com serà la nova administració?

143
6 Jordi Graells i Costa www.slideshare.net/jordigraells www.graells.cat Govern de les Illes Balears Palma, 8 de novembre de 2010 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca. motion gears-team force © ralphbijker CC BY 2.0 Com serà la nova Administració? www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=16&lang=ca&codi=683247&coduo=16

Upload: jordi-graells

Post on 01-Sep-2014

1.251 views

Category:

Business


5 download

DESCRIPTION

Presentació per a l'acte de cloenda del projecte 'Innovam' del Govern de les Illes Balears. Palma, 8 de novembre de 2010

TRANSCRIPT

Page 1: Com serà la nova Administració?

6

Jordi Graells i Costawww.slideshare.net/jordigraells www.graells.cat

Govern de les Illes BalearsPalma, 8 de novembre de 2010

Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

motion gears-team force © ralphbijker CC BY 2.0

Com serà la nova Administració?

www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=16&lang=ca&codi=683247&coduo=16

Page 2: Com serà la nova Administració?

7 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

10 històries

Page 3: Com serà la nova Administració?

8 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

1a històriaUn paper rellevant per a la innovació

Page 4: Com serà la nova Administració?

9 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

An

Eco

logi

cal C

onun

drum

©de

rekg

avey

CC

BY

2.0

Un recurs ben comú

Page 5: Com serà la nova Administració?

10 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

La història d’aquest utensili es podria escriure en un rotlle...

New

sprin

t ©Te

rryJo

hnst

onC

C B

Y 2.

0

Page 6: Com serà la nova Administració?

11

... però segurament se’ns acabaria, com sol passar quan més el necessitem ☺

grae

lls ©

rotll

ebui

tCC

BY

3.0

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 7: Com serà la nova Administració?

12 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

1 Fr

ee ©

portm

ante

aus

CC

BY

2.0

Múltiples solucions...

Page 8: Com serà la nova Administració?

13 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Una ha triomfat

grae

lls ©

max

irotll

eC

C B

Y 3.

0

Page 9: Com serà la nova Administració?

14 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Wip

e ou

t ©K

ykno

ord

CC

BY

2.0

Com s’innoven productes i serveis?

Pensament inventiu sistemàtic (Hebrew University of Jerusalem):

1.Principi del món tancat.

2.Principi del canvi qualitatiu. Es millora o elimina component del producte o sistema:

- Unificació (autoservei a restaurants, llapis amb goma...)

- Multiplicació (fulles d’afaitar i vacunes múltiples, cinemes 2 films)

- Divisió o distribució (pagament en quotes, comandament i TV)

- Remoció o reducció de l’objecte (correu web, cadires nens per a taules, cafè descafeïnat)

- Trencament de la simetria, addició d’una dimensió o ajust al medi ambient (canvi horari, taxis dies parells, ascensors,

http://innovacion7x24.com/blog/aplicacion-del-pensamiento-inventivo-sistematico/

Page 10: Com serà la nova Administració?

15

Innovar = transformar coneixement en valor

Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

La innovació és un procés participat per molts actors pel qual el coneixement (una idea) es transforma en valor i com a tal el percep l’usuari. En aquest fenomen hi tenen un lloc destacat: la tecnologia, l’aprenentatge, la xarxa (interrelació social) i la comunicació.

Page 11: Com serà la nova Administració?

16 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

I a l’Administració?

Page 12: Com serà la nova Administració?

17

- Més marge per a prova/error - Capacitat de cooperació- Capacitat de compra

sindicada- La innovació és al discurs

de l’Administració- Canvis socials- Entorns tecnològics i de

coneixement més accessibles- Contenció pressupostària

amb exigència de resultats

- Inèrcies fortes. Costa desaprendre

- Poca tradició R+D. No hi sol haver òrgans d’innovació

- Entorns estables amb poca pressió sobre els resultats

- No orientació al talent- Cadena de valor no

estructurada a partir de l’usuari- Cultura corporativa preval

sobre cultura del canvi

Estímuls per innovar

Barreres per innovar

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 13: Com serà la nova Administració?

18

A més dels exemples d’innovació que citen els manuals:

Organitzacions innovadores

iPad Touch © FactoryJoe. CC

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 14: Com serà la nova Administració?

19

La xarxa de personal innovador

Objectius:

- Promoure la cultura de la innovació.

- Impulsar l’emprenedoria a l’Administració.

- Donar a conèixer persones, organitzacions i experiències innovadores.

- Facilitar l’intercanvi de coneixement i la col·laboració en projectes innovadors.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 15: Com serà la nova Administració?

20

Pla d’acció per al canvi

1. Comunicació inicial de l’estratègia

corporativa per al treball en xarxa

2. Formació continuada:

2.1 Al conjunt del personal en eines i cultura

col·laborativa

2.2 Als lídersen el seu nou rol de

promotors de condicions perquè els altres innovin

3. Identificació d’agents del canvi:

- líders organització

- community managers

-qui sap què

- stake holders

4. Habilitació d’espais de col·laboració:

- presencials

- en línia

Adaptació text @OdilasCom serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 16: Com serà la nova Administració?

21 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Tipus d’innovacions

Page 17: Com serà la nova Administració?

22

Segons Clayton Christensena The Innovator’s Dilemmna

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

1. Sustaining innovations

- Millores però amb efectes limitats.

- Acaben sent absorbides per altres grups.

- Mantenen el que hi ha.

2. Disruptive innovations

- Són productes simples, mitjanament bons.

- Alteren l’ecosistema però no provoquen la mort del poder establert.

Quina mena d’innovació és la del rotlle més llarg de paper higiènic?

Page 18: Com serà la nova Administració?

23

Ex. Innovació en els mitjans de comunicació

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Convergència entre:

- Mitjans establerts.

- Els que tracten d’adaptar-se.

- Els que usen de la millor manera les innovacions pertorbadores.

Com el cas del Huffington Post, que, amb només 5 anys de vida, el 2010 supera el New York Times en visitants únics al mes (i, al seu torn, The Washington Post i The Wall Street Journal)

La solució òptima

- Acceptin que vivim en un nou paradigma econòmic.

- Combinin els valors del periodisme (exactitud, veracitat...) ambInternet i les xarxes socials.

Page 19: Com serà la nova Administració?

24 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

2a històriaConeixement col·lectiu:

do it yourself

Page 20: Com serà la nova Administració?

25 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

En la nova economia...

Page 21: Com serà la nova Administració?

26

... el coneixement és la variable clau

CC

BY

2.0

–w

ww

.flic

kr.c

om/s

hiffa

au/2

1995

7955

9

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 22: Com serà la nova Administració?

27

Hi ha gent que decideixtreballar-lo en comú

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0C 2.0 www.flickr.com/rnyeua/1430089128

Page 23: Com serà la nova Administració?

28

DIY: do it yourself!

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.youtube.com/watch?v=Y1L2sAt9lxUwww.makerwiki.com

Page 24: Com serà la nova Administració?

29 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Intel·ligència col·lectiva

Page 25: Com serà la nova Administració?

30

Tornen les comunes?

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.youtube.com/watch?v=gEuSm3Ht6mAhttp://directory.ic.org

http

://th

erig

htpl

ace.

net/c

oco/

publ

ic

Page 26: Com serà la nova Administració?

31 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

3a històriaDifusió oberta

del coneixement

Amb el suport de Josep Vives

Page 27: Com serà la nova Administració?

32

En un poblet de l’Anoia...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 28: Com serà la nova Administració?

33

ara conegut per...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Pel Parc Motor...

... però tambéper l’abocador i la nova variant Igualada-Manresa...

Page 29: Com serà la nova Administració?

34

... i alguns restaurants

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.restaurantelmarino.com

Amb ús indegut de símbols ben famosos...?

Page 30: Com serà la nova Administració?

35

Guerra dels EUA i Castellolí?

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.elpais.com/articulo/cultura/Popeye/todos/elppgl/20090106elpepicul_6/Tes

Page 31: Com serà la nova Administració?

36 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

La propietat intel·lectual és una assignatura

pendent aquí...

Page 32: Com serà la nova Administració?

37 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.20minutos.es/noticia/655946/0/gobierno/ley/sinde/

Page 33: Com serà la nova Administració?

38

Què està protegit com a obra?

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.abc.es/20090116/espectaculos-musica/musica-folclorica-tambien-tiene-20090116.html

Page 34: Com serà la nova Administració?

39

Actes oficials i cerimònies religioses(art. 38 LPI)

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

«L’execució d’obres en el curs d’actes oficials de l’Estat, de les administracions públiques i cerimònies religioses no requerirà autorització dels titulars dels drets, sempre que el públic hi pugui assistir gratuïtament i els artistes que hi intervinguin no percebin remuneració específica per la seva interpretació o execució en els esmentats actes.»

Page 35: Com serà la nova Administració?

40

... afecta administracions :P

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 36: Com serà la nova Administració?

41

... partits

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.larazon.es/noticia/los-socialistas-tendran-que-pagar-a-la-sgae-por-cantar-la-internacional

Page 37: Com serà la nova Administració?

42

... i més partits ;-)

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.y

outu

be.c

om/w

atch

?v=g

WY

CTO

Wd6

Bs

Page 38: Com serà la nova Administració?

43

En fi, una entitat gestora dels drets d’autor molt ‘proactiva’...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.y

outu

be.c

om/w

atch

?v=R

h2vC

inJO

Ls

Page 39: Com serà la nova Administració?

44 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Les llicències Creative Commons

Page 40: Com serà la nova Administració?

45

© Sydney Morning Heraldwww.smh.com.au Eiffel Tower at night © rednuht,

www.flickr.com/photos/rednuht/275062341/CC BY 2.0

Quina diferència hi ha?

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 41: Com serà la nova Administració?

46

Tipus llicències Creative Commons

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

http

://ca

t.cre

ativ

ecom

mon

s.or

g/llic

enci

a

Page 42: Com serà la nova Administració?

47

Com gestionar els drets sobre imatges i vídeos (PI, imatge, intimitat...)

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

1. Vetllar per gestionar-los correctament.2. Aplicar llicències Creative Commons amb dades amb drets de

propietat intel·lectual (DPI) dels quals tinguem els drets d’explotació corresponent o l’autorització corresponent.

3. Afegir clàusules als contractes, subvencions, licitacions... que permetin la comunicació lliure de les dades o documents adquirits.

4. Incloure en el procediment de recollida de dades, confecció de documents, organització d’actes... les cessions de drets escaients.

5. Valorar quines de les dades que produïm són obres i, per tant, tenen DPI. Gestionar-les amb les llicències corresponents.

Page 43: Com serà la nova Administració?

48

Com sortir del debat enquistat sobre PI?

- Respectar possible termini reduït de protecció de les obres.

- Accés públic a l’obra si no hi ha ànim de lucre.

- Reutilització de coneixement de l’Administració.

- Obres protegides per DA i difoses en obert. Cal citar obra en CC.

- Suport a reconversió indústria tradicional de continguts.

- Ser més flexibles per a usos lícits en un espai més ampli, a l’estil del ‘fair use’ de la legislació anglosaxona

- Etc.Font: Gonzalo Martín. Blog “La industria audiovisual” http://industriaaudiovisual.blogspot.com.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 44: Com serà la nova Administració?

49 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

4a històriaPrivacitat a la Xarxa

Page 45: Com serà la nova Administració?

50

Rastre digital arreu

Aviat les empreses d’Internet sabran més de la nostra vida que el que nosaltres puguem recordar.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 46: Com serà la nova Administració?

51

... i amb el rastre no tan digital!

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

¿Com sabem que l’autor de la foto d’aquesta taula que es ven a eBay és masculí?

Page 47: Com serà la nova Administració?

52

N’hi ha que no els capfica la privacitat a les xarxes socials

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 48: Com serà la nova Administració?

53

Gestionem bé la privacitat a FB

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.blogoff.es/2009/10/28/10-situaciones-que-quieres-evitar-en-facebook-y-como-hacerlo

2. I aquests consells de Blogoff:

1. Pautes per configurar Facebook regulant la proteccióde les nostres dades personals:www.slideshare.net/jordigraells/facebook-tot-el-que-volies-saber-i-ning-no-tha-explicat

Page 49: Com serà la nova Administració?

54

fins i tot en el vessant + personal ;-)

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.b

logo

ff.es

/200

9/10

/28/

10-s

ituac

ione

s-qu

e-qu

iere

s-ev

itar-e

n-fa

cebo

ok-y

-com

o-ha

cerlo

Page 50: Com serà la nova Administració?

55

Fer-la compatible amb identitat cívica

Recíprocament a la profusió de les xarxes i l’accessibilitat del coneixement, cal avançar cap a la identitat cívica, en comptes de la situació actual amb IP dinàmiques i en què sol es processen connexions.

Sóc...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 51: Com serà la nova Administració?

56 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

5a històriaTransparència, clau

per al canvi

Page 52: Com serà la nova Administració?

57

[...]

Dimensió pública del que fem

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 53: Com serà la nova Administració?

58

Hi ha algun país del món on el nombre d’electors sigui superior al nombre

d’habitants?

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 54: Com serà la nova Administració?

59

Hi érem...

http://graells.wordpress.com/2008/02/23/kosovo-independent-uns-quants-anys-despres

agost de 1992

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 55: Com serà la nova Administració?

60

Croàcia!

ww

w.p

ollit

ika.

com

«Croàcia és l'únic país al món amb el nombre d'electors superior al nombre d'habitants»Marko Rakar

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 56: Com serà la nova Administració?

61

També trobem...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 57: Com serà la nova Administració?

62

Militants de partits que discrepen de la línia oficial

www.cxi.cat

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 58: Com serà la nova Administració?

63

Participació ciutadana

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 59: Com serà la nova Administració?

64

MySociety

ww

w.m

ysoc

iety

.org

Tom Steinberg i MySociety.org a Gran Bretanya

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 60: Com serà la nova Administració?

65

Per crear peticions, sumar forces i provocar canvis

Actuable.es

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 61: Com serà la nova Administració?

66

Skolti

www.skolti.com/lab/exp1

Web que visualitza la presència de candidats i partits de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010 segons la seva activitat a Twitter i Flickr.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 62: Com serà la nova Administració?

67

Govern Balear a Linkedin

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.li

nked

in.c

om

S’està gestant una llei de bona administració i bon govern, en què es parla de transparència, ètica pública i participacióciutadana a les Illes Balears¿Ens podeu facilitar idees, suggeriments, textos, exemples de bones pràctiques?

> Obrir tots els Registres: fer pàgines de consulta web (registre d'associacions, registre d'empreses turístiques, registre de ...). > Contractació: la llei ja obliga que així sigui. S'ha de publicar tot allò referent a cada contractació a la web (plecs, adjudicatari, modificacions, ...). > Subvencions: la llei també obliga que així sigui. S'ha de publicar tot allò referent a cada subvenció a la web (bases, convocatòria, beneficiaris, ...). > Seguiment de la tramitació: “com està allò meu?”, “qui ho té entre mans?”. > Publicitat a mitjans de comunicació: donar a conèixer què paga el Govern a cada un dels mitjans contractats (i si segueix un criteri objectiu o no). > Donar més visibilitat als càrrecs públics: penjar fotografies i currículums, declaracions de béns i rendes d'alts càrrecs? Règim d'incompatibilitats, normes d'ús de vehicle oficial, despeses de representació... > Pisos i locals que manté llogats el Govern: es podria publicar la llista de tot el que es paga i en quines condicions, i fer més transparent el procés pel qual es demanen nous pisos i locals per llogar. > Ofertes de feina a empreses públiques: centralitzar en una web totes les ofertes de feina, la recepció de currículums, etc. > Informes sobre les queixes rebudes sobre cada temàtica, el temps de resposta de l'administració, ... > Millorar la informació sobre la RLT (relació de llocs de treball) afegint el nom de qui ocupa cada plaça, de si està dotada o no... > Millorar el seguiment de les borses de personal interí fent pública la informació de quan s'ha contractat cada persona de la llista i per a quina conselleria. > Millorar el seguiment dels pressuposts.

Page 63: Com serà la nova Administració?

68

Promoure la transparència en...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 64: Com serà la nova Administració?

69

1. L’anàlisi i visualitzacióde la informació

sobre la despesa pública del país

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 65: Com serà la nova Administració?

70

USAspending.gov

ww

w.u

sasp

endi

ng.g

ov

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 66: Com serà la nova Administració?

71

2. Tots els processos de l’Administració

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 67: Com serà la nova Administració?

72

Sabeu qui és?

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 68: Com serà la nova Administració?

73

Doncs una persona molt pública

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 69: Com serà la nova Administració?

74

ITdashboardLes contractacions en TIC del govern dels EUA, amb la foto del responsable i l’estat d’execució de la despesa.

ww

w.it

dash

boar

d.go

v

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 70: Com serà la nova Administració?

75

3. En les organitzacions proveïdores de serveis públics

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 71: Com serà la nova Administració?

76

Transparència a tots els serveis ☺Era el 23 de maig, a les 15h. Vol Bilbao-Barcelona amb Vueling...Vol cancel·lat per “raons tècniques” fins al proper avió. Sospites?

the

long

est q

ueue

in E

nglis

h hi

stor

PD

Agr

lCC

BY

2.0

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 72: Com serà la nova Administració?

77 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

6a història: open data

Page 73: Com serà la nova Administració?

78

Open Government Initiative

ww

w.w

hite

hous

e.go

v/op

en

«Fins l’arribada d’Obama, prevalia la cultura del secret a Washington, amb la informació sota clau, diners dels contribuents desapareguts sense deixar rastre i amb els grups de pressió exercint influència...»

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 74: Com serà la nova Administració?

79

data.govPer facilitar l'accés a BD creades pel govern federal dels EUA.

http

://da

ta.g

ov

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 75: Com serà la nova Administració?

80

data.gov.uk

http

://da

ta.g

ov.u

k

Amb unes 3.200 BD i una cinquantena d’aplicacions derivades.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 76: Com serà la nova Administració?

81

Concurs Show Us a Better Way: app Where Does My Money Go?

www.wheredoesmymoneygo.org

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 77: Com serà la nova Administració?

82

AbreDatos 2010

ww

w.a

bred

atos

.es

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 78: Com serà la nova Administració?

83

Open Data Euskadi: pàgina inici

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 79: Com serà la nova Administració?

84

OD Euskadi: catàleg de dades

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 80: Com serà la nova Administració?

85

Open Data Euskadi: fitxa data set

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 81: Com serà la nova Administració?

86

L’app Administració

http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted

www.slideshare.net/jordigraells/open-data-millors-exemples-del-mn

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 82: Com serà la nova Administració?

87

Creuar dades públiques x sparql

http

://da

ta.g

ov.u

k/sp

arql

Tractament de dades del nivell 5, el linked data, el de l’excel·lènciaPer exemple, en el portal open data del Govern britànic, podem preguntar els bombers que passen diàriament per davant d’instal·lacions públiques, o el nombre d’incidències viàries amb altres variables que ens interessin, etc.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 83: Com serà la nova Administració?

88

L’Administració com a plataforma proveïdora de serveis (o vending machine. Tim O’Reilly)

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Es tracta que les empreses hi afegeixin serveis addicionals amb valor.

Page 84: Com serà la nova Administració?

89

Ex. transports a Massachusetts

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.streetfilms.org/a-case-for-open-data-in-transit Ex. JP Licks 2:23 minTim O’Reilly 5:50 min

Page 85: Com serà la nova Administració?

90

Ex. Urban Trends d’Austràlia

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.suurbantrends.com.au

Page 86: Com serà la nova Administració?

91

Usar llicències open data o CC?

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.fo

rmez

.it/io

dlw

ww

.eps

ipla

tform

.eu/

new

s/ne

ws/

italia

n_op

en_d

ata_

licen

se

Com

me

funz

iona

MIA

PA

(M

yGov

ernm

ent i

n Ita

ly):

ww

w.y

outu

be.c

om/w

atch

?v=7

gR5v

Y0M

n3A

A condició de

Page 87: Com serà la nova Administració?

92

I el que es podrà fer amb aquestes dades...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 88: Com serà la nova Administració?

93

Realitat augmentada

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Vídeo sobre Qwiki http://vimeo.com/15444551

http://vimeo.com/15829153www.qwiki.com/

Page 89: Com serà la nova Administració?

94 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

7a història Internet = xarxa social oberta ;-)

Page 90: Com serà la nova Administració?

95

El Motí del Te (Boston Tea Party)

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Boston,1773. Els colons es rebel·len contra la metròpoli abocant al mar 45 tones de te (10 mil lliures). Inici de la lluita per la independència dels EUA.

Wikipedia

Page 91: Com serà la nova Administració?

96 Wikipedia

La marxa de la sal de Gandhi

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

«La sal us ha de fer recordar el Boston Tea Party»

(Mahatma Gandhi en la reunió amb el virrei britànic el 1930)

Page 92: Com serà la nova Administració?

97

Contra els mandataris dels EUA...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0The Future First Family Waves © acaben CC BY-SA 2.0

Obama: transparència de dades i participació de la gent en l’elaboració de les polítiques.

Page 93: Com serà la nova Administració?

98

... sorgeix el Tea Party Movement

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0Wikipedia

Reivindiquen el Boston Tea Party. Demanen la reducció de la presència de l’Estat a la societat i un retorn als principis que van inspirar els EUA.

Page 94: Com serà la nova Administració?

99

La rèplica: el Coffee Party

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.c

offe

epar

tyus

a.co

m/

Page 95: Com serà la nova Administració?

100

No és un tema doncs de colors...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 96: Com serà la nova Administració?

101

Wikileaks

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Qui és?

Julian Assange

Page 97: Com serà la nova Administració?

102

Wikileaks

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

http

://w

ikile

aks.

org

Page 98: Com serà la nova Administració?

103 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.y

outu

be.c

om/w

atch

?v=5

rXP

rfnU

3G0

min 4:45 i 10:08

Vídeo dels assassinatsVídeo assassinats col·laterals Irak

Page 99: Com serà la nova Administració?

104Vídeo dels assassinats

Vídeo dels asVídeos Iemen silenciats a Youtube

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.y

outu

be.c

om/w

atch

?v=y

AIiM

e5fU

iY

min 0:35

Page 100: Com serà la nova Administració?

105

Preservar Internet

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Intents de portar Internet cap a:

- Espais tancats (iTunes). Chris Andersen (Wired, The Long Tail) ho denuncia a l’article “The Web is Dead”

- Sistemes centralitzats (Facebook)

Cal concebre Internet com un sistema obert i descentralitzat que fomenti la innovació.

Page 101: Com serà la nova Administració?

106 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

8a història: les xarxes socials estan de moda

Page 102: Com serà la nova Administració?

107

Tothom vol ser a les xarxes!

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

www.facebook.com/guardiacivil

Page 103: Com serà la nova Administració?

108

Es busca una figura amb insistència

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 104: Com serà la nova Administració?

109

Els community managers

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Les organitzacions s’han adonat que la seva reputació es dirimeix cada cop més a Internet. Segons com gestionin la seva presència en sortirà beneficiada o perjudicada la seva marca i opinió que els usuaris en tenen.

Es necessita disposar d’un altre perfil de professionals de la comunicació més d’acord amb l’era de la informació que estem vivint en què l’audiència participa i la seva opinió és, com a mínim, tan important com la dels dirigents de la institució que vol ser a Internet.

Són els community managers (CM). Persones responsables de vetllar pels interessos de la marca a Internet i gestionar les relacions de l’organització amb els clients/usuaris en l’àmbit digital. Segons com sigui aquesta gestió, un nou model de cotxe pot ser menystingut a la Xarxa o el prestigi d’un polític el poden fer caure al conjunt de les xarxes socials un grapat de ciutadans ben organitzats.

Els CM no sols ofereixen informació per als diferents canals més adequats, com succeeix a moltes empreses per promocionar els seus continguts. Els bons CM, a més de distribuir informació pròpia per la Xarxa:-Empatitzen amb l’audiència i hi construeixen una relació especial de lleialtat mútua.-S’avancen a les noves tendències perquè fan d’antena per obtenir nou coneixement.-Prenen decisions estratègiques usant intel·ligència contextual i emocional, i apliquen sentit comú per saber com, on i quan han de participar.

Page 105: Com serà la nova Administració?

110

Però...

Així les coses, costa d’entendre que la gent es faci ‘fan/admirador’voluntàriament d’una empresa. Ha d’obtenir alguna cosa a canvi ☺

De les empreses del Fortune 500 (mig miler d’empreses més rellevants dels EUA):

-Estudi de l’agència Burson-Marsteller, 9 de cada 10 firmes usen les xarxes socials per comunicar-se amb els clients.

-Estudi de la Universitat de Massachusetts, les empreses amb bloccorporatiu han crescut el 6%

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 106: Com serà la nova Administració?

111

L’aterratge del marketing

Big

take

-off

©D

az m

osto

n/S

WA

M M

AN

CC

BY

2.0Amb les xarxes socials, les empreses han descobert un entorn idoni

per conèixer, a través de les xarxes socials, com reacciona el mercat al llançament d’una marca. Aquesta moda juga en contra de les organitzacions que hi cerquen uns objectius més socials o de valor públic.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 107: Com serà la nova Administració?

112 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

9a històriaL’atenció ciutadana és al 2.0

Page 108: Com serà la nova Administració?

113

L’atenció ciutadana al 2.0

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.tw

itter

.com

/tran

sitc

atw

ww

.twitt

er.c

om/e

mer

genc

iesc

at

Page 109: Com serà la nova Administració?

114 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Per això...

Page 110: Com serà la nova Administració?

115

La Generalitat a les xarxes socials

Igual que la resta d’organitzacions que malden per ser competitives (obtenir més beneficis)

en el món de les xarxes socials, l’Administracióhi ha de ser present per generar més valor públic

per a la ciutadania.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 111: Com serà la nova Administració?

116

A Facebook

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/b

iblio

tequ

esca

t

Page 112: Com serà la nova Administració?

117

Futur dels webs a l’Administració

ww

w.J

eans

-Onl

ine.

pl/L

evis

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/p

orsc

he

Landing pages de Facebook

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 113: Com serà la nova Administració?

118 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Què hi podem fer a les xarxes?

Page 114: Com serà la nova Administració?

119

Comunicació - DifusióCocreació

Altres tasques

- Sindicació

- Bookmarking

- Recomanació

- Votació

- Transferènciade fitxers

Gestió informació

Per fer què?

Aprenentatge

©jo

rdig

rael

ls. C

C B

Y 3.

0

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 115: Com serà la nova Administració?

120

1. Per comunicar - difondre a la xarxa

Comunicar amb el nostre públic. Com funcionen les notícies?

1. Comunicats de premsa a les agències. Intermediació ‘aliada’.

2. Canals de difusió que generin notícies, amb menys intermediació. La situació ideal seria disposar de xarxa social pròpia. Podem:

- Centrar estratègia en bloc corporatiu

- Facilitar la descàrrega de continguts.

- Altres aspectes (sindicació, alertes, enquestes, pàgina Netvibes, widgets...).

- Etc.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 116: Com serà la nova Administració?

121

2. Per gestionar la comunicació

La comunicació en xarxes socials i entorns 2.0 es caracteritza per:

1. Interacció. Cal un diàleg sincer, que creixerà més i més.

2. Estratègia. Per què hi som?

3. Espai propi. Un nexe de la nostra activitat a la xarxa.

4. Gestió del feedback. Retroalimentar l’estratègia.

5. Organització de les dades. Eficàcia.

6. Gènesi i gestió de BD.

7. Avaluació. Mètriques d’activitat, producció i impacte. Tambéinteressos, temes...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 117: Com serà la nova Administració?

122

... organitzant la xarxa

Socialitzar i fer eficients feines individuals:

1. Lector RSS. Donar-se d’alta mútuament i compartir fitxers i carpetes. GReader i Friendfeed.

2. Cerques. Especialitzar-les i sindicar-les.

3. Compartició de preferits. Arbre de boundles i tags a Delicious corporatiu ben estratificat. Fer xarxa personal i corporativa.

4. Arbre de categories i tags coherents per a diferents xarxes i webs.

5. Transferència fitxers grans per Adrive, Dropbox, Esnip, Boxnet...

6. Entorn personal i corporatiu a Netvibes o iGoogle, ginys-widgets i plugins.

7. Possibilitat d’obrir wiki per a informació no resident a la xarxa.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 118: Com serà la nova Administració?

123 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

10a històriaLa col·laboracióen temps de crisi

Page 119: Com serà la nova Administració?

124

Estat social qüestionati reptes complexos

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 120: Com serà la nova Administració?

125

Cap a una nova gestió

Extra

ído

del I

nfor

me

Soci

edad

de

la in

form

ació

n 20

09. F

ont:

Mck

inse

y 20

09

Font: www.acando.com(via MJ Salido @Odilas)

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 121: Com serà la nova Administració?

126

El coneixement sorgeix de la relació

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 122: Com serà la nova Administració?

127

Participació

Transparència

Col·laboració

Administració col·laborativa

Impulsar el treball en xarxa per produir valor públic amb la resta d’actors.

1. Sent transparents amb la relació amb els altres agents.

2. Impulsant la participació de la ciutadania en la creació i elaboració de serveis i polítiques públiques, en la deliberació, en l’avaluació...

3. Col·laborant internament (comunitats, grups...) i externament (ciutadania, clients) per millorar els nivells d’eficiència (empleats, gestió, processos, projectes).

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 123: Com serà la nova Administració?

128

Els reptes actuals: consolidació de la col·laboració interna i...

Source: Nielsen, 2006

10% Heavy

Contributors

80% Intermittent

Contributors

10% Lurkers

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Font: Jordi Graells 2010

Page 124: Com serà la nova Administració?

129

stoc

k8©

ralp

hbijk

erC

C B

Y 2.

0

... estendre la pràctica col·laborativa de portes enfora

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 125: Com serà la nova Administració?

130

A. Col·laboració amb la ciutadania i altres actors

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 126: Com serà la nova Administració?

131

We-GovernmentGovernment and citizens co-creating new forms of collaboration and service that uses technology, public data, citizen-generated data and the social web to adress vital issues and solve public problems (‘The Coming Age of We.Government’. Micah Sifry a PDF Europe 2010)

http

://pd

feu2

010.

civi

coliv

e.co

m

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 127: Com serà la nova Administració?

132

B. Col·laboració interna, entre els professionals

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 128: Com serà la nova Administració?

133

CoP a l’Administració

A l’Administracióhi ha professionals que s’organitzen en CoP a partir de les seves afinitats laborals, comparteixen la informació i obtenen millors resultats gràcies al coneixement col·lectiu que elaboren.

An Innovation Competence Process Coming From Knowledge Management © Alex Osterwalder. CC BY 2.0

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 129: Com serà la nova Administració?

134

Com el programa Compartimde la Generalitat de Catalunya, amb unes 1.500 persones organitzades en 15 CoP i amb més de 21 grups de treball des de fa 4 anys.

ww

w.g

enca

t.cat

/just

icia

/com

parti

m

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 130: Com serà la nova Administració?

135 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Avaluant la digitalització d’un servei: estalvi/guany

Page 131: Com serà la nova Administració?

136

¿Quin valor aporta la digitalització de serveis?

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

1. Digitalitzar un tràmit que abans era presencial (empadronament, hora visita metge, compra en línia, etc.).

2. Comunicar-nos ubiquament [o simultàniament] des de qualsevol part.

3. Fomentar l’accessibilitat per a tothom (superar minusvalideses, fer-la més atractiva amb recursos multimèdia...).

4. Disposar de la informació abans per poder decidir millor i amb llibertat.

5. Simular una acció o possibilitat d’experimentar abans d’executar-la.

6. Automatitzar els processos que ho requereixin (per ser de poc valor, per informació repetitiva, traduccions, etc.).

7. Compartir, amb els altres, el que sabem i bones [i males] pràctiques.

8. Facilitar el manteniment, la renovació i la posada en circulació de la informació (eines Web 2.0: blocs, wikis…).

Page 132: Com serà la nova Administració?

137

Directori professionals D. Justícia

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

En el cas del directori de persones i de telèfons de la intranet del Departament de Justícia:a) Nombre de consultes al directori telefònic (p.ex. abril 2007): 38.207b) Guany estimat (en segons) respecte a la consulta en paper: 25 segonsGuany total: a x b = 955.175 segons (265,32 h)És a dir, es guanyen 35,4 dies laborables.

http

://ju

stic

ia.in

trane

t

Page 133: Com serà la nova Administració?

138 Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Avaluant la col·laboració: el programa Compartim

de la Generalitat de Catalunya

Page 134: Com serà la nova Administració?

139

Avaluar. Eficiència per ser transparents

Day

26-

-The

pen

(cil)

is m

ight

ier t

han

the

swor

d ©

dies

elbu

g200

7C

C –

BY

–NC

–2.

0

Fomentar una cultura de l’avaluació i una cultura ciutadana de ‘participació informada’en afers públics, per reclamar rigor i transparència en intervencions públiques.

Segons l’Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) www.ivalua.cat:

L’eficiència i la transparència obliguen a incorporar l’avaluaciócom a pràctica sistemàtica al:

- Sector públic (algunes experiències intermitents)

- Sector privat

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 135: Com serà la nova Administració?

140

1. Identificar polítiques públiques que funcionen.

2. Quin impacte tenen.

3. En quina mesura l’impacte és atribuïble al problema o a la intervenciópública. És a dir, si hi ha menys incendis, no forçosament significa que és a causa de la bona actuació dels bombers.

4. Moltes variables que influeixen sobre l’impacte a més de la intervenciópública i compliquen l’avaluació (evolució de l’economia i la societat, altres programes, lleis en vigor, etc.).

5. Avaluació de l’impacte no significa, doncs, què s’ha esdevingut amb la intervenció pública, sinó comparar què hauria passat si no s’hagués fet la intervenció.

Què vol dir avaluar serveis i polítiques públiques

mea

sure

men

t of t

he c

olor

©ar

quer

aC

C-B

Y-2.

0

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 136: Com serà la nova Administració?

141

Y1 = outcomes esdevinguts amb la intervenció pública

Y0 = outcomes esdevinguts sense la intervenció pública (contrafactual). Es tracta sempre de trobar unitats amb trets similars a les que participen del programa que s’avalua.

Per ex.

Y1 = quantes persones han trobat feina després de seguir curs de formació; nombre de patents registrades per subvencions R+D+I

En canvi, Y0 és molt difícil de calcular. Es tracta d’elaborar hipòtesi al màxim de realista i quantificable per mitjà d’un escenari de comparació observable.

Ex. Departament d’Educació i programes per dotar de més autonomia els centres educatius per millorar la qualitat de l’educació:

Y1 = qualificacions dels infants d’aquests centres dotats de més autonomia

Y0 (hipòtesi contrafactual) = qualificacions infants en escoles similars però que no són al programa

Fórmula per avaluar l’impacte Impacte = Y1 – Y0

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 137: Com serà la nova Administració?

142

Programa Compartim: el cas de la CoP d’educadors socials

- 1 CoP analitzada: Mobilitat segura (de 8 membres).

- Període: any 2008

- Eina de la plataforma tecnològica analitzada: repositori de documents

- Producte de coneixement elaborat: Programa de mobilitat segura als centres penitenciaris, amb l’objectiu de donar eines als educadors de presons i als usuaris per tractar el tema dels delictes de trànsit en clau socioeducativa.

- Públic destinatari: Més de 2.900 persones amb delictes de trànsit i preventivamental 100% de la població reclusa.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 138: Com serà la nova Administració?

143

L’avaluació de l’impacte de la CoP d’educadors socials del Compartim per la fórmula Impacte = Y1 – Y0 prova que el treball col·laboratiu és més eficient.Per veure la presentació sencera: www.slideshare.net/jordigraells

Avaluació de l’impacte del Compartim

A. EN COMUNICACIONS: 2.416 consultes a repositori de fitxers (s’avalua aquesta eina):1. Estalvi de costos de tramesa de 2.416 MB (fitxers d’1 MB de mitjana)2. Estalvi de temps

43 dies (2.416 x 8 min [guany respecte a cerca en altres xarxes]) = 19.328 min o 42,95 dies

B. EN DESPLAÇAMENTS Es feien 11 jornades (sense plataforma tecnològica) – 8 (amb la plataforma) = 3 x 8 (membres CoP) = 241. Estalvi econòmic: 1.584 € 24 x 220 km/estalvi viatge = 5.280 km estalviats x 0,30 €/km = 1.584 €2. Estalvi temps: 24 dies

C. EN CONSULTORIA1. Estalvi econòmic aprox uns 10.000 i 20.000 € (en projectes semblants fets per consultories externes) 2. Estalvi de temps: 50 dies [50 h (2,5 mesos estalviats) x 8 (membres CoP) = 400 hores o 50 dies]

D. EN FORMACIÓ1. Estalvi econòmic

125 [formats pel treball en CoP] – 25 [formats per curs] = 100 persones més formades84 € [ràtio cost formació curs] – 17,6 € [ràtio formació per CoP] = 66,4 € estalvi per persona

2. Estalvi de temps: 500 h [de no-treball per assistència a curs] – 160 h [de no-treball per acció en CoP] = 340 h estalvi

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 139: Com serà la nova Administració?

144

Extra

ído

del I

nfor

me

Soci

edad

de

la in

form

ació

n 20

09 .

Fuen

te: M

ckin

sey

Qua

rterly

Glo

bal S

urve

y 20

09. D

atos

de

julio

de

2009

. * In

cluy

e re

spue

stas

de

quie

nes

está

nut

ilizan

do a

l men

os u

na te

cnol

ogíW

eb 2

.0, a

unqu

e se

a en

pru

ebas

.

Via

MJ

Salid

o @

Odi

las

Avaluació:altres

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 140: Com serà la nova Administració?

145

Pla d’acció la col·laboració a serveis

Per implantar polítiques de coproducció – col·laboració – cocreacióamb la ciutadania, cal:

1. Canvi de cultura corporativa a l’Administració. Els funcionaris perden el monopoli de l’expertització.

2. Dissenyar una nova relació funcionariat - ciutadania.

3.Tenir present que els usuaris prefereixen col·laborar en diferents tipus de serveis i majoritàriament des de la perspectiva individual, segons l’estudi. Estudi* Governance International per conèixer sistemes de coresponsabilitat de la ciutadania en la prestació de serveis www.5qualiconference.eu

4. Valer-se de la ciutadania que té més temps (joves i gent gran).

6. Aprofitar les rutines diàries de la ciutadania per idear-hi serveisimaginatius de tota mena (bancs i intercanvis de coneixement, etc.).

5. Elaborar estudis d’avaluació sobre el nivell d’eficiència que aporta lacol·laboració, com el de la CoP d’educadors socials de la Generalitat.

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 141: Com serà la nova Administració?

146

Concloent

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Page 142: Com serà la nova Administració?

147

Promogui la col·laboració interna i externa davant la crisi

Concebi i usi Internet com una xarxa social oberta i neutral

Obri les seves dades per promoure transparència i participació

Consideri la transparència la clau per al canvi

Sigui model en la gestió de la privacitat a les xarxes socials

El coneixement es reprodueixi, transformi i comuniqui sense traves

El coneixement es treballi col·lectivament

S’innovi sistemàticament en totes les parts de l’organització

Us imagineu una Administració on...

Com serà la nova Administració? Jordi Graells i Costa. Govern Balear. Palma, novembre de 2010 CC – BY 3.0

Usi les xarxes socials Impulsi l’atenció ciutadana 2.0

Page 143: Com serà la nova Administració?

148

Com serà la nova Administració?Gràcies!

Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

motion gears-team force © ralphbijker CC BY 2.0

Jordi Graells i Costawww.slideshare.net/jordigraells www.graells.cat

Govern de les Illes BalearsPalma, 8 de novembre de 2010