criteris de qualificaciÓ 1r primària 18/19 · quinzet, problemes, frases matemàtiques,...

19
pág. 1 Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected] CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r Primària 18/19 En aquest document presentem quines són les diferents dimensions de continguts de cada àrea i el seu percentatge. Quan avaluem a un alumne, les notes d’àrea i trimestre s’obtindran, tenint en compte els següents criteris: - Les notes de cadascuna de les diferents dimensions que es treballen a cada àrea relacionades amb els continguts de cada unitat i segons els criteris d’avaluació acordats. La nota trimestral d’àrea utilitzarà la nomenclatura que es detalla: - 0 a 4,9 - No assoliment - 5 a 6,9 - Assoliment satisfactori - 7 a 8,9 - Assoliment notable - 9 a 10 - Assoliment excel·lent Atenció a la diversitat -Hi ha 4 hores d’atenció a la diversitat per curs. Durant la setmana hi ha 1h de desdoblament de català, 1h de desdoblament de matemàtiques i 1h de desdoblament de coneixement del Medi. A més, hi ha una hora de suport de català. El desdoblament implica que un grup d’alumnes van amb un/a segon/a mestre/a. En el cas dels suports, un petit grup d’alumnes o, si s’escau, un gran grup d’alumnes rep una atenció especifica dins o fora de l’aula ordinària. En el cas del desdoblament, és divideix el grup en dues meitats homogènies o heterogènies d’aprenentatge segons necessitats, per treballar el mateix contingut amb un altre/a mestre/a. -Els alumnes amb necessitats educatives específiques reben 2 o 3 hores a la setmana de suport específic. Alguns d’aquests alumnes tenen un pla individual de tipus metodològic o curricular. Si aquest és metodològic l’avaluació és igual que la resta del grup-classe. Si les adaptacions són curriculars, els criteris d’avaluació seran personalitzats.

Upload: others

Post on 05-Sep-2019

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

pág. 1

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 1r Primària 18/19

En aquest document presentem quines són les diferents dimensions de continguts de

cada àrea i el seu percentatge.

Quan avaluem a un alumne, les notes d’àrea i trimestre s’obtindran, tenint en compte

els següents criteris:

- Les notes de cadascuna de les diferents dimensions que es treballen a cada àrea

relacionades amb els continguts de cada unitat i segons els criteris d’avaluació

acordats.

La nota trimestral d’àrea utilitzarà la nomenclatura que es detalla:

- 0 a 4,9 - No assoliment

- 5 a 6,9 - Assoliment satisfactori

- 7 a 8,9 - Assoliment notable

- 9 a 10 - Assoliment excel·lent

Atenció a la diversitat

-Hi ha 4 hores d’atenció a la diversitat per curs. Durant la setmana hi ha 1h de

desdoblament de català, 1h de desdoblament de matemàtiques i 1h de desdoblament

de coneixement del Medi. A més, hi ha una hora de suport de català. El desdoblament

implica que un grup d’alumnes van amb un/a segon/a mestre/a. En el cas dels suports,

un petit grup d’alumnes o, si s’escau, un gran grup d’alumnes rep una atenció

especifica dins o fora de l’aula ordinària. En el cas del desdoblament, és divideix el grup

en dues meitats homogènies o heterogènies d’aprenentatge segons necessitats, per

treballar el mateix contingut amb un altre/a mestre/a.

-Els alumnes amb necessitats educatives específiques reben 2 o 3 hores a la setmana

de suport específic.

Alguns d’aquests alumnes tenen un pla individual de tipus metodològic o curricular.

Si aquest és metodològic l’avaluació és igual que la resta del grup-classe.

Si les adaptacions són curriculars, els criteris d’avaluació seran personalitzats.

pág. 2

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

ÀMBIT MATEMÀTIC

ÀREA DE MATEMÀTIQUES

Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte:

1.- Les proves escrites de les activitats treballades.

2.- Les notes obtingudes en les diferents activitats que es realitzen de càlcul mental,

quinzet, problemes, frases matemàtiques, geometria, mesura, etc.

1.Dimensió raonament i prova

El desenvolupament de la capacitat de raonar que es fa dins de l’educació matemàtica

hauria de tenir com a objectiu que l’alumne/a l’apliqui a tots els àmbits de la seva vida

quotidiana amb prou precisió lògica. Quan el raonament fet es pot comprovar augmenta

la confiança i seguretat en la resolució de situacions, siguin matemàtiques o no.

L’alumne/a ha d’entendre que refusar un raonament té un aspecte positiu, el de cercar

unes altres vies i, també, que la validació d’una afirmació no és el final sinó l’obertura

cap a noves argumentacions.

Utilitzar el raonament matemàtic comporta:

• Analitzar situacions, per comparació i per contrast.

• Fer conjectures adaptades a la situació.

• Comprovar, validar o refutar conjectures.

• Precisar i ampliar conjectures.

• Generalitzar, establint models i patrons.

• Particularitzar models generals a casos concrets.

• Argumentar per comunicar i validar processos i resultats.

Aquests aspectes es poden presentar de forma conjunta.

pág. 3

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

El raonament i la prova han de poder aplicar-se a la vida quotidiana en entorns no

necessàriament matemàtics i contribuir als raonaments propis de les altres àrees de

coneixement.

El disseny i la gestió de les activitats ha de permetre l’alumne/a:

• Fer i fer-se preguntes.

• Tenir una visió global del procés seguit des de la situació inicial fins al resultat final.

• Admetre que la solució potser no existeix o que no és única.

• Admetre que l’error forma part del procés.

• Adonar-se que la resolució d’un problema o d’una activitat és un pas per continuar

resolent més situacions.

• Tenir sentit crític.

2. Dimensió connexions

La majoria dels conceptes estan connectats amb altres conceptes, tant en el mateix bloc

de continguts com amb d’altres blocs. També els algorismes i les tècniques

matemàtiques s’han de relacionar amb els conceptes i propietats en què es basen, per

tal de veure que formen un tot coherent i fortament lligat.

Hi ha idees transversals que són presents en diversos blocs de continguts, com ara

quantitat, patró, equivalència, canvi, mesura... Hi ha connexions entre els diversos

processos. Per exemple, el raonament i la representació són cabdals en la resolució de

problemes. Conèixer aquestes relacions proporciona un saber més profund i aplicable.

És important que es tingui consciència que els aprenentatges adquirits són útils i són

font de nous sabers. D’altra banda, les idees matemàtiques s’apliquen a un gran ventall

de fenòmens (altres àrees de coneixement, vida quotidiana...).

Els alumnes han de veure que les matemàtiques són quelcom més que un seguit de

temes aïllats i que les poden usar en multitud d’ocasions en els contextos més diversos,

i arribar a considerar-les útils i rellevants per a la seva vida més enllà de l’escola. Ser

pág. 4

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

capaç de descriure el món real usant les matemàtiques permet comprendre’l mi-llor i

preveure resultats i conseqüències.

Qualsevol tema i situació implica connectar idees matemàtiques. Trobar i aplicar

relacions entre els conceptes dóna major coneixement sobre el que s’està treballant,

en particular, és important connectar el nou coneixement amb el que ja es té.

3. Dimensió comunicació i representació

La pràctica habitual de l’expressió d’idees matemàtiques entre companys, tant oralment

com per escrit, ajuda els estudiants a organitzar i refinar aquestes idees, i a ser clars,

convincents i precisos en l’ús del vocabulari i símbols matemàtics. L’escolta atenta dels

arguments dels companys proporciona oportunitats de reflexió i millora del propi

coneixement.

Les converses que sorgeixen en l’exploració d’idees matemàtiques des de perspectives

diverses permeten reafirmar el pensament propi, ser conscient del que se sap i establir

connexions. L’alumnat ha de combinar el llenguatge simbòlic i formal amb el llenguatge

natural, fins arribar a traduir de l’un a l’altre i incorporar el vocabulari matemàtic al

llenguatge habitual.

La representació és una eina per construir, estructurar i comunicar idees matemàtiques.

La comunicació matemàtica, des dels esbossos més simples fins al llenguatge simbòlic

més elaborat, sempre implica representació. Les representacions sovint parteixen de

models informals (dibuix, construccions amb materials manipulables) per evolucionar

cap a models més formals: igualtats, taules, gràfiques. Alhora també tenen el seu espai

de recursos TIC que faciliten la representació matemàtica.

Les múltiples varietats de representació proporcionen, a més de diverses possibilitats

de mostrar idees matemàtiques, diferents vies d’aproximar-se a aquestes idees,

d’organitzar-les i de comprendre-les. Un bon indicador del grau de comprensió d’una

idea matemàtica és la capacitat de relacionar les diferents representacions d’aquesta

idea i triar la forma de representació més adequada a la situació i propòsit plantejat.

pág. 5

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

4. Dimensió resolució de problemes

La resolució de problemes no és una tasca per fer al final d’un trajecte d’aprenentatge

sinó que pot ser el desencadenant del procés. No tan sols cal ensenyar matemàtiques

per resoldre problemes, sinó també ensenyar matemàtiques a partir i a través de la

resolució de problemes. Una metodologia centrada en la resolució de problemes dóna

l’oportunitat de desvetllar en l’alumnat el gust per enfrontar-se a un repte, lluitar-hi de

manera tenaç, experimentar, cercar ajut adequat, si cal, assaborir l’èxit i adquirir

confiança en les pròpies capacitats.

En el procés de resolució d’un problema hi ha diverses etapes:

• Entendre bé el que el problema demana, les dades que aporta i el context on es

planteja.

• Fer un dibuix, un gràfic, una taula, un esquema...

• Experimentar, estimar, temptejar, conjecturar...

• Recordar problemes semblants que puguin resultar més familiars i idees

matemàtiques que puguin ser útils.

• Planificar estratègies de resolució.

• Aplicar conceptes i eines matemàtiques per desenvolupar aquestes estratègies.

• Comprovar la correcció de la solució respecte al plantejament matemàtic i la seva

raonabilitat en el context.

• Comunicar adequadament el resultat i el procés seguit.

• Prendre consciència del procés seguit i incorporar-lo al seu bagatge d’estratègies

resolutives.

Aquestes etapes no es desenvolupen necessàriament en aquest ordre, a vegades

l’estimació o l’experimentació fan entendre millor el problema. En general, a primària,

quan hi ha dificultats de resolució l’alumne/a torna a iniciar el problema.

pág. 6

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada apartat/habilitat:

1r trimestre

Dimensió raonament i prova (25%)

Dimensió connexions (25%)

Dimensió comunicació i representació (25%)

Dimensió resolució de problemes (25%)

2n trimestre

Dimensió raonament i prova (25%)

Dimensió connexions (25%)

Dimensió comunicació i representació (25%)

Dimensió resolució de problemes (25%)

3r trimestre

Dimensió raonament i prova (25%)

Dimensió connexions (25%)

Dimensió comunicació i representació (25%)

Dimensió resolució de problemes (25%)

ÀMBIT LINGÜÍSTIC:

ÀREA DE LLENGUA CATALANA

Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte les diferents dimensions

en les que està desglossada l’àrea:

1. Dimensió comunicació oral

Fa referència a les capacitats de parlar, escoltar i comprendre. Es realitzarà a partir

d’activitats d’avaluació que es facin a classe i de l’observació directa i individual de

cada alumne.

2. Dimensió comprensió lectora

Les diferents notes de lectura s’obtenen de: lectura expressiva, comprensiva i velocitat

lectora.

pág. 7

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

COMPRENSIÓ LECTORA

Després de la lectura individual d’un text, els alumnes han de respondre una sèrie de

preguntes o activitats de diferent tipologia.

Els alumnes que tenen dificultats en la lectura es valorarà el seu progrés personal.

3. Dimensió expressió escrita

A partir de les tipologies de text treballades s’elaboraran textos avaluables.

En les expressions escrites es tindrà en compte la presentació, el traç, la

coherència i l’aplicació de les normes ortogràfiques treballades.

Es faran controls d’activitats pràctiques de lèxic, gramàtica i ortografia.

4. Dimensió plurilingüe

Aquesta dimensió valora el respecte i la dedicació a les diferents llengües potenciant

la riquesa que representen.

5. Dimensió literària

Aquesta dimensió ajuda a entendre que la literatura és una font estètica i cultural,

ajuda a comprendre el món que ens envolta i inclou els diversos gèneres: poètics,

narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més actuals.

L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i

escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A més

d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític.

Per poder gaudir del fet literari, l’alumne/a ha de tenir accés a obres ben diverses. Ha

de poder interpretar correctament els recursos lingüístics i estilístics que els autors

utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica el context i circumstàncies en què una obra

ha estat produïda. L’alumne/a també ha de ser capaç de produir textos (narracions,

poemes...) en què predomini la dimensió artística i estètica i en què apliqui els

coneixements sobre els recursos i les estructures pròpies de cada gènere.

Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

1r trimestre

Dimensió comunicació oral (25%)

pág. 8

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió literària (25%)

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

2n trimestre

Dimensió comunicació oral (25%)

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió literària (25%)

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

3r trimestre

Dimensió comunicació oral (25%)

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió literària (25%)

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA

1. Dimensió comunicació oral

Fa referència a les capacitats de parlar, escoltar i comprendre. Es realitzarà a partir

d’activitats d’avaluació que es facin a classe i de l’observació directa i individual de

cada alumne.

2. Dimensió comprensió lectora

Les diferents notes de lectura s’obtenen de: lectura expressiva, comprensiva i velocitat

lectora.

COMPRENSIÓ LECTORA

Després de la lectura individual d’un text, els alumnes han de respondre una sèrie de

preguntes o activitats de diferent tipologia.

pág. 9

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

Els alumnes que tenen dificultats en la lectura es valorarà el seu progrés personal.

3. Dimensió expressió escrita

A partir de les tipologies de text treballades s’elaboraran textos avaluables.

En les expressions escrites es tindrà en compte la presentació, el traç, la

coherència i l’aplicació de les normes ortogràfiques treballades.

Es faran controls d’activitats pràctiques de lèxic, gramàtica i ortografia.

4. Dimensió plurilingüe

Aquesta dimensió valora el respecte i la dedicació a les diferents llengües potenciant

la riquesa que representen.

5. Dimensió literària

Aquesta dimensió ajuda a entendre que la literatura és una font estètica i cultural,

ajuda a comprendre el món que ens envolta i inclou els diversos gèneres: poètics,

narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més actuals.

L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i

escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A més

d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític.

Per poder gaudir del fet literari, l’alumne/a ha de tenir accés a obres ben diverses. Ha

de poder interpretar correctament els recursos lingüístics i estilístics que els autors

utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica el context i circumstàncies en què una obra

ha estat produïda. L’alumne/a també ha de ser capaç de produir textos (narracions,

poemes...) en què predomini la dimensió artística i estètica i en què apliqui els

coneixements sobre els recursos i les estructures pròpies de cada gènere.

Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

1r trimestre

Dimensió comunicació oral (25%)

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió literària (25%)

pág. 10

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

2n trimestre

Dimensió comunicació oral (25%)

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió literària (25%)

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

3r trimestre

Dimensió comunicació oral (25%)

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió literària (25%)

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

Un dels objectius que s’haurien d’aconseguir en finalitzar l’educació primària és que la

majoria de l’alumnat hagués adquirit l’hàbit lector. És a dir que la lectura formés part

de les seves rutines i que aquesta activitat tingués una presència important en l’àmbit

personal.

ÀREA DE LLENGUA ESTRANGERA

Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte les diferents dimensions

en les que està desglossada l’àrea:

1. Dimensió comunicació oral

Fa referència a les capacitats de parlar, escoltar i comprendre.

Ús de l’anglès per contestar a les preguntes de classe i en els diàlegs propis de les

unitats; fonètica adequada en la pronunciació anglesa i en la lectura de textos,

entendre les instruccions de l’aula; listening i speaking.

2. Dimensió comprensió lectora

Les diferents notes de lectura s’obtenen de: lectura expressiva, comprensiva i velocitat

pág. 11

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

lectora.

COMPRENSIÓ LECTORA

Després de la lectura individual d’un text, els alumnes han de respondre una sèrie de

preguntes o activitats de diferent tipologia.

3. Dimensió expressió escrita

En les expressions escrites es tindrà en compte la presentació, els coneixements de les

estructures, la coherència i l’aplicació del vocabulari treballat.

Es faran controls de cada unitat, de vocabulari, dictats i redaccions.

4. Dimensió plurilingüe

Aquesta dimensió valora el respecte i la dedicació a les diferents llengües potenciant

la riquesa que representen.

5. Dimensió literària

Aquest dimensió valora la lectura en veu alta, memorització de poemes i la seva

representació, classes de teatre.

Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

1r trimestre

Dimensió comunicació oral (50%)

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

Dimensió literària (no s’avalua aquest trimestre)

2n trimestre

Dimensió comunicació oral (50%)

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

Dimensió literària (no s’avalua aquest trimestre)

pág. 12

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

3r trimestre

Dimensió comunicació oral (50%)

Dimensió comprensió lectora (25%)

Dimensió expressió escrita (25%)

Dimensió plurilingüe (no s’avalua aquest trimestre)

Dimensió literària (no s’avalua aquest trimestre)

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI

MEDI

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I ÀREA DE CONEIXEMENT

DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte els diferents projectes

treballats les diferents dimensions en les que està desglossada l’àrea:

Socials

1r trimestre

Projectes: “Estic creixent”

Dimensió Ciutadana 100%

Naturals

1r trimestre

Projectes: “Descoberta de l’hort” i “Xefs i cambrers”

Dimensió Món actual (50%)

Dimensió Salut i equilibri personal (50%)

Naturals

2n trimestre

Projectes: “Les plantes” i “De què està fet”

Dimensió Món actual (50%)

pág. 13

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

Dimensió Salut i equilibri personal (50%)

Socials

3r trimestre

Dimensió Món actual: Projecte “Coses de la nostra terra” (50%) + Projecte “L’Hort

dona fruit” (50%) =100%

Naturals

3r trimestre

Dimensió Món actual: Projecte “Els animals” (100%)

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS:

ÀREA DE RELIGIÓ

Les notes d’àrea s’obtindran tenint en compte les diferents el treball realitzat dels

temes següents:

1r trimestre

L’entorn religió: Identificar elements de l’entorn religiós (llocs, vestits, gestos,...).

A l’àrea de Religió només hi haurà la nota global (100%)

2n trimestre

La generositat i la pregària.

A l’àrea de Religió només hi haurà la nota global (100%)

3r trimestre

La relació amb els altres i el compromís.

A l’àrea de Religió només hi haurà la nota global (100%)l’àrea

MBIT ARTÍSTIC:

ÀMBIT EDUCACIÓ ARTÍSTICA

pág. 14

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

L’Àrea d’educació artística cada trimestre anirà desglossada en música i plàstica. Cada

àrea tindrà la seva nota. Al final de curs sortirà la nota conjunta en que es farà la mitja

aritmètica de les dues àrees.

ÀREA DE MÚSICA I DANSA

En cadascuna d’aquestes dimensions treballem un seguit de continguts que ajuden a

assolir uns objectius i al mateix temps unes competències.

1. Dimensió percepció, comprensió i valoració

Una part important d’aquesta dimensió són totes aquelles activitats que ens ajudaran

a percebre, comprendre i valorar el fet i el llenguatge artístic, en aquest cas, per mitjà

de la música.

2. Dimensió interpretació i producció

Per treballar aquesta dimensió realitzarem interpretació i producció de peces i obres

musicals a través del cant, la dansa i balls.

3. Dimensió imaginació i creativitat

En aquesta dimensió treballem i explorem la capacitat imaginativa i creativa dels nens

i les nenes mitjançant el treball en equip.

Les activitats d’avaluació seran diverses. Sobretot s’avaluarà a partir del treball fet a

classe tant a nivell individual com grupal.

Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

1r trimestre

Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

Dimensió interpretació i producció: (33%)

Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

2n trimestre

Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

Dimensió interpretació i producció: (33%)

Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

pág. 15

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

3r trimestre

Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

Dimensió interpretació i producció: (33%)

Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

ÀREA DE VISUAL I PLÀSTICA

Enguany avaluarem per dimensions:

1. Dimensió percepció, comprensió i valoració

Les competències que fan referència a la dimensió percepció, comprensió i valoració

són:

- Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual

- Utilitzar elements del llenguatge visual per comprendre i apreciar les produccions

artístiques

- Comprendre i valorar elements del patrimoni artístic i també els elements

significatius de la contemporaneïtat artística.

2. Dimensió interpretació i producció

Les competències que fan referència a la dimensió interpretació i producció són:

- Utilitzar els elements bàsics del llenguatge visual i tècniques per expressar-se i

comunicar-se

3. Dimensió imaginació i creativitat

Les competències que fan referència a la dimensió imaginació i creativitat són:

- Improvisar i crear amb els elements i recursos dels diferents llenguatges artístics

- Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.

Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

1r trimestre

Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

Dimensió interpretació i producció: (33%)

pág. 16

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

2n trimestre

Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

Dimensió interpretació i producció: (33%)

Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

3r trimestre

Dimensió percepció, comprensió i valoració: (34%)

Dimensió interpretació i producció: (33%)

Dimensió imaginació i creativitat: (33%)

A l’hora d’avaluar un contingut es tindran en compte diferents aspectes depenent del

tipus d’activitats:

-Realització dels exercicis seguint les pautes marcades

-Fidelitat al model i proporcions (totes les mesures han d’estar relacionades)

-Participació activa en el visionat i comentari de les obres de diferents artistes,

moviments...

-Seguir les instruccions donades en cada una de les fases del treball.

-Seguir les instruccions donades, tot valorant .......i la semblança a l’estil .......

-Que el resultat sigui una resposta individual i diferent. Expressar-se lliurement i de

manera diferent als altres.

-Creativitat en l’expressió lliure.

-Comprensió dels conceptes de ... (escultura...)

-Pulcritud: ser acurats en la presentació i acabats.

-Ocupar correctament l’espai

pág. 17

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

-Exposició i comentari de les obres pròpies

-Actitud davant el treball, en les sortides, en les explicacions i en l’execució del treball

plàstic

-Participació activa en aportar el material necessari per fer l’activitat

-Realització de la tècnica escollida amb correcció.

-Utilització correcta dels materials

-Ordre i endreça de la classe i materials

-Participació activa en l’exercici de grup

-Activitat consensuada per tot el grup i amb atenció als detalls.

-Participació activa en l’exercici de parelles

-Bona entesa del grup: planificació, repartiment de les tasques...

S’anotarà en el registre del mestre quan no es porti el material demanat o no es

presentin els treballs en el termini i es tindrà en compte en la nota. S’anotaran també

observacions de les dificultats serioses presentades en alguns treball (traç, pulcritud,

espai, manca de detalls...), així com els problemes d’actitud.

La nota del trimestre serà el resultat dels diferents treballs realitzats individuals i

grupals.

En cada treball hi ha una nota que respon als ítems avaluats (seguir les instruccions,

ocupar l’espai, mostrar-se creatiu....) tot i que la nota d’un treball depèn de l’esforç i

les possibilitats.

Es tenen en compte les capacitats de cada alumne.

En els treballs de grup es podrà avaluar de maneres diferents:

- Si hi ha nota individual i global es farà un mitjana

- Tot el grup la mateixa nota.

- Mitjana entre l’autoavaluació i la nota del mestre .

pág. 18

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA:

ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

Les notes d’àrea i trimestre s’obtindran tot tenint en compte les diferents dimensions

en les que està desglossada l’àrea:

1. Dimensió activitat física

Fa referència a tot tipus de moviment corporal que fa l’ésser humà que contribueix

a conèixer, desenvolupar i enfortir el cos, fer més àgils i eficaços els moviments,

millorar el funcionament del sistema cardiorespiratori i de l’aparell locomotor,

equilibrar el sistema nerviós i proporcionar beneficis per a la salut i el benestar. No hi

ha un tipus d’activitat física idònia per a tothom, cadascú pot i ha de trobar la que més

s’adapti a les seves necessitats i interessos. És important la constància i la regularitat

en la pràctica per garantir una bona forma física, entesa com la capacitat de donar

resposta a les necessitats motrius habituals d’una persona.

2. Dimensió expressió i comunicació corporal

Fa referència a potenciar la creativitat, ampliar el repertori motriu i donar valor a la

varietat de recursos expressius de què disposen els alumnes, utilitzant diferents

tècniques, ha de ser també una tasca de l’educació física. A través de l’expressió i la

comunicació corporal afavorim que l’alumne reguli les seves emocions, accepti les

diferències i respecti el seu cos i el dels altres.

3. Dimensió hàbits saludables

Fa referència a que cal contribuir que els alumnes incorporin la pràctica regular

d’activitats físiques de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de la vida i

també que adoptin actituds crítiques davant de pràctiques i estereotips socials no

saludables. Els hàbits saludables no són simples informacions o coneixements que

s’hagin rebut sinó que han de ser un conjunt d’actituds i maneres de fer que es duguin

a la pràctica de manera mantinguda en el temps.

pág. 19

Av. Josep Tarradellas i Joan 5-7, 17006 GIRONA

Tel: 972232211 Fax: 972244750 A/e: [email protected]

4. Dimensió joc motor i temps de lleure

Aquesta dimensió té per objectiu educar en l’ús pedagògic i recreatiu del temps de

lleure, considerant que les activitats que s’hi facin han de ser de caràcter voluntari,

lúdic i formatiu. El joc acompanya l’infant al llarg dels anys, desenvolupa la seva

imaginació i creativitat i permet explorar, conèixer i entendre el seu entorn i

relacionar-se amb els altres. Facilita l’expressió de diferents sentiments i la gestió i

l’autocontrol de les emocions que se’n generen. Des de l’àmbit de l’educació formal,

com és l’escola, hem d’introduir i promocionar activitats físiques i recreatives que es

puguin desenvolupar en entorns propers, ja siguin naturals o urbans, per tal que els

infants en facin ús durant el seu temps de lleure, i adquireixin, a la vegada, hàbits de

vida saludable.

Acordem la següent distribució pel que fa al pes de cada bloc:

1r trimestre

Dimensió expressió i comunicació corporal (no s’avalua aquest trimestre)

Dimensió activitat física (40%)

Dimensió hàbits saludables (30%)

Dimensió joc motor i temps de lleure (30%)

2n trimestre

Dimensió expressió i comunicació corporal (25%)

Dimensió activitat física (25%)

Dimensió hàbits saludables (25%)

Dimensió joc motor i temps de lleure (25%)

3r trimestre

Dimensió expressió i comunicació corporal (20%)

Dimensió activitat física (30%)

Dimensió hàbits saludables (30%)

Dimensió joc motor i temps de lleure (20%)