra sig-

  natura.

  [] El dia 2, [] nosaltres t'espera-

  rem a les ciutats, a les tinences d'alcal-

  dia de districtes, als pobles i a les viles,

  els Ajuntaments tindran cura de les vos-

  tres signatures, i all podreu dir, tamb,

  quina s la vostra voluntat, si signar en

  pro de l'Estatut o contra l'Estatut.

  Isolina Viladot, en l'article L'Estatut i

  la dona, donava un pas ms enll ja que

  tenia l'esperana que la dona podria eme-

  tre el seu vot en el plebiscit de l'Estatut.

  Pregava que la recollida espontnia de

  signatures femenines pro Estatut tingus

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)11

  carcter oficial, i demanava que fos feta

  pel Govern de la Generalitat, ja que el

  cens electoral femen no estava elaborat.

  En definitiva, que aquesta votaci femeni-

  na tingus carcter oficial, amb uns requi-

  sits formals:

  Nosaltres, doncs, demanem al vene-

  rable president de la Generalitat de Cata-

  lunya, [] que si ell creu convenient l'a-

  portaci de la voluntat femenina a l'Esta-

  tut, vulgui decretar que ja que el cens

  electoral femen no est format, les do-

  nes que estiguin d'acord amb l'Estatut

  puguin estampar la seva signatura (amb

  anotaci del domicili, i el nmero de la

  cdula o b alguna referncia d'un docu-

  ment acreditatiu de la seva personalitat),

  a uns plecs destinats a aquest fi i que

  serien exposats, durant uns dies, a uns

  llocs determinats de cada poblaci, i els

  quals serien tramesos a la Generalitat

  junt amb les actes del plebiscit.

  En aquests moments ERC es planteja-

  va tamb, en segon terme, la necessitat

  d'intervenci de la dona en poltica, i com

  havia d'sser aquesta i quines caracters-

  tiques havia de tenir aquesta intervenci

  en poltica. D'aquesta manera, les seves

  afiliades van publicar textos diversos en

  els quals definien com s'havia de desen-

  volupar aquesta tasca.

  Maria Teresa Gibert plantejava aques-

  tes tesis en el seu article Poltica feme-

  nina, i sostenia que hi havia un camp de

  la poltica que corresponia fonamental-

  ment a la dona, i enumerava les tasques

  d'aquesta poltica femenina: Ara b, jo

  els demano que l'analitzin i sn pocs els

  qui li saben donar el valor que t. [] I

  total no us diuen que feminisme vol dir la

  poltica que correspon nicament i exclu-

  sivament a la dona, perqu els homes te-

  nen ja altres assumptes que tant sols

  corresponen a ells.

  I de la mateixa manera, Maria Teresa

  Gibert en el seu article Tribuna femenina.

  La nostra posici s a l'Esquerra va plan-

  tejar qu era el feminisme, i el fet que

  totes les dones havien d'sser feministes

  juntament amb l'esquerrisme que aix

  comportava d'acord amb el programa so-

  cial i poltic del Partit:

 • 12Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  Totes les dones hem de sentir-nos fe-

  ministes amb tot l'esquerrisme que des-

  prn aquest mot; que esquerrisme vol dir

  compenetraci clara dels conceptes,

  exempta de prejudicis i confusionismes

  lamentables.

  [] i el nostre sentiment humans-

  sim d'equitat i de justcia no t altra ca-

  buda que dins dels rengles de l'Esquerra

  Republicana.

  Merc Loperena, en el seu article Les

  dones i la Revoluci, assenyalava que el

  treball que estaven portant a terme les

  dones catalanes era una veritable revolu-

  ci, encara que no s'hagus aconseguit el

  dret al sufragi. I reafirmava la necessitat

  de continuar aquesta revoluci; la dona

  havia d'arribar a ser lliure en tots els

  mbits de la seva persona:

  No crec que sigui negat per ning, el

  treball, l'esfor que d'uns quants anys

  en venim realitzant les dones catala-

  nes.

  s una vertadera revoluci, per una

  revoluci tot just comenada, externa.

  []. La dona catalana, encara no gau-

  deix del dret de sufragi [].

  [] Per aix les dones necessitem

  encara continuar la nostra revoluci.

  [] Si hem de rebellar-nos, trencar

  amb el passat, [] no oblidem que no

  farem mai rs mentre no siguem lliures, i

  per aix necessitem saber-ho sser [].

  [], per tal de portar a cap la nostra

  obra, la nostra revoluci, [], condici

  indispensable perqu sigui acceptada da-

  vant del mn la nostra rebelli.

  En aprovar-se la Constituci republica-

  na, les afiliades d'ERC van publicar Una

  crida a les dones catalanes en la qual re-

  afirmaven que la Repblica havia recone-

  gut el dret al sufragi femen i que aix im-

  plicava que la dona tenia l'obligaci d's-

  ser la defensora d'aquest rgim i que

  s'havia d'ofrenar al president de la Gene-

  ralitat tota la confiana i ajut:

  Avui que ja s un fet el reconeixe-

  ment oficial dels nostres drets ciutadans,

  [] s quan hem de palesar el nostre

  agrament a la Repblica, []. Les dones

  de l'Esquerra Republicana de Catalunya

  esperem molt de vosaltres, dones catala-

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)13

  nes, []. Prova d'aix les signatures

  dels presos i el plebiscit del nostre Esta-

  tut sn, doncs, ja una realitat.

  Durant el 1931 i principis de 1932, la

  temtica principal dels escrits de les afi-

  liades d'ERC va ser la lluita pel reconeixe-

  ment del dret al sufragi femen, ssent

  aquest l'objectiu central, encara que les

  formes concretes amb qu s'anaven defi-

  nint podien ser molt variades. I, quant a la

  intervenci de la dona a la poltica, aques-

  tes afiliades a ERC definien un camp propi

  de la poltica que corresponia noms a la

  dona, al mateix temps que aquest femi-

  nisme no es podia deslligar de l'esquer-

  risme en una opci poltica com la d'ERC;

  i que el procs que estaven realitzant les

  dones era una veritable revoluci la qual

  havia de seguir endavant fins arribar a

  aconseguir l'alliberament total de les do-

  nes. L'aprovaci de la Constituci republi-

  cana i el reconeixement que aquesta ator-

  gava al dret al sufragi femen, convert a la

  dona en una defensora a ultrana de la

  Repblica com a rgim poltic aix com

  tamb del president de la Generalitat com

  a figura institucional principal de Catalu-

  nya.

 • 14Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  2. QUINA S L'ARGUMENTACIPOLTICA DE LES AFILIADES

  A ERC?

  Desprs de l'organitzaci de la Secci

  Femenina del Partit l'abril de 1932,

  aquestes afiliades es plantegen com ha

  dorganitzar-se el Partit, quin tipus de par-

  tit volen, i com ha d'sser l'organitzaci

  de les dones; b en seccions femenines

  seccions autonmes al marge dels

  seus companys homes, o si potser

  s'havia de pensar en un altre tipus d'es-

  tructura i dorganitzaci del Partit en la

  qual les dones gaudissin de les mateixes

  condicions d'igualtat amb els homes. Van

  plantejar tamb molts altres temes rela-

  cionats amb la poltica i el paper que hi

  havia de jugar la dona. Tota aquesta tem-

  tica es va plantejar fonamentalment a la

  Pgina de la dona que va aparixer a La

  Humanitat a partir del gener de 1933.

  Aix, Maria Teresa Gibert, en l'article

  Qu volem fer?, justificava els objectius

  per aconseguir en aquesta poltica feme-

  nina, tot assenyalant que aquelles reivin-

  dicacions femenines no seran fcilment

  conquerides, per no cal defallir ni deses-

  perar-se.

  Tampoc tenim d'espantar-nos. []

  No hem d'oblidar que el nostre inters es-

  t en guanyar aquesta batalla sorda. []

  Per aix cal mobilitzar-nos discreta-

  ment.

  I, d'aquesta manera, va anar enume-

  rant aquelles tasques prpies de la polti-

  ca femenina.

  I Maria Teresa Gibert tamb, en el seu

  article La dona militant poltic, planteja-

  va el tema de la dona com a afiliada a un

  partit poltic, collaborant activament en

  les tasques de difusi i expansi i acci

  poltica amb acatament de la disciplina:

  [] la dona que senti vocaci polti-

  ca, [] ha de propugnar en tots els mo-

  ments i en totes les ocasions, pel seu

  partit i per les coses que li afectin, per-

  qu aquesta vocaci s tan noble en l'ho-

  me com en la dona quan esdevenen mili-

  tants [] I aquesta s la primera i gran

  tasca que hem de fer les dones d'Esquer-

  ra Republicana de Catalunya: incitar i

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)15

  fomentar l'esperit de les nostres mili-

  tants en tot el que enforteixi les dues es-

  sencials condicions: disciplina i convic-

  ci.

  [] Si ara que comencem no fem de

  la dona una militant perfecta i no hi

  veiem en ells polticament, el nostre

  igual, ser un error que el dia de dem po-

  driem penedir-nos, i francament, seria

  una llstima perqu la culpa noms seria

  nostra.

  Maria Teresa Gibert, a Indisciplines,

  no!!!, es pronunciava contra la formaci

  de seccions femenines tant a l'interior

  d'ERC com en qualsevol partit poltic en

  general. Afirmava que les seccions feme-

  nines no eren positives perqu creaven la

  separaci entre els dos sexes i, per tant,

  eren inadmissibles. Veia ms adequat que

  a dins de cada entitat es treballs d'acord

  amb la ideologia del Partit amb la finalitat

  de desvetllar aquelles figures femenines

  que havien restat invisibles fins al mo-

  ment.

  I aleshores, algunes dones portarien

  la seva veu com a representant en una

  reuni comarcal o com a delegada en un

  Congrs:

  Ni "Seccions Femenines" ni organis-

  mes femenins a base de compenetraci

  d'idearis que hagin d'actuar al marge de

  l'altre sexe. Les qui repudin la "barrera"

  de la "Secci Femenina", no poden me-

  nys que repudiar a l'ensems aquest Orga-

  nisme antidemocrtic que hauria d'elegir-

  se forosament en una votaci de segon

  grau.

  Militants, i rs ms que militants! Al-

  trament hom hauria de considerar aques-

  ta pretensi com una indisciplina, i la in-

  disciplina t sancions.

  Rosa M. Arquimbau, a Seccions Fe-

  menines?, es plantejava el paper de les

  seccions femenines dins els partits pol-

  tics, tot argumentant que havien esdevin-

  gut una necessitat, per remarcant tamb

  els problemes que aquestes seccions su-

  posaven ja que la militncia correcta seria

  l'estar en el si dels partits en un pla d'i-

  gualtat amb els companys homes:

  Per Seccions femenines? Malgrat

  totes les nostres propagandes, les nos-

 • 16Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  tres actuacions, les nostres recomana-

  cions perqu es constitueixin, no som

  massa del parer de fer separacions de

  sexe [].

  L'ideal [no] seria formar-nos en sec-

  cions femenines, sin formar-nos en sec-

  cions mixtes amb ells. Anar amb ells. Pe-

  r en aquest cas caldria que la llur consi-

  deraci fos sincera i ens volguessin reco-

  nixer intelligncia sense massa temors

  [].

  [] i jo crec que les dones totes, de

  tots sectors socials, de totes les edats,

  totes les que hem entrat en bloc per pri-

  mera vegada a fer s d'un sufragi que ens

  era negat, d'un dret que ens era privat

  d'exercir, tenim l'obligaci de veure

  quins sn els nostres deures, de fer-nos

  crrec de les realitats, de voler sser ciu-

  tadanes conscients.

  I a partir d'aqu continuen aquesta ar-

  gumentaci en molts d'altres articles,

  com per exemple en El vot femen, de

  Maria Teresa Gibert, el qual expressava la

  necessitat que les dones emetessin el

  seu vot en les eleccions municipals del ge-

  ner de 1934, fos quin fos el document d'i-

  dentitat femen que es requers i malgrat

  els problemes que hi havia interposat un

  representant de la USC al Parlament de

  Catalunya; i tamb Maria Teresa Gibert a

  L'obra a consolidar, en el qual afirmava

  la necessitat d'acabar de consolidar l'or-

  ganitzaci de les dones d'esquerra a

  Catalunya perqu lluitessin juntament

  amb els homes; i, a ms a ms, de Maria

  Teresa Gibert tamb, Els perills de la do-

  na en la poltica, Una obra social a rea-

  litzar, La realitat femenina, i els textos

  de moltes altres afiliades que van comple-

  tant tot aquest corpus teric que s'ha

  comenat i que deixa oberta una nova l-

  nia d'investigaci.

  Durant aquest perode, les afiliades a

  ERC es plantegen quins han d'sser els

  objectius per aconseguir per a la poltica

  femenina. Pensen tamb en la dona com

  a afiliada a un partit poltic i collaborant

  activament en totes les seves tasques. Es

  pronuncien sobre el fet que les seccions

  femenines dins dels partits poltics havien

  esdevingut una necessitat. Per, tot se-

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)17

  guit, es pronuncien en contra de la forma-

  ci d'aquestes mateixes seccions femeni-

  nes, perqu consagren una diferenciaci

  entre els dos gneres, quan el que calia

  era que treballessin amb absoluta igualtat

  amb els seus companys homes de partit.

  Aix, successivament, van ampliant la

  seva temtica objecte d'estudi.

  3. EL PROCS ELECTORAL AMBSUFRAGI UNIVERSAL

  I LES AFILIADES A ERC

  En convocar-se les eleccions legislatives

  del 19 de novembre de 1933, sorgeix el

  primer enfrontament electoral a l'Estat

  espanyol en qu la dona podia exercir per

  primera vegada el dret de vot. Tot seguit,

  ho va poder fer novament a les eleccions

  municipals del 14 de gener de 1934. En

  aquests enfrontaments electorals es va

  crear un estat d'opini dins d'ERC degut a

  l'interrogant que plantejava el pronuncia-

  ment cap a la dreta o cap a l'esquerra del

  vot femen. Les opinions dins del Partit

  van sser encara molt diverses i contra-

  posades i van aparixer diversos articles

  a La Humanitat reflectint distints punts de

  vista.

  Per a les eleccions legislatives de 19

  de novembre de 1933 en les quals la do-

  na ja tenia el dret a vot, el dia 13 de no-

  vembre, la Secci Femenina d'ERC va ce-

  lebrar un mting electoral al Coliseu Pom-

  peia. La Humanitat del 15 d'octubre va

  FRANCESC MACI INAUGURANT

  LA SECCI FEMENINA DEL

  CENTRE DESQUERRA

  REPUBLICANA DEL DISTRICTE

  IV, SITUAT AL CARRER

  PROVENA DE BARCELONA.

  ANC/FONS FRANCESC MACI

 • 18Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  aparixer amb un article editorial, Contra

  la sagristia, en el qual comentava aquest

  acte afirmant que la dona catalana la

  dona menestrala i obrera havia de sortir

  a aturar la incidncia retardatria de les

  dones conservadores, en plena activitat

  en aquesta poca:

  Cal que aquell acte magnfic sigui el

  primer d'una llarga srie. Cal que la dona

  catalana, la de les llars modestes, la de

  les oficines, la dels tallers, la que ha de

  tenir cura dels seus fills i de les necessi-

  tats apremiants de cada dia, surti a atu-

  rar l'allau retardatria de les dames de

  sagristia i de fanatisme [].

  [] Endavant dones modestes del

  treball i de la llar! [] Amb l'alegria d'ac-

  tuar per la dignitat de tots els vostres,

  trobareu l'energia de l'esfor i el premi

  del sacrifici.

  El 14 de gener es van celebrar elec-

  cions municipals a tot Catalunya. Les elec-

  cions legislatives anteriors del 19 de no-

  vembre de 1933 van suposar un avana-

  ment de posicions dels partits de la dreta

  degut, entre d'altres causes, al fet que els

  partits republicans d'esquerres es van

  presentar separats a les eleccions. Aix,

  en aquestes eleccions municipals es van

  formar en totes les poblacions catalanes

  candidatures de coalici republicanosocia-

  lista per arribar a aconseguir unes millors

  posicions daquests partits. En aquest

  context, les dones catalanes dels partits

  ERC, Radical Federal Democrtic, Acci

  Republicana, USC i Republic Radical

  Socialista Catal van adrear un manifest

  a l'opini pblica, Un manifest a les do-

  nes catalanes, aparegut el 13 de gener, i

  en el qual es demanava a totes les ciuta-

  danes catalanes que es pronunciessin a

  favor de l'opci republicana i en contra de

  les opcions monrquiques i de dretes. A

  les diverses entitats d'ERC es van confec-

  cionar llistes de dones per a cada entitat

  que havien tingut una tasca important en

  aquesta lluita electoral del 1934.

  Desprs dels esdeveniments del 6

  d'octubre del 1934, Catalunya va entrar

  en una etapa d'interinitat caracteritzada

  per una important repressi poltica, per

  decretar-se l'estat de guerra arreu de

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)19

  l'Estat espanyol i per la suspensi de

  l'Estatut d'Autonomia. En aquest context

  poltic, les dones catalanes encapalades

  per ERC van adrear un document al Cap

  de l'Estat, A favor de l'Autonomia. Un im-

  portant document de les dones catala-

  nes, demanant el restabliment de l'Es-

  tatut d'Autonomia com a pas indispensa-

  ble per al restabliment de la normalitat po-

  ltica a Catalunya.

  En convocar-se les eleccions legislati-

  ves del 16 de febrer de 1936, ja no es va

  plantejar quin seria el sentit del vot de la

  dona, i aquesta va sser tractada per ERC

  com un elector ms, mentre que els publi-

  cistes del Partit van fer diverses crides a

  les dones en el sentit de recordar les con-

  signes generals llanades en aquesta

  campanya electoral. En aquest sentit, Ma-

  ria Pi de Folch, en el seu article A les do-

  nes, afirmava:

  Dintre de pocs dies serem cridades a

  escollir. Mentrestant, tenim el deure de

  formar-vos una opini []

  [] El que has de dir, dona, dintre de

  poc que sers cridada a opinar s senzi-

  llament, si ests o no ests conforme

  amb aquesta civilitzaci que gaudim. []

  Perqu ets dona, perqu ets mare, per-

  qu ets treballadora, perqu ets creadora

  de cultura, no pots estar conforme amb

  l'organitzaci de les guerres ni amb un

  ordre que engendra misria, ni amb el

  mercantilisme de la cultura.

  El vostre vot per a les esquerres,

  dones, s expressi de la vostra discon-

  formitat amb la guerra, amb la misria i la

  ignorncia.

  Va sser com a conseqncia de l'a-

  llau de conquestes democrtiques que va

  portar la Segona Repblica el fet que es

  reconegus el sufragi femen a l'Estat es-

  panyol, i no pas com a conseqncia de

  les reivindicacions sufragistes. I aquest

  reconeixement del sufragi femen va pro-

  vocar que les dones anessin aconseguint

  lentament un tracte cada vegada ms

  igualitari respecte als seus companys en

  el si dels partits poltics.

  Amb la Secci Femenina d'ERC ens

  trobem amb una organitzaci de dones

  que actuaven de manera clara en el camp

 • 20Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  de la poltica, i que anaven definint pro-

  gressivament la seva actuaci en aquest

  terreny en funci de la conjuntura general

  del pas. Les seves actuacions anaven

  des d'organitzar una recollida de joguines

  per a la Diada de Reis fins a sser impor-

  tants propagandistes del Partit i de la

  causa feminista organitzant confern-

  cies i mtings o escrivint articles, pas-

  sant per l'organitzaci d'estructures

  suprapartidistes com el Front nic Femen

  Esquerrista o la Uni de Dones de Catalu-

  nya durant la Guerra Civil. Val la pena, pe-

  r, remarcar tamb que les afiliades de la

  Secci Femenina d'ERC no van centrar

  mai la seva activitat poltica en tasques de

  beneficncia a difondre els aprenentatges

  propis de la llar, de formaci maternal,

  etc. tal com era el centre de l'activitat de

  la Secci Femenina de la Lliga Regionalis-

  ta.

  La Secci Femenina d'ERC s'estructu-

  ra com una secci autnoma dins del Par-

  tit, de la mateixa manera com l'organitza-

  ci de les Joventuts o de la Secci Univer-

  sitria; si b s veritat que aquesta era

  una secci amb carcter subordinat res-

  pecte a les estructures del Partit, amb

  dependncia respecte a les directrius pol-

  tiques centrals i amb una important mar-

  ginaci dels assumptes poltics ms signi-

  ficatius.

  s veritat tamb que les afiliades de la

  Secci Femenina d'ERC es plantejaven de

  cara al futur i de manera clara una inter-

  venci a la vida poltica en igualtat de

  drets amb els seus companys de Partit.

  Aix es plantejaven les seccions femeni-

  nes dins els partits poltics: un primer pas

  per arribar ms tard a la integraci dins de

  les entitats del Partit d'afiliats i afiliades,

  gaudint d'igualtat absoluta de drets dels

  dos sexes.

  I s'ha d'assenyalar tamb que els afi-

  liats i dirigents d'ERC eren importants pro-

  pagandistes poltics: feien parlaments en

  mtings, donaven conferncies sobre te-

  mes diversos, etc. Per la seva tasca es-

  crita com a propagandistes va sser molt

  limitada. En canvi, les afiliades a la Secci

  Femenina d'ERC, donada la seva situaci

  subordinada respecte a les estructures

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)21

  centrals del Partit, no van tenir un accs

  tan important a la propaganda poltica oral

  com els seus companys de Partit. Malgrat

  tot, la seva influncia ponderada dins el

  conjunt de tota la propaganda poltica es-

  crita d'ERC va sser major que la dels

  seus companys homes.

  L'aixecament militar del 18 i 19 de

  juliol de 1936 va sser el primer pas per-

  qu desprs, amb el triomf de les tropes

  franquistes el febrer de 1939, es tren-

  qus aquest procs democrtic que havia

  portat la Segona Repblica. La democr-

  cia, l'autonomia poltica i moltes altres

  realitats i illusions poltiques que els ciu-

  tadans i ciutadanes havien dipositat en el

  rgim republic van desaparixer per un

  perode ben llarg, una de les quals va ser

  la intervenci generalitzada de les dones

  a la vida poltica per la qual havien lluitat

  tant aquestes afiliades a ERC.

  I cal assenyalar tamb que les con-

  questes poltiques, com ms quotidianes

  sn, ms costa daconseguir novament

  una vegada s'han perdut. Aix, durant els

  anys de franquisme, gaireb tothom va

  desitjar reivindicar la democrcia i l'auto-

  nomia poltica reivindicacions fonamen-

  tals en aquesta poca i encara va cos-

  tar molt ms temps arribar a reivindicar

  objectius socialment menys prioritaris

  com l'actuaci de la dona a la poltica,

  dels joves, etc.

  Aquest aixecament militar va suposar

  el comenament de la Guerra Civil, la qual

  va suposar una gran desorganitzaci de

  tot el Partit, perqu els seus dirigents

  tenien com a objectiu prioritari salvaguar-

  dar el Govern de la Generalitat i totes les

  institucions autnomiques en general.

  Aix va repercutir de manera important en

  l'estructura i lorganitzaci d'ERC, de ma-

  nera que es va produir una desorganitza-

  ci de les entitats i seccions del Partit,

  aix com tamb un oblit de la tasca de

  propaganda poltica partidista en els pri-

  mers mesos de la guerra.

  Durant la Guerra Civil, les afiliades

  d'ERC es van organitzar en la instituci

  d'Ajut Catal d'ERC i van participar tamb

  en tots els organismes unitaris femenins i

  feministes Aliana Nacional de la Dona

  MARIA DOLORS BARGALL EN

  EL MTING DEL SOCORS ROIG

  INTERNACIONAL CELEBRAT AL

  TEATRE OLIMPIA DE

  BARCELONA, EL 20 DE

  SETEMBRE DE 1936

  AHC-AF

 • 22Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  Jove i Uni de Dones de Catalunya. Aix

  vol dir que com que la Guerra Civil era una

  situaci poltica d'excepci, aquestes afi-

  liades al Partit reconverteixen la seva or-

  ganitzaci per posar-la d'acord amb

  aquesta nova situaci poltica, com ja es

  veur ms endavant.

  4. L'ALIANA NACIONAL DE LA DONA JOVE

  L'Aliana Nacional de la Dona Jove va

  sser l'entitat nascuda per a la lluita con-

  tra el feixisme, a l'abril de 1937, mit-

  janant la proclamaci d'un manifest que

  deia: Dones joves de Catalunya! Dones

  que sentiu bategar dintre vostre el desig

  vehement d'aportar una efica collabo-

  raci per al triomf dels nostres ideals.

  [] Avui que s l'hora de la joventut, que

  aquesta joventut s la que porta l'em-

  penta i la iniciativa dels moments

  actuals, hem cregut un deure inelludible

  que tamb la joventut femenina fes front

  unint els seus esforos i les iniciatives

  allades en un esfor collectiu que fes

  efica la nostra tasca; i posar de relleu

  que en aquestes hores no restem inacti-

  ves, ans el contrari, unides totes apor-

  tem el mxim esfor per ajudar als nos-

  tres homes a guanyar la guerra. Es amb

  aquesta finalitat que unes dones joves

  hem cregut arribat el moment d'aplegar-

  nos totes poltics ni sindicals, creant

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)23

  l'Aliana Nacional de la Dona Jove [].

  La presidenta d'aquesta entitat va

  sser Montserrat Martnez, d'ERC, i hi par-

  ticiparen diverses afiliades a ERC.

  Van participar en la seva constituci

  les organitzacions segents: ERC, JSU de

  Catalunya, Joventut La Fal, Joventut Pa-

  lestra, organitzacions sindicals, Club Fe-

  men d'Esports, GEM, Joventuts d'Izquier-

  da Republicana, Joventuts del Partit Fede-

  ral Ibric, FETE, BEN, FNEC i Ajut Infantil

  de Reraguarda. Montserrat Martnez afir-

  mava que el mes d'abril comptava ja amb

  l'adhesi de tots els partits poltics, orga-

  nitzacions sindicals i d'altres entitats de

  carcter patritic. Assenyalava que la fina-

  litat d'aquesta Aliana era omplir un buit a

  Catalunya: aplegar totes les dones de

  totes les tendncies per fer una tasca con-

  junta, per ajudar els combatents antifei-

  xistes i contribuir al triomf dels ideals anti-

  feixistes, a guanyar la guerra i consolidar

  la pau futura.

  El diumenge 25 d'abril va tenir lloc al

  Teatre Nou de Barcelona el mting inaugu-

  ral de l'Aliana Nacional de la Dona Jove.

  Montserrat Martnez, la seva presidenta, i

  en nom d'ERC, va obrir l'acte. Van interve-

  nir-hi Concepci Planes, per les Joventuts

  La Fal; Matilde Muoz, pel Sindicat

  Domstic UGT; Margarida Abril, per les

  obreres txtils; Teresa Pmies, per la JSU,

  i una companya d'Estat Catal.

  L'Aliana Nacional de la Dona Jove va

  celebrar la seva primera conferncia

  nacional el 30 i 31 de juliol de 1937, en

  qu es van aprovar les conclusions que

  van servir de programa daquesta organit-

  zaci al llarg de la guerra.

 • 24Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  5. LA UNI DE DONES DE CATALUNYA

  La Uni de Dones de Catalunya, l'organit-

  zaci femenina antifeixista a Catalunya, va

  sser creada arran del Primer Congrs Na-

  cional de la Dona celebrat el 6, 7 i 8 de

  novembre de 1937. La Uni de Dones de

  Catalunya va sser una organitzaci paral-

  lela a la Agrupacin de Mujeres Antifas-

  cistas de la resta de l'Estat.

  La convocatria d'aquest Congrs es

  va fer mitjanant una carta oberta a les

  dones de Catalunya publicada a la prem-

  sa, en qu es demanava la seva partici-

  paci. Aquesta convocatria estava signa-

  da per afiliades a ERC, PSUC, UGT, CNT,

  Partit Sindicalista, ACR, Estat Catal i

  Partit Federal Ibric.

  Aquesta carta preveia que es realitza-

  ria la iniciativa de formaci d'una organit-

  zaci unitaria antifeixista en aquest Con-

  grs: Ens hem aplegat per a treballar a

  favor de la fusi de totes, per a proposar-

  vos (una a una si cal), que pel damunt de

  tot, propugneu la unificaci de totes les

  agrupacions femenines. El nostre movi-

  ment tindr la fora d'un conjunt d'es-

  foros ads dispersos, ara fusionats en

  un de sol, dins del qual hi haur lloc per

  a totes les que desitgin lleialment ajudar-

  nos a guanyar la guerra, [], i que es

  tractaria dels problemes de la guerra, de

  la unitat antifeixista i de la revoluci i de

  l'emancipaci de la dona, aix com tamb

  es preveia que s'acordaria un programa

  d'acci de cara a la lluita antifeixista.

  Aquesta carta demanava l'adhesi de

  les dones catalanes a aquest Congrs a

  partir duns objectius comuns.

  El Comit Organitzador del Congrs

  estava format per afiliades de les organit-

  zacions segents: ACR, ERC, PSUC, UGT,

  Estat Catal, Partit Federal Ibric, Partit

  Sindicalista, Uni de Rabassaires, Ajut In-

  fantil a la Reraguarda, Comit Nacional de

  lAMA, Socors Roig de Catalunya (Secci

  del SRI), Dona a la Reraguarda i Aliana

  Nacional de la Dona Jove.

  La presidncia efectiva estava forma-

  da per Maria Dolors Bargall, Paulina La-

  fuente, una delegada responsable del

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)25

  front d'Arag, Teresa Coronel, Maria Te-

  resa Gibert, Llibertat Picornell, Josefina

  Bofarull, Elona Malasechevarria, Dolors

  Piera consellera municipal de Barcelo-

  na, Teresa Palau consellera municipal

  de Reus, Consol Nogueres consellera

  municipal de Matar i Emilia Marimon.

  En aquest Congrs, les ponncies pre-

  sentades per les afiliades a ERC van

  sser les segents. Maria Teresa Gibert

  va retre compte de la ponncia El proble-

  ma de la prostituci a Catalunya, que va

  sser aprovada amb les esmenes presen-

  tades per Reis Bertral, Joana Colom i

  Josefa Bofarull de Casamiquela; i Maria

  Dolors Bargall va presentar la ponncia

  sobre La incorporaci de la dona a les

  branques de treball.

  Altres ponncies presentades van

  sser la de Dolors Piera, que va exposar el

  seu informe sobre La unitat ens donar

  la victria; Maria Llusa Algarra va diser-

  tar sobre Les reivindicacions de la dona

  en la lluita antifeixista; i Manuela Mart i

  Joana Colom van tractar sobre Un proble-

  ma de guerra: les dificultats de l'avitualla-

  ment.

  S'havien de presentar tamb, i no es

  van arribar a exposar, les ponncies de

  Maria Llusa Queralt sobre La participaci

  de la dona en l'Assistncia Social, i de

  Maria Prez Enciso i Carme Quintana

  sobre Les tasques de l'Institut d'Adapta-

  ci Professional de la Dona, que eren de-

  legades de la UGT i de la CNT en aquest

  Institut, i una altra sobre Els nens en la

  guerra.

  En aquest Congrs es van aprovar els

  punts segents:

  Quant al primer apartat, La dona i

  la guerra. Incorporaci de la dona al tre-

  ball, es concretaren en aquests principis:

  reclamar el nostre lloc a les indstries de

  guerra, brigades per tot Catalunya de visi-

  tadores d'hospitals, ajut incondicional i

  entusiasta a la Junta de Defensa Passiva

  i aplicaci del principi a igual treball, igual

  salari.

  Quant al segon apartat, La dona i

  el nen, creaci de la llar de la dona a tot

  Catalunya, creaci de granges organitza-

  des per a les dones, organitzaci de la llui-

  ANUNCI DEL GRAN MTING

  CELEBRAT A LA MONUMENTAL

  DE BARCELONA EL 7 DE MAR

  DE 1937 ON INTERVINGU

  MARIA DOLORS BARGALL.

  LH

 • 26Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  ta contra l'analfabetisme, reforma total

  del Patronat Catal de Protecci a la Do-

  na, ajut incondicional al Govern de la

  Generalitat i al Govern de la Repblica,

  creaci immediata de l'Escola d'Assistn-

  cia Social i demanar la immediata creaci

  de les comissaries poltiques als hospi-

  tals.

  Es va elegir tamb el Comit Executiu

  de la Uni de Dones de Catalunya, que es-

  tava format per: presidenta, Maria Dolors

  Bargall; vicepresidentes, Maria Bald,

  Reis Bertral, M. Pedrea i P. Belda; se-

  cretria general, Dolors Piera; secretries

  adjuntes, Elona R. Malesechevarria i

  Teresa Coronel; secretria d'Agitaci i Pro-

  paganda, Enriqueta Gallinat; secretria

  d'Actes, Maria Llusa Algarra; tresorera,

  Maria Llusa Queralt; vocals, Anna Muri,

  Manuela Mart, Teresa Palau, Candelaria

  Escol, Consol Nogueres, Carme Roure,

  Roser Gonzlez, Maria Pal, Isabel Azuara

  Servitje, Josefa Bofarull, Elionor Vinyerta

  d'Aragall, Angelina Compte, Angelina Ors,

  Margarita Font i Llibertat Picornell.

  6. AJUT CATAL

  Ajut Catal va sser una organitzaci pol-

  tica de dones a la rereguarda dins d'ERC,

  la qual es cuidava de portar a terme les

  tasques de suport al front. Ajut Catal va

  recollir l'estructuraci de la Secci Fe-

  menina i la va adequar per a les necessi-

  tats de la guerra. La presidenta d'aquesta

  organitzaci va sser Rosa Segarra, amb

  la qual collaboraven diverses dones del

  Partit i d'altres partits i/o entitats que

  estaven dins de la mateixa rbita.

  Ajut Catal va nixer al voltant del 6

  d'octubre de 1934 per tal de portar a ter-

  me una tasca a favor dels empresonats.

  En alliberar aquests presoners es va pen-

  sar que calia tenir organitzada una institu-

  ci per recollir mitjans i material per al dia

  en qu es produssin moments de neces-

  sitat. Grcies a aquesta iniciativa, s'havia

  aconseguit amb Ajut Catal d'iniciar una

  tasca de socors als milicians i soldats que

  lluitaven al front.

  Rosa Segarra explicava el que es feia

  a Ajut Catal:

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)27

  Per jo vull referir-me concretament

  a aquesta nostra instituci filla de la ma-

  teixa Esquerra, aquesta branca del Partit

  dedicada als Socors, que s Ajut Catal.

  s la guerra la que ha fet capgirar les

  coses i que els partits i els seus militants

  actuessin, creant els rgans addients

  que la lluita i les necessitats del moment

  imposen.

  s per aix que Ajut Catal, sense

  aquesta propaganda espectacular de la

  qual tant s'abusa, fa obra per la guerra i

  per Catalunya [].

  Ajut Catal, creat per un partit tan

  nacionalista com el nostre, fa arribar els

  seus fruits a totes les terres d'Ibria on

  els germans antifeixistes defensen la lli-

  bertat i la sort no solament de nosaltres,

  sin de la humanitat tota. Tamb els refu-

  giats a casa nostra troben en Ajut Catal

  aquell escalf tan necessari en moments

  greus, con sn l'haver hagut de deixar tot

  all que un estima.

  [] Vull adrear uns mots [] a les

  companyes del Partit, de ciutat i d'arreu

  de Catalunya, que d'una manera tan entu-

  siasta com digna de tots els elogis por-

  ten a cap les tasques d'Ajut Catal, en-

  coratjant-les per tal que continuin com

  fins ara i que procurin tamb atreure no-

  ves companyes a fer que l'obra d'Ajut

  Catal tingui un radi d'acci ben extens,

  fent de la nostra organitzaci un puntal

  ferm del Partit i una grandiosa instituci

  d'ajut, nica a casa nostra.

  Vull dirigir-me tamb a tot el poble

  catal, per a pregar-li que treballi per les

  organitzacions d'Ajut tan necessries

  com les armes per guanyar la guerra

  [].

  ERC, el novembre de 1936, va impul-

  sar una mobilitzaci voluntria de tots els

  seus militants mitjanant una crida. I,

  parallelament, Ajut Catal va organitzar

  una mobilitzaci femenina a la rereguarda.

  Juntament a tots aquests processos,

  va haver-hi la mobilitzaci obligatria al

  front, segons la qual ERC, seguint els

  compromisos que tenia amb els altres

  partits i sindicats representats en el Con-

  sell de la Generalitat, va assabentar els

  militants del Partit que no haguessin fet la

 • 28Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  instrucci militar i que estiguessin com-

  presos entre els 21 i els 30 anys que no

  podien faltar als exercicis militars que s'e-

  fectuaven diriament per ordre de la

  Conselleria de Defensa als llocs designats

  arreu de Catalunya. I que tots aquells mili-

  tants corresponents a les lleves 1934 i

  1935 s'havien de presentar a les caser-

  nes indicades per aquesta Conselleria. El

  Partit va remarcar que les circumstncies

  greus d'aquests moments foraven a exi-

  gir el compliment ms rpid possible de

  les mesures que dictava el Consell de la

  Generalitat sobre la formaci de l'Exrcit

  regular.

  Ajut Catal va anar intensificant la

  seva tasca, davant de la reorganitzaci

  dels organismes dirigents d'ERC que es

  va portar a terme a principis de 1937 per

  tal d'estar en una situaci ms adient a

  les necessitats de la guerra i del nou

  impuls que es va donar a la propaganda

  poltica del Partit. A partir de gener de

  1937 es van fer diversos actes pblics en

  profit d'aquesta organitzaci. D'aquesta

  manera, Ajut Catal va convocar el 16 de

  desembre a totes les delegades de les

  entitats d'ERC a una reuni que tindria

  lloc a la Caserna del Partit, a Barcelona

  (Rambla de Catalunya, 26), amb l'objecte

  d'exposar la tasca que havien de realitzar

  les dones del Partit a fi que la Diada del

  Combatent results un acte tan reeixit

  com la seva significaci exigia.

  I en aquesta mateixa lnia, el 14 de ge-

  ner de 1937, Rosa Segarra, presidenta

  d'Ajut Catal, va dirigir a totes les entitats

  d'ERC una invitaci per tal d'ordenar una

  nova estructuraci d'Ajut Catal:

  [] D'aquesta collaboraci entu-

  siasta, digna d'elogi, ha nascut la neces-

  sitat que Ajut Catal sigui novament

  estructurat, a fi de fer-lo fort, potent, res-

  ponsable, capa de proporcionar el que

  calgui a tot militant del nostre Partit i, a

  ms, que sigui un organisme d'ajut en el

  qual el poble de Catalunya pugui tenir

  una confiana plena. Aix, en aquest

  mateix sentit, a principis de desembre de

  1936, Ajut Catal va fer una crida dema-

  nant material per al front d'Arag.

  Una de les activitats ms importants

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)29

  d'Ajut Catal va sser treballar per acon-

  seguir diners o els objectes necessaris

  per poder proveir el front.

  D'aquesta manera, el dissabte 10

  abril de 1937, a la plaa de la Universitat

  de Barcelona es va inaugurar l'estand

  d'Ajut Catal, on hi hauria la recepci de

  robes, efectes i diners que els simpatit-

  zants d'aquesta organitzaci volguessin

  destinar a l'obra que havia emprs. S'hi

  recollirien tamb queviures per enviar-los

  a Madrid.

  Van fer s de la paraula Alexandre

  Forcades, Rosa Segarra i Miquel Guinart.

  I en aquest mateix sentit, en els dies

  que anaven del 18 al 25 de juliol de 1937,

  es va organitzar la primera Setmana d'Ajut

  Catal, ja que aquesta organitzaci neces-

  sitava dels militants i simpatitzants d'ERC

  l'ajut efica i continu de tots els que esta-

  ven a la rereguarda i volien collaborar

  amb la causa antifeixista. Miquel Guinart,

  president de la Federaci de Barcelona, va

  parlar el 17 de juliol de la Setmana dAjut

  Catal davant el micrfon de les emisso-

  res oficials de la Generalitat tot dient que

  mitjanant aquest organisme s'ingressa-

  ven quantitats modestssimes que milers i

  milers de militants d'ERC de tot Catalunya

  hi aportaven fervorosament, i d'aquesta

  manera es podia trametre al front tot all

  que necessitaven.

  En aquestes dates es va crear tamb

  la Casa de l'Infant com una filial d'Ajut

  Catal, per donar assistncia als infants

  que s'havien trobat en situacions d'adver-

  sitat.

  L'any 1938 es va celebrar, tamb, la

  Segona Setmana d'Ajut Catal, del 24 al

  31 de juliol. La finalitat d'aquesta va

  sser la mateixa que l'anterior, s a dir,

  fer recaptes de tot tipus per ajudar a les

  necessitats de la guerra. I al voltant d'a-

  questa Segona Setmana, es van anar mul-

  tiplicant els actes dins de les entitats

  d'ERC a profit d'Ajut Catal.

  Amb el final de la Guerra Civil, s'ins-

  taura la dictadura franquista a l'Estat

  espanyol, i els diversos lluitadors antifran-

  quistes es van haver d'exiliar, mentre que

  els que es van quedar a l'interior de l'Es-

  tat es van veure sotmesos a una forta re-

  FULL VOLANT DAJUT CATAL

 • 30Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  pressi poltica que va durar molts anys.

  Aquestes afiliades a ERC tamb s'exi-

  liaren, i s absolutament impossible do-

  nar una visi de conjunt de totes elles a

  l'exili, per la diversitat d'exilis a Europa,

  a Amrica, al Nord d'frica, per la man-

  ca, tamb, d'estudis ms o menys globals

  i/o parcials que donessin una visi de

  totes aquestes situacions particulars i per

  la poca relaci entre els exiliats, i de la po-

  ca informaci que va poder haver-hi entre

  ells mateixos. Val la pena recordar que el

  primer viatge de Josep Tarradellas a

  Amrica va sser l'any 1959, quan ja feia

  vint anys de l'acabament de la guerra.

  La tasca poltica i social que havien

  portat aquestes dones es va trencar abso-

  lutament, i el seu paper dins la societat va

  quedar relegat a fonamentar l'estructura

  familiar, a les tasques nicament de la llar

  i a fer alguna feina que dons algun diner

  per a la seva famlia, en un moment en

  que els diners i els aliments van faltar

  d'una manera gaireb general.

  No nicament aix, sin que la forta

  repressi franquista va comportar fer obli-

  dar molt de pressa tota la memria hist-

  rica anterior, i fer nicament factible la

  histria oficial d'aquest rgim. Aix va

  suposar l'oblit i el desconeixement abso-

  lut de la tasca tan valuosa que havien dut

  a terme aquestes dones.

  Va ser una faceta ms de la repressi

  poltica franquista, com la negaci de l'au-

  tonomia poltica, de la democrcia i de les

  llibertats formals, i de tot all veritable-

  ment noveds que ens havia portat la

  Segona Repblica, entre moltes d'altres

  negacions que ens va dur aquest rgim,

  que ens seria impossible danomenar

  exhaustivament.

  Fins al punt d'arribar a agrair de ma-

  nera molt sincera que l'atzar ens fes arri-

  bar a conixer una altra vegada tota

  aquesta temtica i problemtica, i que aix

  es pogus anar reconstruint de mica en

  mica tot aquest sector de la memria

  histrica que se'ns havia estafat per no

  donar-lo a conixer, com molts d'altres. La

  tasca d'aquest equip ha estat reconstruir

  tots els fets d'aquestes dones perqu

  puguin servir d'exemple per a les nostres

 • generacions i per a les generacions del

  futur, i perqu es pugui conixer d'una

  manera clara tal com va sser la

  feina poltica d'aquestes dones republica-

  nes amb la important aportaci que van

  fer a la histria del moment.

  En un moment com l'actual, en qu

  s'enraona tant de la integraci de la dona

  a la societat, als llocs de treball i als

  crrecs pblics, potser s'hauria de

  comenar a pensar seriosament qu volen

  dir tots aquests conceptes, com se'ls

  empra i perqu se'ls empra, i com sen

  pot fer una anlisi des d'una perspectiva

  d'esquerres, i no conservadora, de la

  societat. I no estaria de ms recordar que,

  si mirem amb deteniment la histria, va

  existir una poca passada els anys tren-

  ta en qu certes organitzacions de

  dones en el marc de partits i altres orga-

  nitzacions poltiques, anaven assolint pro-

  gressivament aquests objectius.

  Durant els anys del franquisme, gaire-

  b totes les forces poltiques demcrates

  van pensar a reivindicar la democrcia i

  l'autonomia poltica, reivindicacions fona-

  mentals en aquesta poca, per va arribar

  a costar molt ms temps arribar a reivin-

  dicar objectius poltics menys prioritaris,

  com l'actuaci de la dona en la poltica,

  dels joves, el sufragi juvenil, per esmentar

  noms els ms importants. Amb la pro-

  clamaci de la Segona Repblica, aquest

  rgim va portar a terme tot un conjunt de

  conquestes democrtiques per a l'Estat

  espanyol. L'aixecament militar del 18 i 19

  de juliol de 1936 va sser el primer pas

  perqu desprs, amb el triomf de les tro-

  pes franquistes el febrer de 1939, es tren-

  qus aquest procs. La democrcia, l'au-

  tonomia i moltes altres realitats i illu-

  sions poltiques que els ciutadans i ciuta-

  danes havien dipositat en el rgim repu-

  blic van desaparixer definitivament.

  Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)31

 • Maria Dolors Bargall, dirigent feminista

  dERC, intervenint en el gran mting celebrat

  el 7 de mar de 1937 a la Monumental de

  Barcelona amb motiu del Dia de Madrid i

  del Dia Internacional de la Dona Antifei-

  xista

  ANC/FONS BRANGUL

  Biografies

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)35

  Va nixer a Reus, el 12 de setembre de

  1913. Des de la seva joventut va militar

  a ERC. Treball a la Generalitat com a

  mecangrafa. Va ser una activa propa-

  gandista dERC.

  Va collaborar a la Secci Femenina

  del setmanari Abril, al diari Foment de

  Reus, a La Jornada de Lleida, a la Dona

  Catalana de Barcelona i a Barum, de la

  Selva del Camp.

  Es va casar el 8 de novembre de

  1942, a Reus, amb Frederic Juncosa i Pi-

  ol.

  Va ser enterrada a Reus, el 12 de

  mar de 1983. Amb aquest enterrament

  se li va voler retre un homenatge pstum

  que no se li havia pogut fer en vida.

  ANTNIA ABELL i FILELLA

  CP

 • 36Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  ROSA MARIA ARQUIMBAU

  Va nixer a Barcelona, el 1910.

  Escriptora de novella i de teatre, i

  collaboradora de La Humanitat, aix com

  de gaireb tots els diaris i setmanaris

  desquerres de lpoca.

  Va ser coneguda per la seva columna

  periodstica i titulada Whisky i soda. El

  1932 va signar les Bases per a la Cons-

  tituci dun Front nic Femen Esquer-

  rista. En crear-se aquesta instituci va

  formar part del Comit Executiu, com a

  presidenta.

  Utilitz el pseudnim Rosa de Sant

  Jordi per escriure contes, gnere que

  conre des dels tretze anys. El 1929 va

  publicar un llibret de contes titulat La do-

  na dels ulls que parlen. El 1931 public

  lassaig de novella Al marge, el 1934

  Histria duna noia i vint braalets i el

  1936 Home i Dona.

  Rosa Maria Arquimbau fou una es-

  criptora innovadora pel seu temps. La se-

  va obra tenia tot aquell regust de la vida

  quotidiana. Tant les seves novelles com

  les seves obres de teatre curtes i destil

  humorstic (com ara Es rifa un home! del

  1935, o Linconvenient de dir-se Mart-

  nez, del 1957) tractaven temes de la vi-

  da moderna, molt vius i de vegades molt

  punyents, que generalment eren menys-

  preats de tractar pels banals i frvols.

  La seva obra va sser una obra dun

  altssim inters, sobretot documental,

  que la feia una novellista molt aprecia-

  ble, especialment en el gnere de

  novella. Les seves obres ms destaca-

  des varen sser: La pau s un interval,

  Quaranta anys perduts i Adu si ten

  vas.

  AHC-AF

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)37

  MARIA BALD I MASSANET

  Va nixer a Helln (Castella-la Manxa) el

  1884.

  Pedagoga i folklorista. Dirig el primer

  grup escolar femen de Barcelona, La Fa-

  rigola, del patronat escolar de lAjunta-

  ment. Fou degana del Casal del Mestre.

  Durant la guerra treball a la Conselleria

  de Cultura de la Generalitat.

  Form part del Comit Executiu de la

  Comissi Organitzadora de la Diada

  Femenina dEsquerra de labril de 1933.

  Va ser presidenta del Lyceum Club, el

  1936. I vicepresidenta del Comit Exe-

  cutiu de la Uni de Dones de Catalunya,

  format desprs del Primer Congrs Na-

  cional de la Dona. Va formar part de lAs-

  sociaci dIntellectuals per a la Defensa

  de la Cultura, exercint el crrec de treso-

  rera, i en va signar el manifest fundacio-

  nal. Va sser membre del Comit Execu-

  tiu del II Congrs del PEN Club el 1937.

  Va collaborar tamb a la revista Compa-

  nya.

  Acabada la Guerra sexili a Tolosa

  de Llenguadoc, on mor el 1964.

  AHC-AF

 • 38Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  MARIA DOLORS BARGALL I SERRA

  Important propagandista dERC, va col-

  laborar a Fornal, Foment, La Humanitat,

  LOpini i Companya amb articles de cai-

  re social i poltic.

  Va ser secretria del Comit Central

  del Front nic Esquerrista de Catalunya.

  Va participar en el Primer Congrs Nacio-

  nal de la Dona en el qual va presentar la

  ponncia La incorporaci de la dona a

  les branques del treball.

  Va ser la principal oradora femenina

  dERC. Va intervenir en el gran mting del

  Dia Internacional de la Dona Antifeixista,

  a la Monumental de Barcelona, del 7 de

  mar de 1937.

  El novembre del 1937 fou escollida

  presidenta de la Uni de Dones de

  Catalunya.

  Desprs de la Guerra Civil, sexili a

  Mxic on arrib el 1939, treballant com

  a mecangrafa a la fbrica de teixits La

  Alpina.

  Com a membre de lOrfe Catal de

  Mxic a partir del 1945 va ser responsa-

  ble del programa radiofnic LHora

  Catalana primer a la rdio pblica mexi-

  cana i desprs a lemissora XEFM.

  Form part del Secretariat de la Co-

  missi Organitzadora de la Conferncia

  Nacional Catalana que va tenir lloc a

  Mxic de l11 al 13 de setembre de

  1953.

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)39

  REIS BERTRAL

  Va estar afiliada al Casal dEsquerra Re-

  publicana del districte tercer de Barcelo-

  na.

  En la campanya electoral de les elec-

  cions del novembre de 1933, va ser ora-

  dora en el mting electoral femen orga-

  nitzat per la Secci Femenina dERC el

  dia 13 doctubre al Coliseu Pompeia de

  Barcelona.

  Va ser vicepresidenta del Comit Exe-

  cutiu de la Uni de Dones de Catalunya,

  sorgit del Primer Congrs Nacional de la

  Dona.

 • 40Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  AURORA BERTRANA I SALAZAR

  Va nixer a Girona el 29 doctubre de

  1899.

  No va tenir cap activitat poltica fins

  que va conixer a Ventura Gassol, que

  lempeny a integrar-se a ERC, per la

  seva proximitat ideolgica.

  El maig de 1932 firm les Bases per

  la Constituci dun Front nic Femen Es-

  querrista i va intentar fundar la Universi-

  tat Obrera Femenina.

  A les eleccions del novembre del

  1933 va ser candidata a diputada a les

  Corts espanyoles per ERC.

  Durant el 1934 collabor en la sec-

  ci Temes femenins de La Humanitat,

  en la qual escrivia articles que tractaven

  de la intervenci de la dona en la vida po-

  ltica i en la vida social en general.

  Va dirigir amb Maria Carmen Nicolau

  la collecci La Novella Femenina.

  Durant la guerra va participar en el

  programa de les emissions radiofni-

  ques a crrec de lAssociaci dEscrip-

  tors Catalans.

  Va ser collaboradora a La Veu de Ca-

  talunya, Daci dall, La Publicitat, Evolu-

  ci, LOpini, El Pamflet, Bandat, LHorit-

  z, Moments, La Humanitat, Mirador i

  Companya.

  Finalitzada la guerra sexili a Sus-

  sa, des don aconsegu visats cap a M-

  xic a diversos compatriotes i ajud la

  gent de la resistncia francesa contra els

  nazis. Va tornar a Barcelona el 1955.

  Les seves obres ms destacades

  sn: Paradisos ocenics (1930), Ovidi

  (1965), Memries fins al 1935, (1973)

  Memries de 1935 fins al retorn a Cata-

  lunya (1975).

  A ms de novellista, va ser violoncel-

  lista; fund el primer quartet femen de

  jazz dEuropa.

  Va morir a Berga, el 4 de setembre

  de 1974, en la ms absoluta misria.

  AHC-AF

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)41

  ANGELINA COLUBERT

  Important propagandista a la Secci

  Femenina dERC. En el Primer Congrs

  Nacional Ordinari, celebrat el febrer de

  1932, va ser la secretria de la Ponncia

  dEnsenyament, i va formar part del Co-

  mit Central del Front nic Femen Es-

  querrista.

  AHC-AF

 • 42Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  MARGARIDA FORT I MOLLAR

  Va nixer a Oviedo el 23 de juliol de

  1915, degut a la feina del seu pare que

  era ferroviari, i a les set setmanes ja va

  tornar a Barcelona.

  Es va fer membre de lUni Excursio-

  nista de Catalunya que liderava Josep

  Maria Batista i Roca. Va formar part de

  lorganitzaci Palestra, i per aquesta afi-

  liaci el 1931 es va afiliar a les JEREC.

  Va militar a ERC des del Casal de Gr-

  cia del carrer Bonavista de Barcelona.

  Va treballar de teixidora, i va formar

  part del Consell dEmpresa. Va cursar

  tamb estudis dinfermeria.

  Desprs de laixecament militar del

  19 de juliol de 1936, va formar part de

  la Uni de Dones de Catalunya.

  El 8 dabril del 1939 va ingressar a la

  pres de dones de Barcelona per rebel-

  li militar, i va ser condemnada a dotze

  anys de reclusi dels quals en va complir

  dos. La llibertat provisional i el desterra-

  ment els va passar a Burgos, on va tor-

  nar a ser detinguda. El 24 de febrer de

  1943 va ingressar a la pres de dones

  de Madrid, on va ser jutjada i condemna-

  da a cinc anys de pres. El febrer de

  1947 va tornar a tenir llibertat condicio-

  nal, i va retornar a Barcelona i al seu

  antic treball de teixidora.

  Es va casar amb Francisco Martn

  Montaya, militant del PCE, el 1951, i van

  tenir dos fills.

  El 23 de maig de 2000 va morir sob-

  tadament a Barcelona, on residia.

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)43

  ENRIQUETA GALLINAT I ROMAN

  Va nixer a Barcelona el 9 de juliol de

  1909.

  Militant dERC des de la fundaci del

  partit el 1931.

  En el Referndum sobre l'Estatut de

  lagost del 1932, en el qual les dones

  encara no tenien reconegut el dret al

  sufragi, pren part molt activa en lano-

  menat plebiscit femen que consist en

  la recollida de ms de mig mili de sig-

  natures de dones catalanes favorables a

  lautonomia.

  Llus Companys, amic de la famlia,

  fou el seu padr de noces.

  Va ser secretria personal de lalcal-

  de de Barcelona Hilari Salvador.

  Va formar part del Comit Executiu

  de la Uni de Dones de Catalunya, for-

  mat desprs del Primer Congrs Nacio-

  nal de la Dona, amb el crrec de secret-

  ria dAgitaci i Propaganda.

  Acabada la Guerra sexilia a Frana.

  Torna a Barcelona abans del 1945. Es

  detinguda i empresonada fins el 1945.

  A les acaballes del franquisme es

  reincorpora a lactivitat militant a ERC.

  Ha desenvolupat nombroses respon-

  sabilitats poltiques dmbit nacional

  (membre de lExecutiva Nacional, de la

  Mesa del Consell Nacional...).

  Membre de lassociaci Dones del

  36.

  CP

 • 44Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  MARIA TERESA GIBERT

  Important propagandista dERC, va col-

  laborar a La Humanitat, Fornal, Foment i

  Companya, amb articles que plantejaven

  el paper de la dona en el si de la polti-

  ca.

  Particip en el Primer Congrs Nacio-

  nal de la Dona amb la ponncia El pro-

  blema de la prostituci a Catalunya. Pre-

  sidenta dUni de Dones de Catalunya al

  moment del Primer Congrs Nacional de

  la Dona.

  LH

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)45

  MARIA GISPERT I COLL

  Neix a Sant Vicen de Castellet el 1904.

  Escriptora i poetessa. Estudi a lEs-

  cola Industrial dArts i Oficis de Sabadell

  i, posteriorment, al CADCI de Barcelona.

  Ingres al Sindicat Mercantil dEmpleats

  i Tcnics de Sabadell i fou militant del

  Bloc Obrer i Camperol.

  Collabor a la premsa local i la de

  Barcelona, com al Diari de Sabadell, El

  Poble, LImpuls, La Batalla i La Humani-

  tat.

  Va ser membre de diverses comi-

  sions de cultura de lAjuntament de Sa-

  badell. Durant la Guerra Civil particip en

  activitats sindicals i en el POUM, i tamb

  fou directora de LImpuls.

  Acabada la Guerra, va ser detinguda,

  empresonada i condemnada a trenta

  anys de pres, dels quals en va complir

  set. El 1946 emigr a Amrica. Particip

  aviat en les activitats organitzades per

  Centre Catal de Caracas, i arrib a ser-

  ne secretria i a dirigir-ne el butllet men-

  sual Senyera. Collabor en el programa

  radiofnic LHora Catalana. Casada amb

  el tamb exiliat sabadellenc Josep M. Fi-

  lella i Pardell, obr a Caracas la llibreria

  Mirador. Va ser secretria del pedagog i

  gegraf Pau Vila.

  Va escriure dues novelles: Quan des-

  perten els sentits (1953) i Ombres i llum

  (1960).

  Va ser secretria dels mantenidors

  dels Jocs Florals de la Llengua Catalana

  celebrats a Caracas el 1966 i el 1975.

  Va morir a Caracas el 1976.

 • 46Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  JUSTA GOICOECHEA I MAYAYO

  Va nixer a Malln (Arag) el 4 de setem-

  bre del 1896.

  La seva famlia va emigrar a Catalu-

  nya el 1908. Noms va estar escolaritza-

  da fins als onze anys, a lArag, i es va

  formar de manera autodidacta, tamb en

  laprenentatge del catal, fins al punt

  que convert la seva llengua dadopci

  en la seva llengua ds habitual.

  En 1915 entra a treballar per primera

  vegada al sector txtil fins al 1956, en

  qu es jubil.

  El 1931, arran de la proclamaci de

  la Repblica, sadher a ERC i comen a

  militar activament al centre del districte

  tercer de lHospitalet de Llobregat (Santa

  Eullia), destacant-hi rpidament. La se-

  va trajectria poltica es va centrar parti-

  cularment a aconseguir el sufragi femen

  i estructurar la intervenci de la dona en

  poltica. A les eleccions municipals del

  14 de gener de 1934 va ser lnica dona

  que va formar part de la candidatura

  dERC de lHospitalet, i sort escollida re-

  gidora, la primera de la histria de la ciu-

  tat.

  A la fi de la Guerra Civil va ser empre-

  sonada per la seva militncia poltica. Va

  passar tres anys a la pres de les Corts,

  en espera de judici. Va ser-ne absolta

  sense crrecs.

  Est documentat que almenys fins al

  desembre del 1948 havia de presentar-

  se mensualment a la Junta Local de

  Libertad Vigilada.

  Va morir a lHospitalet de Llobregat el

  23 de novembre de 1973.

  CP

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)47

  MONTSERRAT MARTNEZ

  Va sser la presidenta de lAliana Nacio-

  nal de la Dona Jove, i redactora de la re-

  vista Companya.

 • 48Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  ANNA MARIA MARTNEZ-SAGI

  Va nixer a Barcelona el 1907.

  Poetessa, novellista, periodista i es-

  portista destacada. Va ser un dels ms

  forts temperaments lrics de la seva ge-

  neraci.

  Com a periodista treball al servei de

  premsa de lAjuntament de Barcelona i

  collabor a Crnica, La Noche (amb una

  pgina dedicada a la dona), La Rambla i

  com a corresponsal durant la Guerra Civil

  del diari colombi El Tiempo.

  En el camp de lesport va aconseguir

  arribar a ser campiona de disc i de nata-

  ci. Alhora va ser promotora activa del

  Club Femen i dEsports, fundat el 1928,

  del qual va ser secretria de la Comissi

  de Cultura; el Club Femen i dEsports va

  ser la primera associaci femenina de

  carcter popular de Catalunya, moltes de

  les dirigents del qual estaven integrades

  al Front nic Femen Esquerrista. El

  1934, a instncies de Josep Sunyol, va

  ser la primera dona que va formar part

  de la directiva del Futbol Club Barcelona.

  Desprs de la Guerra Civil va anar a

  viure a Pars i tamb visqu als Estats

  Units, on treball ms de quinze anys

  com a professora didiomes a la Universi-

  tat dIllinois. Va tornar a Catalunya a pas-

  sar els ltims anys de la seva vida a

  Moi i a Santpedor.

  En la seva obra literria i potica en

  destaquen alguns ttols com: Caminos

  (1929), Inquietud (1932) i lantologia

  potica Laberinto de presencias (1969).

  Va morir a Santpedor el 2 de gener de

  2000.

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)49

  PIETAT MASCORDA

  Va estar afiliada a ERC, al Centre dEs-

  querra Estat Catal del districte segon

  de Barcelona. Va ser una important de-

  fensora del dret al sufragi de la dona i de

  la intervenci de la dona en la poltica.

  LH

 • 50Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  ENCARNACI MIQUEL

  Va sser propagandista dERC, i va col-

  laborar a La Humanitat i a Companya en-

  tre daltres publicacions peridiques ca-

  talanes.

  Membre de lAgrupaci dEscriptors

  Catalans.

  LH

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)51

  NRIA MONTSERRAT OROM

  Va sser una important propagandista de

  la Secci Femenina dERC.

  Va signar les Bases per a la Consti-

  tuci dun Front Unic Femen Esquerris-

  ta, i va formar-ne part del Comit Cen-

  tral com a tresorera.

  Va integrar el Comit Executiu de la

  Diada Femenina dEsquerra, el mar de

  1933. I en el primer Congrs Nacional

  Ordinari, el febrer de 1932, va formar

  part de la Ponncia de Justcia. A ms,

  va sser collaboradora de la publicaci

  peridica Foment de Reus.

  AHC-AF

 • 52Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  ANNA MURI I ROMAN

  Va nixer a Barcelona el 1904.

  Del 1932 al 1936 va estar afiliada al

  Casal dEsquerra Republicana Estat Ca-

  tal del districte segon de Barcelona.

  El maig de 1932 va signar les Bases

  per a la constituci dun Front Unic Fe-

  men Esquerrista, i form part del Co-

  mit Central amb el crrec de vicepresi-

  denta segona. Va ser secretria del Club

  Femen i dEsports, a instncies dAnna

  Maria Martnez-Sagi i membre de la Uni

  de Dones de Catalunya.

  En la campanya de les eleccions del

  novembre de 1933, va ser oradora en el

  mting electoral femen organitzat per la

  Secci Femenina dERC el 13 doctubre

  al Coliseu Pompeia de Barcelona. En

  aquesta mateixa campanya va participar

  en catorze mtings.

  Va signar Un manifest a les dones

  catalanes, el 13 de gener de 1934, en

  el qual les dones dERC, Partit Radical

  Federal Democrtic, ACR, USC i Partit

  Republic Radical Socialista Catal feien

  una crida a totes les ciutadanes catala-

  nes perqu es pronunciessin a favor de

  lopci republicana i en contra de les op-

  cions monrquiques i de dretes.

  Es va afiliar a Estat Catal, partit del

  qual va ser elegida membre del Comit

  Central el 1938, i va ser secretria de la

  Instituci de les Lletres Catalanes i del

  Grup Sindical dEscriptors Catalans

  (CNT) durant la Guerra Civil.

  Sexili el 1939 i va conixer Agust

  Bartra, amb qui visqu fins a la mort de

  lescriptor.

  Resid a Frana, a la Repblica Domi-

  nicana, a Mxic, on fou redactora de la

  revista Lletres i collaboradora de El Po-

  ble Catal i Gaseta de les Lletres i als

  Estats Units, fins que torn a Catalunya

  el 1970. Actualment resideix a Terrassa.

  Va ser redactora de la revista La Do-

  na Catalana, Companya, La Rambla, La

  Nau, del Diari de Barcelona i del Diari de

  Catalunya (del qual va ser directora els

  darrers mesos de la publicaci) i colla-

  bor en diverses revistes de lexili.

  s autora dobres literries en els g-

  neres de novella (Joana Mas, La peixe-

  ra, Res no s veritat, Alcia, Aquest ser

  el principi), narrativa (Via de lEst, El pas

  de les fonts, El llibre dEli), literatura in-

  fantil (El meravells viatge de Nico Hue-

  huet a travs de Mxic, El nen blanc i el

  nen negre, A Becerola fan ballades) i as-

  saig (La revoluci moral, El 6 doctubre i

  el 19 de juliol, Crnica de la vida dAgust

  Bartra, Lobra de Bartra).

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)53

  MARIA PI DE FOLCH

  Maria Pi de Folch va ser escriptora. Les

  seves obres ms conegudes van ser Una

  visi femenina del moment present

  (1932) i El feminisme dins lobra de Con-

  cepci Arenal. Va collaborar a La Huma-

  nitat i a Companya.

  AHC-AF

 • 54Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  FIDELA RENOM I SOLER

  Va nixer a Sabadell el 18 de gener de

  1891.

  Pedagoga. Elegida dins la candidatu-

  ra del Centre Republic en les eleccions

  municipals del 14 de febrer de 1934, va

  ser la primera regidora de la histria de

  Sabadell.

  De molt jove havia ingressat en el

  Centre dEstudis Psicolgics, en el qual

  es va convertir en promotora destacada

  organitzant actes i conferncies. Forma-

  va part tamb de la societat dactes ci-

  vils LEmancipaci, dedicada especial-

  ment als enterraments civils.

  Destacada defensora dels drets civils

  i, en especial, dels de la dona treballa-

  dora, va fundar la Lliga Laica Femenina i

  va impulsar el cos dinfermeres laiques i

  dues guarderies per a nens obrers, una

  de les quals dirigia personalment. Va re-

  formar i modernitzar tamb la Clnica de

  Maternologia, que fins aleshores no te-

  nia ginecleg titulat.

  Va exiliar-se a Frana el 1939 i no va

  tornar fins al 1947. El 1961 va reprendre

  la seva tasca dassistncia social, amb

  especial atenci per la vellesa. Va ser

  una dona combativa i incansable. Durant

  la seva estada a la Residncia de les

  Llars Mundet va ser collaboradora activa

  del peridic trimestral Mundet-Parads

  com a membre del consell de redacci.

  Va morir a Barcelona l11 de setem-

  bre de 1987.

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)55

  ISOLINA VILADOT

  Isolina Viladot va collaborar a La Huma-

  nitat i a Companya. El maig de 1932 va

  signar les Bases per a la Constituci

  dun Front nic Femen Esquerrista i, una

  vegada organitzada aquesta instituci,

  va formar part del Comit Central del

  Front nic Femen Esquerrista.

  AHC-AF

 • La imatge duna dona jove en un cartell de

  propaganda de LOpini, un dels diaris

  dERC editats a Barcelona.

  AHCB-AF

  Si escoltssim les seves veus

 • Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)59

  Si escoltssim les seves veus

  Veus de dones dels anys 30, del segle XX

  Companyes del nostre partit Esquerra Republicana de Catalunya

  Dones dinamitzadores duna veritable revoluci social

  Ens explicarien com la Repblica va obrir una nova etapa histrica

  Com van treballar perqu no es fes fonedissa la seva trilogia.

  Si escoltssim les seves veus

  Veus de dones conscients del que portaven entre mans amb disciplina i convicci

  Dones que van portar a terme una batalla sorda,

  per aconseguir els drets de la dona catalana,

  tot un patrimoni generosament llegat.

  Si escoltssim les seves veus

  Ens dirien com van elaborar els seus pensaments,

  pensaments de dona a la poltica, al partit, a la Secci,

  amb els companys, a la societat.

  Dones amb voluntat descriure i dincidir en la realitat quotidiana i canviant a la qual es van adaptar.

  Veus de dones modestes de tallers, fbriques i mercats

  que van compondre importants i nombrosos textos i documents.

  Si escoltssim les seves veus

  Ens parlarien de com van crear estructures de lluita,

  xarxes de treball i comunicaci davant les dificultats i adversitats

  unint dones desquerres de diferents partits i sindicats.

  Veus de dones organitzadores de la ciutat

  per abastir-la i proveir un exrcit popular sense uniformes,

  sense mitjans i sense grans propagandes.

 • 60Les dones dEsquerra Republicana de Catalunya (1931-1939)

  Si escoltssim les seves veus

  Ens informarien com Barcelona, lltima ciutat republicana de lEstat espanyol,

  va ser assetjada, bombardejada i disminuda.

  Veus de dones valentes ens contarien lentrada de les tropes rebels i la repressi emprada.

  Les fugides i desterraments obligatoris.

  Les persecucions, judicis i presons injustes.

  Els silencis densos.

  Els amagatalls, cataus i carrers sense sortida.

  La tornada a la llar i loblit obligatori de la seva valuosa i annima tasca.

  La misria i el malviure de la postguerra.

  La prdua de la illusi, de la identitat,

  de la llibertat, dels mots

  Si escolteu ara les nostres veus

  Veus de dones del nou milleni i de lactual Esquerra Republicana de Catalunya.

  Si pareu atenci, veureu dibuixada als rostres la satisfacci de recuperar la nostra histria collectiva,

  amb un sincer agrament a les nostres antigues companyes,

  que van encetar i fer cam en els drets de la dona catalana dels quals ara en podem gaudir.

  Tota una tasca que ens dna fora per continuar endavant i poder tornar a conduir,

  juntament amb els nostres companys, de nou, el nostre poble cap a la llibertat.

  Visca la Repblica!