dnv gl brochure

Download DNV GL brochure

Post on 04-Aug-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bekijk hier de brochure met alle diensten van DNV GL. Ff kijk op www.dnvgl.nl.

TRANSCRIPT

 • SAFER, SMARTER, GREENER

  Maar verbetering zit in een klein hoekje.

  Als het goed is,is het goed.

  BuSiNESS ASSuRANcE

 • 02 certificering en training Als het goed is, is het goed.

  Als het goed is, is het goed. MAAr verbetering zit in een klein hoekje.

  Over het nut van certificeren bestaat geen twijfel. Certificering helpt om bedrijfsprocessen te beheer-sen. Maar steeds meer organisaties stellen hogere eisen aan certificering. Voor hen is het een middel om de managementsystemen en -processen te toet-sen op hun specifieke of zelfs unieke bedrijfs- omstandigheden. Die vraag stelt andere eisen aan een certificeringstraject. Niet langer moet uw bedrijf zich aanpassen aan het systeem, maar moet het systeem zich aanpassen aan uw bedrijf. En moeten auditors kennis hebben van w branche. DNVGL Business Assurance heeft daarvoor een unieke methode ontwikkeld, Next Generation Risk Based Certification. Een auditaanpak die nt even verder gaat!

  DNVGL auditaanpakOrganisaties ontkomen er niet aan zich aan te passen aan de nieuwe realiteit waarin naleving van wet- en regelgeving een minimumvereiste is. Succesvolle bedrijven gaan vanwege hun specifieke bedrijfs-omstandigheden of uit concurrentieoverwegingen juist een stapje verder van compliance naar excel-lence. Niet voor niets zeggen wij: Als het goed is, is het goed. Maar ver betering zit in een klein hoekje. Risicobeheer komt dan ook binnen de bedrijfs- en managementprocessen steeds meer centraal te staan als een manier om concurrenten een stapje voor te blijven. Het certificatieproces ziet DNVGL als

  iets wat wij samen doen. U levert informatie aan over de operationele processen diehet meest bijdragen aan het succes van uw onderneming. Wij evalueren hoe u op deze aandachtsgebieden functioneert en lopen daarnaast uw compliance na met de gekozen standaard. DNVGL heeft de organisatie, kennis en deskundigheid in huis om multi-standaard certifi-catieprojecten te leiden. Wanneer uw uitdagingen veranderen, dan verandert ook de focus van onze audit. Daardoor bent u steeds in staat uw risicos te beperken en kansen ten volste te benutten. Kern van onze aanpak is om usteun te bieden in uw streven naar business excellence. Wijhoudenvan opstekers, niet van standjes. Daarom steken we liever een duim op en wijzen niet met het vingertje.

  Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm. DNVGL-Business Assurance toetst u snel en goed. Maar iedereen houdt van opstekers, niet van standjes. Daarom kijken we bij certificering ook naar wat goed gaat en zelfs nog beter kan. Op die gebieden die voor uw organisatie belangrijk zijn. Aandachtspunten waar-op u zlf beoordeeld wilt worden. Certificering die net even verder voert. Want verbetering zit ineen klein hoekje.

  VER

  WA

  CH

  TIN

  GEN

  VA

  N O

  NZE

  KLA

  NTE

  N

  TIJD/ERVARINGSPAD

  Als bewijsvan voldoenaan de eisen

  Toegevoegdewaarde

  1 Klant bepaalt het doel2 Klant bepaalt de weg naar het doel3 DNV GL heeft een gids-functie gedurende het traject

  Certificaat

  1

  2 3

 • Als het goed is, is het goed. certificering en training 03

  De DNVGL Next Generation Risk Based Certification aan-

  pak biedt ons de mogelijk heid om de bedrijfs doelstellingen optimaal aan de orde te stellen. Serieus nadenken over interessante focus areas leidt tot toegevoegde waarde van de audit.

  Benieuwd naar wat klanten van onze auditmethode vinden? www.dnvgl.nl/ngrbc

 • 04 certificering en training Als het goed is, is het goed.

  hoe gAAt certificering in hAAr werk?Het certificeringstraject omvat twee fases: theorie en praktijk. Tijdens de documentatiebeoordeling onderzoekt DNVGL of uw (digitale) documentatie aan de norm voldoet. Daarna volgt de audit, waarbij de auditor onderzoekt hoe uw managementsysteem in de praktijk functioneert. Als beide onderdelen voldoende zijn afgerond, ontvangt u het certificaat.

  Pr-auditGAP analyse

  Om de kans van slagen te vergroten

  kunt u voorafgaand aan het

  certificeringstraject een GAP analyse

  laten uitvoeren. Die GAP analyse

  kan DNVGL op maat toesnijden,

  afhankelijk van uw wensen. Met een

  GAP analyse krijgt u een goed inzicht in

  de certificeringsstatus van uw systemen.

  Tegelijkertijd reikt de auditor eventuele

  knel- en verbeterpunten aan, waarmee

  u gedurende de verdere aanloop naar

  certificering uw voordeel doet.

  Documentatiebeoordeling initieel Bezoek

  Het certificeringstraject start met een

  beoordeling van uw (digitale) handboek

  op het voldoen aan de eisen van

  de gekozen certificeringsnorm(en).

  Tevens bepaalt de auditor in overleg

  met u de aandachtsgebieden en

  stelt het auditprogramma op. De

  documentatiebeoordeling en het initieel

  bezoek worden afgesloten met een

  rapport en het auditprogramma.

  MANAGEMENTSySTEEMcERTiFicERiNG

 • Als het goed is, is het goed. certificering en training 05

  initile audit

  Tijdens de audit draait alles om de

  praktische werking van uw systeem.

  Aan de hand van interviews met

  managementleden en medewerkers

  richt de auditor zich op de vooraf

  vastgestelde aandachtsgebieden,

  waarbij de eisen van de standaard(en)

  niet uit het oog worden verloren.

  De eindbespreking omvat een

  samenhangende presentatie over de

  aandachtsgebieden. Ook verneemt

  u dan of een positief advies wordt

  afgegeven voor certificering.

  Periodieke Audits

  De geldigheid van het behaalde

  certificaat wordt gewaarborgd door het

  uitvoeren van periodieke audits. Deze

  voert DNVGL uit op vooraf vastgestelde

  momenten, ook weer op basis van

  vastgestelde aandachtspunten.

  Periodieke audits dienen vooral om

  vast te stellen of eerder genoteerde

  verbeterpunten zijn gerealiseerd.

  Daarnaast is er aandacht voor nieuwe

  mogelijkheden tot verbetering. Omdat

  uw organisatie, systemen en processen

  niet stil staan, is het logisch dat de

  aandachtsgebieden per audit mee

  ontwikkelen. Deze weerspiegelen

  immers de cruciale vraagstukken binnen

  uw organisatie op dat moment.

  Afgifte certificaat

  Indien de audit met goed gevolg is

  afgerond, ontvangt u het certificaat.

  FSSC 22000HKZ ISO 14001

  ISO 9001 VCA BRCISO 27001

 • 06 certificering en training Als het goed is, is het goed.

  de voordelen vAn de dnv gl AAnpAk

  AuDiToRS MET MEER kENNiS VAN zAkEN

  De auditoropleiding die medewerkers van DNVGL

  krijgen behoort tot de beste binnen onze branche.

  Onze auditors spreken uw taal en kennen de behoef-

  tes, gewoontes en de markt waarin u werkzaam bent.

  Ze zijn goed met uw branche bekend en getraind

  om de uitdagingen die voor u liggen te begrijpen.

  Ze begrijpen de relatie tussen uw bedrijfsdoelstel-

  lingen en de operationele processen van uw bedrijf.

  Dankzij hun gedegen kennis van de branche zijn

  ze in staat u waardevolle feedback te geven op de

  werking van het managementsysteem binnen uw

  bedrijf. Bovendien is het auditteam voor minimaal

  drie jaar aan uw organisatie verbonden. We genieten

  al jaren de voorkeur als certificeringspartner voor

  Fortune 500-bedrijven, evenals voor het midden- en

  kleinbedrijf. Wij werken met u samen om het certifi-

  ceringsproces aan te laten sluiten op uw bedrijfsvisie

  en -doelstellingen.

  Auditteam met kennis n ervaring van uw branche.

  Viewpoint; het DNVGL klantenpanel. Elk kwar-taal wordt er onderzoek uitgevoerd naar actuele onderwerpen om de trends en ontwikkelingen te volgen. Bij deelname ontvangt u alle rapporta-ges en kunt u kosteloos deelnemen aan webinars en workshops. Elke klant kan hier vrijblijvend aan deelnemen.

  De auditor focust op de voor uw organisatie relevante aandachtsgebieden en blijft minimaal 3 jaar aan uworganisatie verbonden.

  E-advantage is een web-based tool waardoor u beter en sneller inzicht krijgt in de status van uw auditplanning, rapporta-ges en certificaten.

  Vr certificering worden de aandachts-gebieden in overleg met de directie vastgesteld. Veranderen organisatie, systemen en proces-sen, dan veranderen de aandachtsgebieden per audit mee.

  De auditresultaten bieden u toegevoegde waarde, die u kunt gebruiken om uw managementsysteem te verbeteren.

  Audits volgens Next Generation Risk Based Certification zijn een belangrijk management-instrument. Ze geven u gerichte informatie.

  DNVGL biedt u de Compliance Rating Tool. Deze tool voor ISO 9001, ISO 14001 en/of OHSAS 18001 geeft u naast de reguliere bevindingen ook een score per element. Hierdoor heeft u inzicht op welk element van de norm u hoog scoort en kan verbete-ren. Voor ISO 9001, ISO 14001 en/of OHSAS 18001.

  U kunt rekenen op een uitgebreide terugkop-peling over de mate van beheersing van de aandachtsgebieden, inclusief eventuele verbeterpunten.

  Een persoonlijke en oplossingsgerichte werkwijze waarbij uw organisatie centraal staat.

  DNVGL is innovatief en investeert in nieuwe diensten en ontwikke-lingen.

  DNVGL betrekt ook de voorgaande auditresul-taten bij het beoordelen van verbeteringen.

 • Als het goed is, is het goed. certificering en training 07

  De diensten van DNVGL-Business Assurance:

  Product Assurance

  Het testen, inspecteren en certificerenvanproducten

  www.dnvgl.nl/product

  Assurance Services

  Het doorlichten en verbete-ren vanuwbedrijfsprestatie

  www.dnvgl.nl/assurance

  Persoonscertificatie

  Het borgen van vakbekwaam personeel

  www